Download
doc dr slobodan cvejic filozofski fakultet scvejic@sbb co yu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doc . dr Slobodan Cvejic , Filozofski fakultet scvejic@sbb.co.yu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doc . dr Slobodan Cvejic , Filozofski fakultet scvejic@sbb.co.yu

Doc . dr Slobodan Cvejic , Filozofski fakultet scvejic@sbb.co.yu

191 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Doc . dr Slobodan Cvejic , Filozofski fakultet scvejic@sbb.co.yu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Doc. dr Slobodan Cvejic, Filozofski fakultetscvejic@sbb.co.yu STRUKTURNE PROMENE U DRUŠTVU SRBIJE: SLUČAJ BLOKIRANE POST-SOCIJALISTIČKE TRANSFORMACIJE

 2. O istraživanju • Prva analiza podataka dobijenih iz SEESSP ankete, u tri polja: pokretljivost, ekonomski položaji vrednosne orijentacije • Longitudinalna analiza: 1989, 1997, 2003/4 • 7-slojna stratifikaciona shema

 3. Specifičnosti jugoslovenskog (srpskog) socijalizma • Kvazi-tržišna privreda • Postojanje sitnih privatnika • Uočljive ekonomske nejednakosti • nomenklatura na vrhu • Stručnjaci u sredini • Manuelni radnici – i posebno seljaci – na dnu

 4. Srbija tokom 90-ih: blokirana post-socijalistička transformacija • Obimna konverzija pozicione moći pripadnika bivše nomenklature u ekonomski kapital • “Račji hod” reformi (usporen prodor tržišta, ograničeni politički pluralizam) • Ekonomski slom • Rast diferncijacije: bogaćenje male grupe na vrhu i nestajanje dohodovnih razlika među ostatkom stanovništva

 5. Deblokirana transformacija • Promena u vlasti (1996, 2000) • Makroekonomska stabilizacija • Jačanje tržišne privrede (privatizacija, pojavljivanje autohtonog privatnog sektora) • Porast BDP i životnog standarda • Reforme pravosuđa

 6. Osnovne hipoteze ankete 2003 • Povećana društvena pokretljivost • Povećana ekonomska diferencijacija • Širenje liberalne vrednosne orijentacije, opadanje nacionalizma i tradicionalizma • Odloženo klasno formiranje i nedostatak klasnog konsenzusa neophodnog za dalju transformaciju sistema

 7. Osnovna jedinica analize: sloj 1. Sitni privatni poljoprivrednici 2. Nekvalifikovani ne/manuelni radnici 3. Kvalifikovani manuelni radnici 4. Nemanuelni radnici i samozaposleni sa srednjim obrazovanjem 5. stručnjaci, samozaposleni (sa univerzitetskim obrazovanjem – advokati, lekari i sl.) 6. Sitni preduzetnici, niži direktori 7. Srednji i krupni preduzetnici, srednji i viši direktori, političari

 8. Pokretljivost pre2000. • Rani socijalizam(deagrarizacija, ekspanzija obrazovanja, egalitarna legitimizacija) – visoka pokretljivost • Kasni socijalizam (ekonomska kriza, porast nejednakosti) – opadajuća pokretljivost • Blokirana transformacija (spore promene, slom privrede, sankcije i međunarodna izolacija, adaptivna rekonstrukcija elita) - bipolarizacija

 9. Kohortna analiza samoreprodukujuće pokretljivosti

 10. Količnici šanse za sve parove slojeva, 1989, 1997, 2003

 11. Pokretljivost - zaključci • Vidljiv, ali spor porast fleksibilnosti nakon 2000. • Varijacije u otvorenosti rukovodećeg sloja • Permanentna samoreprodukcija srednje klase • Strukturno bazirana međupovezanost sitnih poljoprivrednika i manuelnih radnika • Jaz između vrha i dna socijalne lestvice

 12. Ekonomske nejednakosti

 13. Ekonomske nejednakosti - zaključci • Distanca između 3 gornja i ostalih slojeva • Stabilnost 4. sloja • Fluktuacije na vrhu • Promena strukturnih karakteristika 6. sloja • Pretpostavljeni faktori za 5. sloj • Promena sastava i problemi uzorkovanja sa 7. slojem

 14. Promene vrednosnih orijentacija • Socijalizam: vrednosna mešavina u Srbiji • tradicionalizam, autoritarizam, kolektivizamzajedno sa modernizmom, materijalistička orijentacija • Porast nacionalizma tokom druge polovine 80-ih • Blokirana transformacija • Nastavak vrednosne mešavine (porast liberalizma) • Nastavak nacionalizma

 15. Nacionalizam –prosečni standardizovani faktorski skorovi(pca)

 16. Liberalizam – prihvaćenost iskaza u %

 17. Autoritarnost –prosečni standardizovani faktorski skorovi(pca)