1 / 18

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI ĐỐ VUI GIÁO LÝ Gi áo xứ Phú Hậu- Giáng Sinh 2009

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI ĐỐ VUI GIÁO LÝ Gi áo xứ Phú Hậu- Giáng Sinh 2009. Chủ đề: BƯỚC THEO ÁNH SAO LẠ. CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI GIÁO LÝ GIAI ĐOẠN I: ĐẾN BÊLEM THỜ LẠY CHÚA. Thể lệ thi: Ban tổ chức tặng mỗi đội 100 điểm.

lot
Télécharger la présentation

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI ĐỐ VUI GIÁO LÝ Gi áo xứ Phú Hậu- Giáng Sinh 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI ĐỐ VUI GIÁO LÝ Giáo xứ Phú Hậu- Giáng Sinh 2009 Chủ đề: BƯỚC THEO ÁNH SAO LẠ

 2. CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI GIÁO LÝ GIAI ĐOẠN I: ĐẾN BÊLEM THỜ LẠY CHÚA • Thể lệ thi:Ban tổ chức tặng mỗi đội 100 điểm. • Hình thức: RUNG CHUÔNG VÀNG. Gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm. • Luật chơi: Gồm 4 đội, mỗi đội chọn 5 em từ lớp sơ cấp đến lớp Kinh Thánh ra dự thi. Các em sẽ viết vào bảng con đáp áncủa mình, khi đọc xong câu hỏi, sau 6 giây, các em đưa đáp án của mình lên cao, không hạ bảng xuống nữa, nếu em nào hạ bảng xuống sẽ bị loại. Em nào trả lời sai bị loại ra khỏi cuộc chơi. Loại dần cho đến khi nào còn 5 em, thì kết thúc phần I. Đội còn nhiều người nhất sẽ thắng. • Tính điểm: • Đội nhất: 100 điểm; Nhì 80đ; Ba 60đ; Tư 10đ; Năm 10đ; Sáu 10đ.

 3. NĂM THÁNH GIÁO HỘI VIỆT NAM 2010 Giáo Lý Xứ Phú Hậu Bước Theo Ánh Sao Lạ NĂM THÁNH LINH MỤC Giáng Sinh 2009 RUNG CHUÔNG VÀNG Bắt Đầu

 4. 1.Ai dạy cho ta biết Thiên Chúa là Cha yêu thương? 6 5 4 3 2 1 0 A. Các thánh dạy cho ta biết. B. Chính Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa dạy cho ta. C. Nhờ nhìn xem trời đất, vũ trụ này. D. Nhờ các giáo lý viên và Cha quản xứ.

 5. 2.Kinh Thánh có mấy phần ? 2 6 3 5 1 4 0 A. Có 3 phần: Tín lý, Bí Tích và Luân lý. B. Có 2 phần: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. C. Có 2 phần: Cựu Ước và Tân Ước. D. Cả B và C.

 6. 3.Theo tiếng Do Thái, tên gọi Giêsu nghĩa là gì? 6 5 4 3 2 1 0 A. Thiên Chúa cứu. B. Thiên Chúa bỏ rơi. C. Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng.

 7. 4.Khi nào Hội Thánh sẽ hoàn tất? 6 5 4 3 2 1 0 A. Khi Chúa Giêsu nhập thể làm người B. Khi Đức Giêsu Phục sinh C. Khi Đức Kitô lại đến trong vinh quang D. Vào ngày lễ ngũ tuần

 8. 5.Thiên Chúa nói với con người bằng cách nào? 2 6 3 5 1 4 0 A. Bằng hành động B. Bằng lời nói C. Qua Con Một Ngài là Chúa Giêsu Kitô D. Cả ba câu trên đều đúng.

 9. 6. Những điều Chúa Giêsu muốn dạy ta ghi ở đâu ? 6 5 4 3 2 1 0 A. Ghi trong sách học làm người B. Ghi trong truyện thần thoại C. Ghi trong Kinh Thánh D. A, B và C đều đúng.

 10. 7.Nội dung chính của Tân Ước là gì ? 6 5 4 3 2 1 0 A. Là 4 sách Tin Mừng: Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca và Gio-an. B. Là lịch sử cứu độ. C. Là nếp sống của Hội Thánh sơ khai.

 11. 8.Kinh Thánh trọn bộ gồm bao nhiêu cuốn ? 5 6 4 3 2 1 0 A. 71 B. 72 C. 73 D. 74

 12. 9.Vì sao Chúa Giêsu được gọi là Đấng Kitô ? 5 4 6 3 2 0 1 A. Vì Ngài là Đấng được Chúa Thánh Thần xức dầu để thi hành sứ vụ làm Vua, Tư Tế và Ngôn Sứ. B. Vì Ngài là người Do Thái. C. Vì Ngài làm nhiều dấu lạ.

 13. 10.Kinh Thánh Cựu Ước gồm bao nhiêu cuốn? 6 5 4 3 2 1 0 A. 43 B. 44 C. 45 D. 46

 14. 11.Nội dung chính của Cựu Ước là gì? 5 6 4 3 2 1 0 A. Là Lời hứa cứu chuộc của Thiên Chúa và việc chuẩn bị cho Chúa Cứu Thế ra đời. B. Là Lời tiên báo của các ngôn sứ C. Là Lời rao giảng của Đức Giêsu

 15. 12. Kinh Thánh Tân Ước gồm bao nhiêu cuốn? 6 5 4 3 2 1 0 A. 26 B. 27 C. 28 D. 29

 16. 13. Chúa Kitô là người hay là Thiên Chúa? 6 5 4 3 2 1 0 A. Là người B. Là Thiên Chúa C. Vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật.

 17. 14. Khi nói đến kitô hữu, em hiểu họ thuộc về đạo nào? 6 5 4 3 2 1 0 A. Công Giáo B. Tin Lành C. Chính Thống D. Cả A, B và C.

 18. 15. Phép lạ lớn nhất Chúa Giêsu đã làm là phép lạ nào? 0 6 5 4 3 2 1 A. Hoá nước thành rượu B. Hoá bánh ra nhiều. C. Tự mình sống lại sau khi chết ba ngày. D. Cho kẻ chết sống lại. HOME

More Related