Download
metody et en n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metody šetření PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metody šetření

Metody šetření

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Metody šetření

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Metody šetření Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 2. Motto:„Méně znamená více.“ Metody šetření • Úplná a výběrová šetření • Techniky nereprezentativního výběru • Techniky reprezentativního výběru • Stanovení rozsahu výběrového šetření Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 3. Metody šetření 1. Úplná zjišťování • výhody • poskytuje úplné informace o souboru i jako celku i jednotce • nevýhody • nákladné • zpracování trvá dlouho • některé údaje nelze zjistit Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 4. 2. Neúplná zjišťování • výhody • menší náklady • rychlejší • větší péče věnována samotnému šetření • nevýhody • odhady i testy jsou zatíženy výběrovou chybou • odhad a testy se vztahují k základnímu souboru, nikoliv dílčím • náklady neklesají úměrně s menším počtem zkoumaných jednotek • problém stanovení n Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 5. Stanovení rozsahu výběrového souboru:- teoreticky vyřešeno, prakticky problémRozsah odvozujeme z přípustné chyby

 6. Příklad: Výpočet stanovení rozsahu výběrového souboru pro znak kvantitativní Pro uvažovaná sociální opatření pro důchodce, bylo třeba provést podrobnější šetření jejich situace. Důchodců v ČR je 1,400 000. Tento počet je rozsah základního souboru. Měsíčně průměrně vydají na bydlení, energie a vodu 1 290 Kč, = 1 290, směrodatná odchylka sx = 950 (obojí zjištěno z určitých výběrových šetření či předcházejících šetření), t = 2, přípustnou chybu si dovolíme ve výši jedné desetiny průměrné hodnoty tj. 129,10. Z výpočtu vyplývá, že je třeba podrobit šetření 217 důchodců. V případě, že změníme přípustnou chybu na pět setin (Δ = 0,05) z průměru tzn. chceme pracovat s menší chybou, Δ se bude rovnat 64,55 na místo 129, změní se hledaný rozsah následovně: Z porovnání vypočtených jednotek nutných podrobit šetření (217 ~ 866) vyplývá, jak silně chyba, se kterou jsme ochotni uvažovat, ovlivní počet šetření.

 7. Tabulka závislosti rozsahu výběru na velikosti sx při konstantním t a Δ. S n 1,00 6,2 2,00 12,5 3,00 18,7 4,00 25,0 5,00 31,3 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 8. Závislost rozsahu souboru na velikosti Sx základního souboru Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 9. o 1/3 klesne na desetinu klesne 10x 100x Př. Rozsah výběru Hodnota střední chyby 10 0,633 100 0,200 1.000 0,063 10.000 0,020 100.000 0,0063 1.000.000 0,0020 Střední chyba nepřímo úměrná rozsahu n, nikoliv lineárně Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 10. Závěr: pro organizaci marketingového výzkumu zvýší-li se rozsah n nad určitou mez, pak se sice střední chyba sníží, ale toto snížení nevyváží zvýšené náklady na zpracování velkého n. Závěr: sx základního souboru neznáme odhadujeme  z minulého šetření  z malého šetření  z kval. znaku 0,5 x 0,5  z var. rozpětí Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 11. Závislost n na různém Δ při konstantním sx Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 12. Stanovení rozsahu souboru pro kvalitativní znaky: • t - koeficient spolehlivosti • P - podíl jednotek, které vykazují alternativu jedna (jeden z kandidátů) • Q - podíl jednotek, které vykazují alternativu dvě(druhý kandidát) Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 13. Příklad: Určete velikost šetření pro určení volebního vítěze jednoho ze dvou kandidátů na guvernéra(přímou volbou). A) s povolenou 5% chybou (Δ = 0,05) B) s povolenou 3% chybou (Δ = 0,03) C) s povolenou 1% chybou (Δ = 0,01) Protože nemáme žádné předběžné informace o zvýhodnění některého z nich, mají oba stejné procentické zastoupení možného vítězství tj. 50%. P = 0,5; Q = 0,5 A) B) C) Z příkladu jasně vyplývá rozdíl v potřebném počtu oslovených jednotek (respondentů) při rozdílné povolené chybě výsledku. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 14. vybrané jednotky všechny jednotky vybrané dílčí soubory dvoustupňový výběr výběr skupin všechny dílčí soubory oblastní (stratifikovaný) v. vyčerpávající šetření . … .. .. … ….. .. . . . …. .. . . .. … . . x x xx x x x x x x x x x x x x xx xx x x x x x xx x x x x x x x x x x xx xx x xx x x .. . x x . .. x x x ... . . .... x xx základní soubor přímý výběr oblastní výběr výběr skupin dvojstupňový výběr Výběrjednotek • buď přímo • nebo prostřednictvím vytvořených skupin • nebo kombinací obou Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 15. 1000  rodin 300 700  bez dětí /s dětmi 200 500  do 6 let / nad 6 let 200 300  SŠ a VŠ / ZŠ n = 1000  podle třídících znaků toto je 20 % z 1000 musíme povýšit Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 16. statistické zjišťování úplné = vyčerpávající neúplné = nevyčerpávající nereprezentativní (výběr) reprezentativní (výběr) úsudkový = záměrný výběr pravděpodobnostní = náhodný výběr anketa metoda zákl. masivu samovolný výběr experiment zobecnění ovlivněno validitou experimentu vybrané skupině se zašlou dotazníky nereprezentativní, protože ochota odpovědět je závislá k dotazované skutečnosti výběr osob na ulici dotazu; nelze zobecňovat, protože jsou tam jen určití lidé při několika obřích jednotkách a velkém počtu malých jednotek se stejnými pravděpodob. s různými pravděpodob. prostý náhodný výběr vícestupňový výběr oblastní výběr skupinový výběr Výběrové metody Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 17. Techniky reprezentativního výběru Záměrný výběr • průměrných jednotek • kvótní výběr • typologický výběr Typologický výběr - princip spočívá v tom, že výběrový soubor musí mít podle předem stanovených (kontrolních) znaků stejné složení jako soubor základní. Kontrolní znaky - věk, pohlaví, vzdělání, počet dětí, sociální skupina, územní oblast, příjmová skupina atd. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 18. Pohlaví Stáří Společenská skupina muži 9 20-29 4 dělníci 9 ženy 11 30-44 5 zaměstnanci 6 45-64 8 zemědělci 5 65 a více 3 Šetření u 20 jednotek nelze zajistit kvótním výběrem (při zohlednění kontrolních znaků). Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 19. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 20. Náhodný výběr rozhoduje náhoda • se stejnými pravděpodobnostmi vybrání jednotky • s různými pravděpodobnostmi vybrání jednotky (větším souborům, větší pravděpodobnost - odhad výnosů z různě velkých honů) vztah mezi záměrným a náhodným výběrem co se týče velikosti chyby Náhodný výběr • s vracením • bez vracení Techniky • losováním • pomocí generování náhodných čísel • nekorelovaných znaků Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

 21. Kontrolní otázky • Kdy použijete kvótní výběr? • Ke kterým metodám patří anketa? • Stanovte rozsah výběrového souboru pro kvalitativní znaky. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.