Download
al asma al husna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AL-ASMA' AL-HUSNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
AL-ASMA' AL-HUSNA

AL-ASMA' AL-HUSNA

5526 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

AL-ASMA' AL-HUSNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AL-ASMA' AL-HUSNA FAKULTAS TARBIYAH JURUSAN PENDIDIKANAGAMA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2011 By : Faizatuz Zulfa

 2. ISI PRESENTASI Pendahuluan StandartKompetensi KompetensiDasar Indikator UraianMateri

 3. StandarKompetensi Memahami Al-asma' Al-husna

 4. KompetensiDasar • Menguraikan al-asma' al-husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum). • Menunjukkan bukti kebenaran tanda-tanda kebesaran Allah melalui pemahaman terhadap 9 al-asma' al-husna. • Menunjukkan perilaku orang yang mengamalkan 9 al-asma' al-husna. • Meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam 9 al-asma' al-husna dalam kehidupan sehari-hari.

 5. INDIKATOR • Siswa mampu menguraikan 9 al-asma' al-husna (al-‘Aziiz, al-Ghaffaar, al-Baasith, an-Naafi’, ar-Ra’uuf, al-Barr, al-Fattaah, al-‘Adl, al-Qayyuum). • Siswa dapat menunjukkan bukti kebenaran tanda-tanda kebesaran Allah melalui pemahaman terhadap 9 al-asma' al-husna. • Siswa dapat menunjukkan perilaku orang yang mengamalkan 9 al-asma' al-husna. • Siswa dapat meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam 9 al-asma' al-husna dalam kehidupan sehari-hari.

 6. UraianMateri Artinyanama-nama yang baikdanagung. Sebagaimanafirman Allah dalam Al-qur’ansurat QS. Al-a’raf : 180. Artinya; Allah mempunyainama-nama yang agung, makaserulahIadengannama-namaterbaikitudantinggalkanlahorang-orang yang menyimpangdarikebenarandalammenyebutnama-namaNya. Nantimerekaakanmenerimaatasapa-apa yang merekakerjakan. AL-ASMA’ AL-HUSNA

 7. Maha Perkasa Al-Aziz Allah mahaperkasadalamsegalahal, dankeperkasaan Allah tidakadabatasnya. Sebagaibuktinyajika Allah menghendakigempabumi, makatakseorang pun dapatmenghentikannya. Olehkarnaitukeperkasaan Allah tiadabatasdanitumutlakadanya.

 8. Sebagaimanafirman Allah QS. Ali Imron;62 إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Artinya : Sesungguhnyainiadalahkisah yang benar, dantakadatuhanselainallah, dansesungguhnyaallahdialah yang mahaperkasalagimahabijaksana..

 9. Al-Ghaffaru MahaPengampun Sebagaimanatelahdijelaskandalam Al-qur’an QS . Shad : 66. Artinya : Tuhanlangitdanbumidanapa yang adadiantarakeduanya yang Maha Perkasa lagiMahaPengampun.

 10. Selanjutnyauntukmeladaninya, kitalakukandimulaidaridirikitamasing-masing, yaitudengancaramemaafkanantarasesama, sabarsertamemiliki rasa belaskasihanantarasesama.

 11. Al ‘Adlu(MahaAdil) • SecaraEtimologi ; • SecaraTerminologi ; Meneladanisifat Al ‘Adludengancarakitadapatberbuatadilkepadasiapasaja. meletakkansesuatupadatempatnya menentukanhukumberdasarkankebenaran

 12. Firman Allah ;إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Sesungguhnya Allah menyuruhkamuberbuatadildanberbuatkebajikan, memberikaumkerabat (apa yang diperlukan) dan Allah melarangdariperbuatankeji, kemungkaran, danpermusuhan.Diamemberipengajarankepadakamu agar kamudapatmengambilpengajaran.(QS An-Nahl:90)

 13. Al Fattah (MahaPemberiKeputusan) • Hakim yang Agung • PembukaRahmat Dijelaskan pula dalamQS.Saba’ ayat 26 ; قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ KatakanlahtuhankitaakanmengabulkankitasemuakemudianDiamemberikeputusanantarakitadenganbenar.DanDialahmahapemberikeputusanlagimahamengetahui

 14. Al Qoyyum(MahaTegakatauMahaBerdiriSendiri) Dijelaskandalam Q.S Al Baqarahayat ,255 Allah,tidakadatuhanmelainkanDia yang hidupkekallagiterusmenerusmengurus (makhluknya)tidakngantukdantidaktidur.kepunyaanyaapa yang adadilangitdandibumi.

 15. Al Baasith(yang MelapangkanRizki) Firman Allah QS Al-Ankabut ; 26 فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Artinya : Allah melapangkanrizkibagisiapasaja yang dikehendaki-nyadiantarahamba-hamba- Nya.

 16. Bagaimana Cara Kita UntukMeneladaninya,.!! • Ialahseorang yang dapatmelapangkanrizkinyakepadasesama, merekalahorang-orang yang pandaibersyukuratassegalanikmat Allah. • Dapatmenghadirkankebahagianuntuksesamanya. • Berprilakudermawanbaiklahirmaupunbatin.

 17. An-Nafi’(yang MemberiManfaat) Firman Allah QS Al-Anbiyaa’ ; 66 قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ Artinya ; “Ibrahim berkata : makamengapakamumenyembahselainallahsesuatu yang tidakdapatmemberimanfaatsedikitpundantidak pula memberimadharatbagikamu.?”

 18. Berikut Cara Kita DalamMeneladaninya • Dapatmemberikankabaikankepadasesamanya. • Dapatmemberimanfaatbaikbagidirinyasendiriataupunorang lain. • Mendermakandirinyahanyauntukdijalan Allah.

 19. Ar-Barr(yang MahaBaik) Firman Allah QS Al-Baqarah Artinya ; “Dan kamiberikankepadanyakebaikandidunia, dansesungguhnyadiadiakhirattermasukorang-orang yang shaleh.”

 20. Seoranghamba yang dalamdirinyadikaruniaisifatini, orangtersebutbanyakmemberikanmanfaatkepadasesamanya. Dan senantiasaberbuatkasihterhadapsesamanya. Senantiasamenjadiseorangpemimpin yang berusahauntukmeluruskansegalasesuatu yang dianggapnyamenyimpangatasajaran Allah.

 21. Ar-Ra’uuf(yang MahaBelasKasih) Firman Allah QS Maryam ;13 وَحَنَاناً مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيّاً Artinya ; “…dan rasa belaskasihan yang mendalamdarisisikamidankesucian (daridosa).” (QS Maryam ;13)

 22. Kita DapatMeneladaninyaDengan Cara SebagaiBerikut ; • Orang-orang yang memilikisifatinisenanntiasaberbuatkasihsayangterhadapsesamanya • Salingtolongmenolong • Toleransi

 23. BerikutiniPerilakuorang yang mengamalkan 10 AsmaulHusna, (Al `Aziiz , Al Ghafuur, An Nafii`, Al Baasith, ArRa`uuf, Al Barri, Al `Adl, Al Ghaffaar, Al Fattaah, Al Qayyuum) dalamkehidupansehari-hari. Al-Aziz yang berartiMaha Perkasa,orang yang mengamalkansifat Al-Aziz makaiaakantegar, tidaklemah, tegasdankokohdalammengerjakankewajibansebagaihamba Allah, karenagodaanselaluada. • Al-Ghafuur yang artinyaMahaPengampun,Orang yang mengamalkansifattersebutsenantiasamurahhatiuntukbisamemaafkanseseorang lain yang telahmembuatkesalahanpadadirinya. • An-Nafii’ yang artinyaMahaMemberiManfaat,orang yang mengamalkansifattersebutmakaiaPandai-pandaimensyukurinikmatdankarunia Allah yang diterimadenganmemanfaatkannikmattersebutsesuaidenganpeunjukislam. • Al-baasith yang artinyaMahaMelapangkan,Seseorang yang mengamalkansifatinipastibersifatqana’ahterhadapnasibdirinyatidakmurkaterhadapsemuaanugrah yang diberikankepadaorang lain.

 24. Ar-Rauuf yang ArtinyaMahaBelasKasih,danorang yang mengamalkansifattersebutdalamkehidupansehari-hariiaTidaktamakterhadapkeduniaan. Al-Barri yang artinyaMahaDermawan,Orang yang mengamalkansifatiniiagemarmendermakansebagianharta yang dimilikiuntukorangorangsekitarnya/orang-orang yang tidakmampu , sebagaimana Allah berdermakepadasemuaMahluk-Nya. • Al-Adl yang artinyaMahaAdil,makaorang yang mengamalkansifattersebut, iapastiMemutuskanperkarasecaraadilsesuaihukum yang berlaku. • Al-Ghaffar yang artinyaMahaMengampuni,danorang yang mengamalkansifatinimakaiamudahmemaafkankesalahanorang lain, meskipunorangtidaktersebuttidakmemintamaaf, apalagimemintamaaf. (Qs. Thaha/20: 82) “Dan sesungguhnyaAkuMahaPengampunbagiorang yang bertaubat, beriman, beramalsaleh, kemudiantetapdijalan yang benar”.

 25. Al-fattah yang artinya Sang Pembuka/MahaMemberikeputusan, Allah yang memutuskanmahluknyaakanmasuksyurgaatauneraka, dan Allah yang MahaMemberiRahmatumat-Nya. Makamasuknyaseseorang yang mengamalkansifatinimakaiaakanTundukdanpatuhkepada Allah SWT. Al-Qayyum yang artinya Yang MahaBerdiriSendiri,Adapunorang yang mengamalkansifatinimakaiamenunjukkansikapmandiri, karenasikapmandiriperluditanamkandalamkehidupan, sehinggahidupkitatidakmenjadibebanorang lain.

 26. Thanks Semogabermanfaat….. semangat….