Download
biblioteka szko y podstawowej nr 87 w poznaniu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu

132 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Biblioteka Szkoły Podstawowejnr 87 w Poznaniu

 2. Ekslibris biblioteki

 3. Regulamin naszej biblioteki: • Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzystać mogą uczniowie klas I - VI, nauczyciele, personel szkoły, rodzice. • Zbiory biblioteki udostępniane są przez pięć dni w tygodniu (oprócz sobót) w godzinach pracy biblioteki. • Uczniowie klas pierwszych zostają czytelnikami biblioteki po wprowadzającej lekcji bibliotecznej. • Czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek, posługując się zakładką. • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, w tym jedną lekturę. • Uczniowie klas IV - VI zobowiązani są oddać wypożyczone lektury w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia wypożyczenia. • Uczniowie klas IV - VI mogą korzystać w bibliotece z Internetu i programów multimedialnych. • Z księgozbioru podręcznego czytelnik indywidualny korzysta na miejscu. • Zbiory biblioteczne są naszą wspólną wartością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik który zniszczy lub zagubi książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza. • Biblioteka przyjmuje dobrowolne dary książkowe. • W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. • Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego. • Uczniowie i pracownicy, którzy odchodzą ze szkoły zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

 4. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej • Ze Szkolnego Centrum Informacyjnego korzystać mogą nieodpłatnie uczniowie klas IV - VI (wyjątkowo dzieci młodsze) i pracownicy SP 87: po zapoznaniu się z regulaminem SCIM. • Z Centrum można korzystać tylko w godzinach otwarcia biblioteki. • Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. • Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, do wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, do wykonywania prac do nauki własnej. Nie można wykorzystywać komputera do gier. • Zabrania się instalowania innych programów. • Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. • Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, nośników optycznych lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować mogą maksymalnie 2 osoby. • Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w SCI należy zachować ciszę. • Podczas korzystania z programów emitujących głos należy używać słuchawek. • Użytkownik pracowni musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Uczeń może jednak korzystać z pomocy nauczyciela bibliotekarza. • Użytkowanie drukarki jest możliwe jedynie za zgodą bibliotekarza. • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić bibliotekarzowi natychmiast po ich wykryciu. • Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. • Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni, a plecaki i torby w wyznaczonym miejscu biblioteki. • Nie należy wnosić do Centrum napojów, ani innych artykułów spożywczych. • W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i zakazania korzystania z SCI na określony czas. • Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych. • Zabrania się zamieszczania na dysku niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy, pornografii, oraz przeglądania stron WWW prezentujących treści nieetyczne. • Zabrania się włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza. • Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania Centrum.

 5. W bibliotece znajdziesz: • Książki i czasopisma • Kaset wideo i programy multimedialne • Podręczniki do wypożyczania na lekcję • Filmy edukacyjne, lektury na DVD • Bajki, piosenki… na CD

 6. Katalogi biblioteczne: • Alfabetyczny • Działowy • Tytułowy • Zbiorów specjalnych • Ilustrowany dla najmłodszych

 7. W katalogach… • Alfabetycznym: znajdziesz książkę jeśli znasz jej autora • Działowym: znajdziesz książkę jeśli interesuję cię wybrana dziedzina, a nie znasz autora • Tytułowym: znajdziesz książkę jeżeli znasz tytuł książki, a nie znasz autora • Zbiorów specjalnych: znajdziesz kasetę, płytę CD, DVD, program multimedialny • Ilustrowanym: poszukasz książkę już w klasie pierwszej

 8. Kartoteki: • Zagadnieniowa bibliograficzna • Tekstowa • Cytatów

 9. Wieści z biblioteki • Konkursy czytelnicze • Wystawy książek • Gazetki tematyczne i okazjonalne • Zajęcia Koło bibliotecznego • Kiermasze podręczników • Lekcje biblioteczne • Indywidualne porady czytelnicze • Czytanie na zawołanie • Zajęcia z komputerem: wyszukiwanie informacji, korzystanie z zasobów innych bibliotek, zajęcia wyrównawcze, zabawy edukacyjne,zdobywanie wiedzy poprzez Internet

 10. Co się dzieje w Kole bibliotecznym? • poznajemy zbiory • uczymy się korzystać z katalogów i kartotek • uzupełniamy kartotekę tekstową • poszerzamy wiedzę dzięki programom multimedialnym • monitujemy zaległe książki • tworzymy gazetki i wystawy książek • naprawiamy zniszczone lektury • przygotowujemy inscenizacje • współorganizujemy konkursy • tworzymy prezentacje multimedialne • ozdabiamy bibliotekę • służymy radą młodszym czytelnikom • bierzemy czynny udział w akcji „Podziel się książką” • tworzymy katalożek ilustrowany

 11. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do naszej biblioteki • Źródła informacji : -informacje własne, pozyskane w pracy koła bibliotecznego -www.e-gify.com -www.supergify.pl www.sp87.poznan.pl/biblioteka