Download
pa vald bu grantu konkursi pilsonisk s sabiedr bas veicin anai labas prakses piem ri rokasgr mata n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pašvaldību grantu konkursi pilsoniskās sabiedrības veicināšanai Labas prakses piemēri ROKASGRĀMATA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pašvaldību grantu konkursi pilsoniskās sabiedrības veicināšanai Labas prakses piemēri ROKASGRĀMATA

Pašvaldību grantu konkursi pilsoniskās sabiedrības veicināšanai Labas prakses piemēri ROKASGRĀMATA

176 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pašvaldību grantu konkursi pilsoniskās sabiedrības veicināšanai Labas prakses piemēri ROKASGRĀMATA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pašvaldību grantu konkursi pilsoniskās sabiedrības veicināšanaiLabas prakses piemēriROKASGRĀMATA Inese Freija-Neimane Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs

 2. Par izdevumu • Finansē Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts valsts programmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana 2005.-2009.gads” ietvaros • Autori: Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru

 3. Saturs • Jēdzienu skaidrojumi • Grantu konkursu būtība • Grantu konkursu principi • Grantu konkursu norises cikls • Grantu konkursu juridiskais regulējums • Grantu konkursu ieguvumi, riski un iespējamie trūkumi • Līdzdalības piemēri • Papildus iespējas pašvaldībām finansiāli atbalstīt nevalstiskās organizācijas • Nevalstisko organizāciju pārstāvju ieteikumi • Pielikumi

 4. Jēdzienu skaidrojumi • Kas ir pilsoniskā sabiedrība? • Kas ir NVO? • Kas ir biedrības un nodibinājumi? • Kas ir vietējās kopienas? • Kas ir grantu konkursi?

 5. Grantu konkursu vispārējie principi • Izveido Projektu fondu • Pašvaldības attīstības stratēģija • Finansējuma apjoms • Nolikums • Pieteikuma anketa

 6. Grantu konkursu norises cikls • Konkursa izsludināšana • Informatīvie semināri • Projektu pieteikumu iesniegšana • Pieteikumu izvērtēšana • Finansēšanas līguma parakstīšana • Maksājumu veikšanas kārtība • Projektu īstenošana • Atskaišu sagatavošana, iesniegšana un pārraudzība

 7. Grantu konkursu ieguvumi, riski un iespējamie trūkumi • Aktivizējas iedzīvotāju līdzdalība • Uzlabojas sadarbība starp dažādām iedzīvotāju grupām un pašvaldību, uzņēmējiem, u.c. • Tiek iegūta aktuāla informācija par vietējās sabiedrības vajadzībām un interesēm • Organizācijām problēmas ar līdzfinansējuma atrašanu • Tiek prasīta pašvaldību speciālistu nodarbināšana projektu ieviešanā • Nepietiekama informācijas apmaiņa starp konkursa rīkotāju un projekta īstenotāju

 8. Līdzdalības piemēri • Kopienu fondi • Lauku partnerības • Nīderlandes kopienu iniciatīvu fonds

 9. Papildus iespējas pašvaldībām finansiāli atbalstīt NVO • Organizāciju iesniegumi • Dažādi līgumi • Sadarbības projekti (Ludzas rajona padome) • Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides (Tukuma pilsētas dome) • Pašvaldību noteikumi NVO atbalstam (Daugavpils rajona padome) • Līdzfinansējums NVO projektiem ES struktūrfondu vai cita veida finansējuma piesaistei

 10. Pielikumi • Rīgas rajona padomes pieaugušo izglītības projektu konkursa nolikums • Talsu rajona padomes projektu fonda nolikums • Liepājas pilsētas domes NVO projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums • Nolikums par kārtību kādā NVO iesniedz projektus sociālajā jomā konkursā līdzfinansējuma saņemšanai no Valmieras pilsētas pašvaldības sociālā budžeta • Projekta pieteikuma anketu paraugi • Atbalsta vēstules paraugs • Projektu vērtēšanas kritēriju tabula (Saldus rajona padome) • Apstiprinājuma vēstules paraugs • Atskaišu paraugi

 11. Lai netrūkst labu ideju un prasmīgas rīcības ideju veiksmīgā īstenošanā!