1 / 3

Naturvidenskabelig Metode

Naturvidenskabelig Metode. Observation  Teori  Eksperiment. . . Hændelser i naturen. Kunstig situation. Tavlesvampen falder. Bevægelse på skråplan. Definitioner af begreber. Matematik og logik. Hastighed: ændring af strækning pr. tid

kynthia
Télécharger la présentation

Naturvidenskabelig Metode

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Naturvidenskabelig Metode Observation  Teori  Eksperiment   Hændelser i naturen Kunstig situation Tavlesvampen falder Bevægelse på skråplan Definitioner af begreber Matematik og logik Hastighed: ændring af strækning pr. tid Acceleration: ændring af hastighed pr. tid Strækning = ½ * acceleration * tid2

  2. Videnskabeligt bevis Matematisk bevis >< • Induktionsproblemet • Målenøjagtighed • Eksperimentets design • s’’(t) = v’(t) = a(t) • a(t) = a0 • s(t) = ½ * a0* t2

  3. Naturvidenskabelig udvikling • Galilei, Kepler: Empirisk beskrivelse af bevægelse • Newton: Gravitationsloven Newtonsk mekanik • Einstein: Den specielle relativitetsteori • Bohr: Kvantefysikken

More Related