1 / 30

CF diagnostiek

Waar ligt de grens?. CF diagnostiek. Inez Bronsveld voor het CF Centrum - UMC Utrecht Afdeling Longziekten en Tuberculose 31 oktober 2008. Historie van de diagnostiek. In de 18 e eeuw : " Wehe dem Kind, das beim Kuß auf die Stirn salzig schmekt, es ist verhext und muss bald sterben "

lajos
Télécharger la présentation

CF diagnostiek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Waar ligt de grens? CF diagnostiek Inez Bronsveldvoor het CF Centrum - UMC Utrecht Afdeling Longziekten en Tuberculose 31 oktober 2008

 2. Historie van de diagnostiek • In de 18e eeuw: "Wehe dem Kind, das beim Kuß auf die Stirn salzig schmekt, es ist verhext und muss bald sterben" • 1905 Meconium ileus voor het eerst beschreven door Karl Landsteiner • 1936 Guido Fanconi beschreef het gezamenlijk voorkomen van coeliac diseaese, cystic fibrosis van de pancreas en bronchiëctasieeën • 1938 Dorothy Andersen publiceerde: "Cystic Fibrosis of the Pancreas and Its Relation to Celiac Disease" in the American Journal of Diseases of Children.

 3. More history... • 1946 Dr. di Sant’Agnese beschreef CF als metabole dysregulatie met effect van goede voeding en antibiotica • 1948 Hittegolf New York Dr. di Sant'Agnese en collega’s ontdekken dat de meeste mensen die opgenomen worden tgv verzwakking CF patiënten waren • Deze kinderen verloren via het zweet 2-6x zo snel electrolyten dan normaal: dus heel zout zweet • 1953 Dr. di Sant'Agnese ontwikkelde de zweettest • 1988 Ontdekken van de eerste CF mutatie F508del door Francis Collins en Lap-Chee Tsui

 4. Het CF gen en het klinische beeld • 1989 ondekking van het gen dat CF veroorzaakt • CF blijkt een zeer heterogeen ziektebeeld (WHO classificatie CF): • Classical CF: alle manifestaties, slechte prognose • Atypical CF: ondanks 2 mutaties toch mild beloop

 5. Klinische presentatie van CF Kan zeer divers zijn, wat de diagnose bemoeilijkt: • Baby:Meconium ileus • Kinderen:Achterblijvende groei, diarree, recidiverende luchtweginfecties • Volwassenen:Milde verschijnselen, recidiverende luchtweginfecties, infertiliteit • Verschillende leeftijden: onvoldoende opname vet- /voedingsstoffen, galstenen, diabetes, neuspoliepen, levercirrose, kortademigheid, afname longfunctie, verminderde inspanningstolerantie

 6. Verdenking CF ? CBO Richtlijn Cystic Fibrosis 2007 CF: terminology and diagnostic algorithms (De Boeck et al, Thorax 2006)

 7. Diagnostische algoritmen • Algoritme 1: • Indien verdenking CF >> zweettest • Indien zweettest borderline of positief >> mutatie analyse • Indien borderline zweettest zonder CFTR mutaties: • Overweeg andere diagnosen zoals bij respiratoire symptomen mbv allergie test, overweeg immuun deficientie, ciliaire dysfunctie, reflux • Indien 0 of 1 mutatie, geen andere diagnose, blijvende symptomen >> electrofysiologie en / of CFTR sequencing

 8. De grens • Patiënten met • een inconclusieve zweettest • 1 CFTR mutatie • inconclusieve NPD / ICM • Advies: follow-up en behandeling van symptomen, genetische counselling, mogelijk dat nieuwe inzichten uitkomst bieden

 9. Diagnostische algoritmen • Algoritme 2: • Bij neonaten of volwassenen >> CFTR mutatie analyse • Indien 0 of 1 mutatie >> zweettest • Indien borderline >> electrofysiologie en / of CFTR sequencing • Stel geen diagnose op basis van 1 diagnostische test • Diagnose CF blijft altijd op het klinische beeld • Bv infertiliteit met een positieve zweettest of abnormale NPD: CBAVD of CF ?? • Advies WHO: follow-up, diagnose kan veranderen in atypisch CF

 10. CF diagnostiekin de praktijk • Klinische beeld • 1e kolom zeer verdacht voor CF, verdere diagnostiek altijd noodzakelijk • 2e kolom komt ook voor bij andere ziektebeelden, verdere diagnostiek nodig om eerst het klinische beeld verder te definieren

 11. CF diagnostiek in de praktijk 2. Zweettest: • In de zweetklier is de chloride terugresorptie verminderd/afwezig • Natrium volgt het chloride, waardoor chloride EN natrium bij de CF patient verhoogd zijn • Veeze 1996, Nederlandse richtlijn 1998, CBO richtlijn 2007: • Cl- > 60 mmol/l positief • Cl- 30 - 60 mmol/l borderline • Cl- < 30 mmol/l negatief

 12. De zweetklier duct Na+ Na+ K+ Cl- Cl-

 13. De Grenzen van de Zweettest • vals-negatief: • milde CF varianten, te weinig zweet net postnataal • vals-positief: • bij aandoeningen die het natrium transport beïnvloeden: Liddle disease, hypoaldosteronisme • prematuren • volwassenen • 1-2% van de CF patiënten heeft een borderline/negatieve zweettest • In 3849+10kbC>T is een zweettest < 30 mmol/l gevonden (Highsmith, NEJM 1994) • 23% van de patiënten met borderline zweettest, blijken 2 CFTR mutaties te hebben

 14. CF diagnostiek in de praktijk 3. CFTR mutatie analyse: • Moet alle mutaties bevatten die in een frequentie > 0,5% voorkomen in de populatie • Zo krijg je een detectie rate van 80 - 95% • Met een panel van 36 mutaties 94,3% van de mutaties te vinden • 55% F508del homozygoot • 90% van de Nederlandse CF patienten hebben 1 of 2 F508del mutaties • Aantal procenten met 2 andere mutaties

 15. De CFTR mutatie analyse

 16. De Grenzen van de CFTR mutatie analyse • Voor bepaalde mutaties (vnl klasse I) is het duidelijk dat ze het CF fenotype veroorzaken • Voor andere mutaties kunnen alleen functionele studies bepalen of ze CF veroorzaken of bijvoorbeeld alleen maar een polymorfisme zijn • Voor veel CFTR mutaties is de consequentie voor de functie van het eiwit onbekend • Met mutatie analyse kunnen afwijkingen in introns, en deleties (0,3%) of inserties van exons gemist worden • Dan is sequencing noodzakelijk

 17. CF diagnostiek in de praktijk 4. Electrofysiologie: • neuspotentiaalmeting • intestinal current measurement • Directe afspiegeling van de functie van het CFTR kanaal

 18. Het CFTR kanaal: Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator Schematische weergave van het CFTR kanaal: • In gezonde personen transporteert het CFTR kanaal chloor ionen • CF: niet of verminderd functioneren van het CFTR kanaal • Door mutaties in het CFTR gen

 19. Nasal Potential Difference - NPD Na+ K+ MUCOSA SEROSA Na+ CFTR Cl- cAMP Cl- Ca2+ V Basaal potentiaal geeft een weerspiegeling van het natrium transport Amiloride blokkeert dit natrium transport Chloor vrije oplossing creeert een gradient: de chloorsecretie wordt gestimuleerd Isoproterenol: veroorzaakt via cAMP aanmaak dat de nog niet geopende CFTR kanalen chloor gaan transporteren

 20. Intestinal Current Measurement

 21. Schematische weergave Ussing Chamber Amiloride - inhibeert het Na+ transport (ENaC) Carbacholen Histamine om de Cl- secretie te stimuleren

 22. CF diagnose ? CF: terminology and diagnostic algorithms (De Boeck et al, Thorax 2006) • Classic of Typical CF: • ≥ 1 karakteristieke manifestatie • Chronische sinopulmonale problematiek • GE manifestatie: steatorrhoe • Infertiliteit / CBAVD • Chloride concentratie in zweettest > 60 mmol/l • Meestal 2 ‘erkende’ CFTR mutaties • Pancreas sufficient of insufficient • Kan snel of langzaam progressief zijn

 23. CF diagnose 2. Non-classic of Atypical CF: • CF fenotype in minstens 1 orgaansysteem • Normale (<30 mmol/l) of borderline ST (30-60 mmol/l) • Diagnose moet gesteld worden door 2 CFTR mutaties of CFTR dysfunctie in de nasaalpotentiaal meting • Indien 2 verschillende mutaties dan iig 1 geclassificeerd als mild • Pancreas sufficient • Milde manifestatie in long

 24. Alternatieve diagnose • Als maar 1 orgaan is aangedaan door CFTR dysfunctie: overweeg andere term dan CF Table 1 WHO diagnostic list for single organ disease phenotypes associated with CFTR mutations Isolated obstructive azoospermia* Chronic pancreatitis* Allergic bronchopulmonary aspergillosis* Disseminated bronchiectasis* Diffuse panbronchiolitis* Sclerosing cholangitis* Neonatal hypertrypsinogenaemia *At least one CFTR mutation identified. It is likely that this classification will need further revision in the future as our knowledge and understanding of these conditions increase • CF fenotype zonder CFTR mutaties: CF-like disease

 25. Summary • In veel gevallen is de CF diagnose duidelijk en wordt bevestigd door de zweettest en DNA mutatie analyse • Bij typisch klinische beeld zijn de diagnostische test alleen nodig voor bevestiging van de diagnose • In andere gevallen is CFTR functie bepaling nodig: NPD / ICM • En / of uitgebreidere mutatie analyse om de diagnose aan te tonen danwel te verwerpen • In gevallen waarbij geen diagnose gesteld kan worden, maar er wel blijvende symptomen zijn, of 1 CFTR mutatie, of een borderline zweettest gevonden wordt, moet aan de mogelijkheid van atypisch CF gedacht worden en is follow-up vereist

 26. CF or no CF…?

More Related