1 / 10

“Motivācija mācīties”

“Motivācija mācīties”. Dabaszinību MK. Kā motivēt skolēnus mācīties ķīmijas, fizikas un bioloģijas stundās?. Vislabāk mācību saturu skolēni apgūst aktīvā darbībā. Tā kā fizika, ķīmija un bioloģija ir eksperimentālas zinātnes, tad skolēniem ir jādod iespēja veikt eksperimentus.

livi
Télécharger la présentation

“Motivācija mācīties”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. “Motivācija mācīties” Dabaszinību MK

  2. Kā motivēt skolēnus mācīties ķīmijas, fizikas un bioloģijas stundās? Vislabāk mācību saturu skolēni apgūst aktīvā darbībā. Tā kā fizika, ķīmija un bioloģija ir eksperimentālas zinātnes, tad skolēniem ir jādod iespēja veikt eksperimentus.

  3. Laboratorijas darbos skolēni strādā ”ar savām rokām” un redz rezultātus savām darbībām. Tādās stundās skolotājs ir konsultants, padomdevējs un darba devējs, bet īstais strādnieks ir skolēns. Laboratorijas darbos skolēni mācās izvirzīt hipotēzes, praktiski tās apstiprināt, izprot, kā strādā zinātnieki - pētnieki. • Procesus, kurus nevar redzēt dzīvē vai nav iespējams vienkārši parādīt skolas laboratorijā (piem. bīstamības dēļ), tagad var apskatīties datorsimulācijā vai video.

  4. Modelēšana un spēles – labs veids, kā iesaistīties visiem grupu darbos, kur ir iespēja ne tikai parādīt savas zināšanas, bet arī palīdzēt citiem, tas savukārt ļauj skolēniem būt gandarītiem. • Interaktīvie materiāli pašmācībai piedāvā skolēniem iegūtās zināšanas gan nostiprināt, gan paplašināt individuāli. Šādus uzdevumus skolēni labprāt risina arī stundu laikā.

  5. Skolotājam ir lieliska iespēja izmantot interneta vietni www.dzm.lv., kur iekļautas prezentācijas, animācijas, video, interaktīvās tāfeles materiāli, laboratorijas darbu piemēri, mācību ekskursiju idejas un samazināt ”sauso” stundu skaitu,lai skolēns atzinīgi varētu sacīt, ka „tagad visu var daudz labāk saprast”, „stundas kļuvušas daudz interesantākas”un „ir lielāka vēlme mācīties”.

  6. ?

  7. Izziņas līmeņi Skolēns atceras, atpazīst, apgūst noteiktas zināšanas, elementāras prasmes. Max 5 balles VM, DL, D, LD, PD, KD Skolēns lieto zināšanas un prasmes standartsituācijās, risina uzdevumus Max 8 balles Skolēns veido kopsakarības analizē, sintezē, lieto zināšanas jaunās nestandarta situācijās Max 10 balles

  8. Informātika un programmēšanas pamati • Programmatūra NetopSchool, ActivInspire utt. ļauj dažādot mācību procesu, pievēršot skolēnu uzmanību vizuāli; • Skolvadības sistēma e-klase ļauj gan pie mājas darbiem, gan stundu tēmām pievienot dažādas datnes, saites, lai skolēns varētu mācīties arī sev izdevīgā vietā un laikā, kā arī ātri atrast iepriekš ievietoto. • Izpildītos mājas darbus vērtēt punktos, kurus pievienot nākošai ieskaitei.

  9. Skolotājam ir jāpatur prātā, ka it viss, ko viņš dara klasē, gan pozitīvais, gan negatīvais (ieskaitot mācību vielas pasniegšanas veidu, piedāvāto uzdevumu daudzveidību, savstarpējo attiecību veidošanu ar individuāliem skolēniem un visu klasi, paša skolotāja personību un viņa dzīves uztveres modeli), ietekmē skolēnu turpmāko mācību motivāciju.

More Related