Download
effektiv lesing leseteknikker n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Effektiv lesing - leseteknikker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Effektiv lesing - leseteknikker

Effektiv lesing - leseteknikker

366 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Effektiv lesing - leseteknikker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Effektiv lesing - leseteknikker Emma Arthur - Læringsstøttesenteret

 2. Hvordan skal du forbedre lesingen? • Søk hjelp til å prioritere tekster på leselistene. • Ta et literattursøkingskurs på biblioteket. • Ha et sted å lese som har nok lys, er komfortable og er rolig og stille. • Ta pauser, få mosjon og frisk luft. • Ha en leseplan. • Lære noen strategier for å hjelpe deg å lese effektivt og med god forståelse.*

 3. Akademisk lesing er ikke som å lese en roman.

 4. Aktiv lesing Akademisk lesing er aktiv lesing. Aktiv lesing er lesing med et formål.

 5. Les med hensikt!

 6. Effektiv lesing - leseteknikk Hvordan skal man lese en fagbok for å få mest mulig ut av den på en effektiv måte?

 7. Teknologi som kan hjelper • Studenter med dysleksi kan bruke teknologi. (kurs i morgen)

 8. Leseferdigheter og lesevaner Spørsmålsskjema: Klargjør dine lesevaner Kilde: www.hurtiglesing.no

 9. Hvis du studerer ved et universitet eller en høgskole, er det stort sett to notatmetoder du trenger å bruke for å få knakende gode karakterer. Det er 2slgr-metoden for å lese bøker og bruk av hjernekart for å ta notater. Kilde: www.studenttorget.no/index.php?show=41&expand=3795,41&artikkelid=2047

 10. Det er forskjellige leseteknikker • Først få en oversikt over hele boken. • 2slgr-metoden • Hurtiglesing / fotolesing

 11. Gjør deg kjent med hele boken • Les forordet først. • Les deretter innholdsfortegnelsen for å se kapittelinndeling og underkapitler. • Se raskt igjennom emneregisteret bakerst. © Jens Petter Madsbu, Høgskolen i Hedmark, ØSIR, 2007

 12. Hva er 2slgr-metoden? • Skum • Spørsmål • Les • Gjenkall • Repeter

 13. Skaff en oversikt Først skaff en oversikt av kapittelet du skal lese. • Les tittelen • Les introduksjonen og / eller sammendrag og fokuser på forfatterens uttalelse av de viktigste punktene. • Legg merke til hver undertittel og uthevet tekst • Legg merke til grafikk - diagrammer, kart, diagrammer, osv. • Legg merke til kursivtekst, fet skrift, kapittel objektiv, spørsmål på slutten av kapittelet.

 14. Skumlese Skumlesing, eller skumming, er å lese og oppfatte deler av teksten. Skumlesing gir en oversikt over tekstens struktur og innhold. Skumlesing er også en effektiv måte å repetere på. Ved skumlesing er det vanlig å bruke fra 1/2 til 5 sekunder per side, avhengig av bl.a. teksten og hensikt og mål med lesingen. Kilde: www.hurtiglesing.no

 15. Klargjør hensikt og mål med skumlesingen For å kunne skumlese effektivt, må du vite hva du er ute etter. Du kan ha en eller flere av følgende hensikter og mål med å skumlese en tekst: • Finn ut hva teksten handler om. • Vurder teksten. • Få oversikt over tekstens struktur. • Få oversikt over tekstens innhold. • Merk deg viktige deler av teksten eller emner. • Repeter tekst du tidligere har lest.      Kilde: www.hurtiglesing.no

 16. Hvordan skal du skumlese? • Les første og siste setning i hvert avsnitt. Det vil gi deg en oversikt over hva teksten inneholder. Som regel vil du få et godt inntrykk av innhold ved å lese første setning i hvert avsnitt. • Beveg blikket hurtigere enn din maksimale lesehastighet. Du kommer ikke til å oppfatte alle ordene. Men du vil ofte oppfatte nok til å få en god oversikt. • Når du skumleser, er det viktig at du får med deg signalord og nøkkelord. Kilde: www.hurtiglesing.no

 17. Hvordan skal du skumlese? Bruk øyebevegelser som er best for deg. Kilde: www.hurtiglesing.no

 18. Spørsmål • Lag spørsmål – det hjelper konsentrasjonen og du blir mer engasjert • Bruk undertitler og uthevet tekst for å lage spørsmål.

 19. Les (grundig) Denne fasen gjør deg i stand til å svare på spørsmålene du laget i skum fasen. Du skal også lese kritisk. Hva betyr dette? En spørrende holdning er nødvendig i kritisk lesing. For eksempel, ’Hvorfor har forfatteren sagt akkurat det?’ Kilde:http://www.studenttorget.no/index.php?show=41&expand=3795,41&artikkelid=2047

 20. 2slgr-metoden Les (grundig) Du skal lese og bruke en eller flere metoder for å ta notater og skrive kommentarer. For eksempel, ’tusjemetoden’. Det vil si at du bruker GRØNN tusj på viktige overskrifter,GUL på viktig informasjon i brødteksten og RØD på viktige begreper osv. Ikke tusj mer enn 15-20 % i boka. Tusjer du mer, vil hensikten falle bort. Kilde:http://www.studenttorget.no/index.php?show=41&expand=3795,41&artikkelid=2047

 21. Gjenkalling etter et avsnitt Etter hver seksjon / avsnitt: stopp, se på spørsmålene dine og se om du kan svare dem fra minnet. Hvis ikke, se tilbake igjen (så ofte som nødvendig), men ikke gå videre til neste avsnitt før du vet svarene til spørsmålene.

 22. Gjenkalling etter du er ferdig med å lese Når du er ferdig med hele kapittelet kan du gå tilbake over alle spørsmål fra alle overskriftene. Se om du kan fremdeles finn svarene. Hvis ikke, se tilbake og friske opp hukommelsen, og deretter fortsette.

 23. Gjenkalling etter du er ferdig med å lese Du kan også i denne fasen still deg selv spørsmål til teksten. • Gi et resyme av.. • Hva er hovedtrekkene i.. • Hvorfor er... • Hva er forskjellen mellom.. Kilde:http://www.studenttorget.no/index.php?show=41&expand=3795,41&artikkelid=2047

 24. Notatteknikker mens du leser Notatteknikker • Tankekart • Styrkenotat • Skrive kommentarer i margen • Strek under nøkkelord Kilde:http://www.studenttorget.no/index.php?show=41&expand=3795,41&artikkelid=2047

 25. Effektiv notatskriving Finn fram til ett underkapittel eller avsnitt i læreboka og les dette. Lag notater. Bruk egne ord.

 26. Mindmanager Kilde: www.brite.ac.uk/resources/dyslexia/studies_menu.html

 27. Styrkenotat Kosthold 1 Helse • Fedmeepidemi • Økonomi • Spiseforstyrrelser 2 Ansvar • Offentlig • Eget/privat 3 Kultur/religion • Spiseregler -religiøse • Forskjellig klima: forskjellig kosthold • Globalisering 4 Utseende • Godt selvbilde • Selvopptatthet LÆRINGSSTRATEGIER - Gerd Fredheim

 28. Utvike notater I denne fasen kan du også finne ut: • Hva andre har sagt om tema du leser om. • Slå opp ord og i annen litteratur. • Hva lovverk har å si. Kilde:http://www.studenttorget.no/index.php?show=41&expand=3795,41&artikkelid=2047

 29. Måter å bearbeide stoffet på Det finnes ulike måter å bearbeide stoffet på. Vi kan dele inn bearbeidingen grupper: 1. Logisk bearbeiding Dette er en bearbeiding ut fra den logiske struktur som teksten er framstilt etter og som ligger i stoffet som framstilles. Det kan være å: -   Reflektere over tekstens premisser. -   Se teksten i en større sammenheng. -   Koble det du har lest til din egen virkelighet. Kilde: www.hurtiglesing.no

 30. Repeter Repeter REPETISJON= LÆRING • Du trenger å se på notatene regelmessig for å huske dem. • Bruk notatene til å løse tidligere eksamens-oppgaver, slik at du bruke stoffet du har lært deg. Kilde:http://www.studenttorget.no/index.php?show=41&expand=3795,41&artikkelid=2047

 31. Måter å bearbeide stoffet på 2. Auditive bearbeidingen Den auditive bearbeidingen kan være å: -  lese teksten høyt for deg selv. -  ruke din indre stemme. Kilde: www.hurtiglesing.no

 32. Litt mer om lesing Visuelle bearbeidingen Den visuelle bearbeidingen kan være å: -  se bilder i hodet av hva teksten handler om. -  bearbeide og reflektere via visualisering. -  se for seg selve teksten, hvor og hvordan det står på sidene. Kilde: www.hurtiglesing.no

 33. Litt mer om lesing Kinestetisk bearbeiding For tekster som beskriver bevegelse, betyr dette å utføre bevegelsene. Kinestetisk bearbeiding er også å reflektere over teksten mens du beveger deg. Det vil aktivisere hjernen på en annen måte. Kilde: www.hurtiglesing.no

 34. Litt mer om lesing Tanke- og følelsesmessig bearbeiding Tanke- og følelsesmessig bearbeiding er å slippe fram, legge merke til og bearbeide de følelser og tanker som framkalles av teksten. Kilde: www.hurtiglesing.no

 35. Vanskelig ord • Lag en liste med forklaringer, synonymer, ord i en setning. Ha listen på samme ark som notatene. • Les ordene regelmessig. • Hvis de er ekstra vanskelige bruk en metode for å huske ordene. For eksempel, skriv ordene ned med å kopiere, si, stave, visualisere, (bruk kroppen), skriv ned, sjekk,