1 / 40

طرح ايجاد مراکز توسعه کسب و کار کوچک SBDC (S mall B usiness D evelopment C enter )

طرح ايجاد مراکز توسعه کسب و کار کوچک SBDC (S mall B usiness D evelopment C enter ). دولت. بودجه. ماليات. توسعه منابع انساني. توسعه بازار. حق‌الزحمه. دانشگاه. صنعت. خدمات R&D. مثلث دولت، دانشگاه و صنعت. دولت. دانشگاه. صنعت.

lael
Télécharger la présentation

طرح ايجاد مراکز توسعه کسب و کار کوچک SBDC (S mall B usiness D evelopment C enter )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. طرح ايجاد مراکز توسعه کسب و کار کوچک SBDC(Small Business Development Center)

 2. دولت بودجه ماليات توسعه منابع انساني توسعه بازار حق‌الزحمه دانشگاه صنعت خدمات R&D مثلث دولت، دانشگاه و صنعت

 3. دولت دانشگاه صنعت • فرآيندها و قوانين جاري كشور بايد تضمين كننده حركت روان اين چرخه باشد. در واقع هريك از عناصر اين مثلث بايد از اين تعاملات منفعتي داشته‌باشند.

 4. اين چرخه تداوم خواهد داشت: • اگر دولت در برابر دريافت ماليات از صنعت موجبات توسعه بنگاهها را فراهم آورد. • اگر دانشگاهها در برابر دريافت بودجه از دولت موجبات رضايت ذينفعان دولت را فراهم آورد. • اگر صنعت در برابر پرداخت حق‌الزحمه تحقيقات (R&D) ارزش افزوده مورد انتظار را دريافت نمايد.

 5. حق‌الزحمه دانشگاه صنعت خدمات R&D • اين بخش از چرخه پيچيده‌ترين و مشكل‌ترين بخش چرخه مثلث دولت، صنعت و دانشگاه است. • ارتباط و هماهنگي اين دو در جهان امروز از اهميت بيشتري برخوردار شده‌است.

 6. چرا؟ چون اين ارتباط در دنياي امروز تضمين‌كننده حركت روان فرآيند نوآوري به عنوان موتور محرك توسعه صنعتي و اقتصادي دولتها و ملتها است.

 7. دانشگاه يك سازمان منحصر به فرد است كه 3 نوع محصول مختلف را ارائه مي‌نمايد: • نيروي انساني متخصص (جهت تأمين رضايت ذينفعان دولت) • پيشبرد مرزهاي دانش (جهت تأمين رضايت دروني) • توسعه فناوري‌هاي جديد (جهت تأمين رضايت صنعت)

 8. عملكرد دانشگاه را چگونه ارزيابي مي‌كنيم؟ • فارغ‌التحصيلان دانشگاههاي خوب كشور در زمره بهترين محصولات انساني در جهان هستند. • سهم كشورمان در توليد دانش به روايت آمارها در حال رشد و توسعه است. • سهم دانشگاه در كشورمان در توليد فناوري قابل عرضه به بازار ...؟

 9. نكته مهم: توليد فناوري يكي از محصولات مياني فرايند نوآوري است و موفقيت دانشگاه در تخصيص سهم قابل توجهي از آن به خود منوط به تعامل موفق با صنعت است. • بايد توجه داشت كه پژوهش كاربردي هم مانند همه محصولات بايد نيازي را برطرف نمايد. • در واقع صنعت هم بايد احساس نياز به نوآوري داشته‌باشد تا پژوهش را حمايت نمايد.

 10. نياز صنعت به نوآوري در گرو قرار گرفتن صنعت در يك محيط رقابتي است. • صنعتي كه تحت حمايت شديد دولت‌ است و بازار تضمين شده را در اختيار دارد نيازي به پژوهش جهت ارائه محصول جديد ندارد.

 11. ما در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توسعه صنعت را در ورود به بازار رقابت جهاني مي‌دانيم و به همين دليل آرمان خود را “جهاني‌سازي صنايع ايران” اعلام كرده‌ايم.

 12. سوال مهم: اگر صنعت كشور رقابتي نباشد و نتواند بازار پژوهش را براي دانشگاه ايجاد كند در آن صورت دانشگاه براي آينده و حيات خود چه برنامه‌اي دارد؟

 13. سوال مهم: آيا با قطع سريع حمايت‌ها و قرار دادن صنعت در ميدان رقابت جهاني، يك صنعتِ رقابتيِ نيازمند پژوهش مي‌سازيم و يا آن را بكلي نابود مي‌كنيم؟

 14. چه بايد كرد؟ • دولت صنعت غير رقابتي و بي‌نياز از پژوهش را وادار به اعطاي هبه و كمك‌هاي عام‌المنفعه به دانشگاه نمايد. • دانشگاه به دنبال كسب بازارهاي جديد در جهان باشد كه اين امر در گرو داشتن سيستم و قابليت‌هاي لازم است كه خود چالشي عظيم براي دانشگاه مي‌باشد.

 15. دوستان ما در دانشگاه چه تدابيري انديشيده‌اند؟

 16. حوزه‌هاي اصلي صنايع برتر فناوري‏هاي برتر شامل: • فناوري اطلاعات • مواد جديد • بيوتكنولوژي • الكترونيك و ميكروالكترونيك • نانوتكنولوژي • صنايع هوا-فضا

 17. 4- مدل شكل‌گيري مراكز SBDC مراکز SBDC عاملي براي دست يابي به طرح هاي با فناوري پيشرفته • نتايج: • كاهش هزينه طرح‌ها و جلوگيري از خريدهاي • موازي و تكراري • سوق دادن دانشگاه‌ها به تكميل • طرح‌ها در مرحله مناسب • توسعه كارآفريني • توزيع مديريت و اجراي • پروژه‌ها در دانشگاه توان دانشگاهها و مراکز علمي کشور توان سازمان گسترش • منابع مالي • اطلاعات بازار • کيفيت کنترل و مديريت • طرح • قدرت تجاري سازي و • سرمايه گذاري • . . . • بهره برداري از • تجهيزات آزمايشگاهي • و کارگاههاي تخصصي • دسترسي آسان به • مجموعه اي از • متخصصين • . . .

 18. 5- طرح‌هاي ورودي معيار پذيرش طرح در فرآيند SBDC - سابقه مطالعات اوليه در پروژه وجود داشته باشد، بنابراين اولويت با پروژه هاي فوق ليسانس و دكترا است که به مراحل تکميلي جهت بهينه نمودن نتايج حاصله و ارائه خروجي در قالب پايلوت يا نمونه اوليه، نيازمند هستند. - خروجي پروژه، کالا يا خدمات قابل ارائه به بازار بوده و اصطلاحأ marketable بوده و ايجاد، توسعه يا انتقال دانش فني را بدنبال داشته باشند- طرح‌هاي پيشنهادي مي‌بايست در حوزه‌هاي فناوري برتر (در زمينه‌هاي پنج گانه الكترونيك و ميكروالكترونيك، مواد نو، بيوتكنولوژي، فناوري اطلاعات و مهندسي پزشكي) تعريف شوند.- از جمله امتيازات پيشنهاد دريافتي ،کوتاه و متناسب بودن زمان انجام پروژه ميباشد. - محصول نهائي پروژه بايد قابليت اخذ تأييديه استاندارد خاص عملکردي آن حوزه و محصول را داشته باشد و يا بتواند به تأييد شرکت استفاده کننده آن برسد

 19. SBDC Sponsor شبكه مشاوره شبكه تأمين مالي شبكه بازار يابي

 20. روند بررسی طرح طرح اوليه ايده تکميل فرم پيشنهاد اوليه بررسي اوليه توسط سازمان و شرکت تخصصي تکميل فرم طرح جامع تصويب در ستاد • با حضور • شرکت تخصصي • نماينده دانشگاه • نماينده سازمان عدم پذيرش عدم پذيرش عقد قرارداد 1- صنعتي اميرکبير2- تربيت مدرس 3- تهران 4- علم و صنعت 5- شيراز 6- علوم پزشکي 7- صنعتي شريف8- رويان 9- آزاد اسلامي 10 پژوهشكده ميكروالكترونيك برگزاري جلسات نقد ماهيانه تشکيل ستاد SBDC فراخوان طرح گزينش طرح ها و عقد قرارداد فرايند کنترل وبازرسي پيشرفت کار فرايند سرمايه گذاري

 21. سرمايه گذاري با حداقل ريسک سرمايه گذاري انتخاب سرمايه گذاري توقف و واگذاري انتخاب انتخاب توقف و واگذاري توقف و واگذاري • جذابيت محيط • فرصت ها و تهديد ها • جايگاه حوزه هاي فناوري اطلاعات، ميکرو الکترونيک، الکترونيک، بيو تکنولوژي، مواد نو در توسعه صنعتي • نياز شرکتهاي تخصصي زياد متوسط کم توان سازمان 1- منابع مالي 2- قدرت جذب مشتري 3- اطلاعات و دانش فني 4-کاهش هزينه انجام کار 5- سرعت و کيفيت 6- تمرکز تخصص ها 7- کيفيت کنترل 8- . . . زياد متوسط کم استراتژي سازمان در توسعه طرح SBDC

 22. سازمان گسترش مديريت متمرکز مشتريان طرح ها دانشگاهها و مراکز علمي تحقيقاتي

 23. 914طرح 235قرارداد 189خاتمه 10 قرارداد تجاري‌سازي + 7 قرارداد نياز شركت تخصصي 2طرح سرمايه گذاري شده

 24. نمودار توزيع قراردادهاي منعقده در حوزه هاي تخصصي 1386 4% 20% 32% 16% 12% 16% مواد بيوتكنولوژي الكترونيك فناوري اطلاعات مهندسي پزشكي ساير

 25. نمودار توزيع اعتبار تخصيص يافته به قراردادهاي منعقده به تفكيك حوزه هاي تخصصي 3% 17% 32% 9% 12% 27% مواد بيوتكنولوژي الكترونيك فناوري اطلاعات مهندسي پزشكي ساير

 26. جوايز اخذ شده توسط پروژه‌هاي خاتمه يافته • اخذ گواهينامه ثبت اختراع براي طرح ساخت آهنرباي سراميكي فريت استرانسيوم با چگالي بالا • اخذ گواهينامه ثبت اختراع براي طراحي و ساخت كوپلاژ مغناطيسي تخت • انتخاب طرح توليد نانو پودر فلوريد ليتيم ( مورد مصرف در قرص هاي پرتو سنجي ) از دانشگاه تربيت مدرس در زمره 10 طرح برتر نخستين مسابقهبزرگ خلاصه طرح تجاري محصولات نانو • كسب رتبه مركز نمونه از جشنواره خوارزمي سال 84 براي پژوهشكده رويان به دليل پروژه هاي پژوهشي انجام شده در آن مركز

 27. جوايز اخذ شده توسط پروژه‌هاي خاتمه يافته كسب رتبه در جشنواره هاي خوارزمي و رازي جهت سه طرح خاتمه يافتهمركز تحقيقات علوم در پزشكي : • رتبه اول اختراع براي پروژه بهينه سازي امكان سنجي توليد رتراكتور جراحي • رتبه دوم اختراع براي پروژه طراحي و ساخت پژوهشي و دانش فني ساخت دستگاه پمپ اينفيوژن • رتبه سوم اختراع براي پروژه بهينه سازي امكان سنجي توليد ASCAN در بيومتري چشم كسب رتبه سوم اختراع از پانزدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي برايطرح تكميل ساخت نمونه سنسور اكسيژن از مركز SBDC دانشگاه تهران اخذ تقديرنامه از بيستمين جشنواره خوارزمي و بالاترين امتياز مقالات پژوهشي براي طرح سيستم نوين مانيتورينگ عمق بيهوشي حين جراحي و كما توسط دانشگاه صنعتي شريف

 28. برتري مردم به يكديگر به دانشها و خردهاست نه به ثروتها و تبارها ا‍‍‍‍‍‍ميرالمؤمنين(ع) با تشكر از شكيبايي حضار با آرزوي سرافرازي ايران و ايراني

More Related