Download
eksamen sluttvurdering og klagerett n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eksamen, sluttvurdering og klagerett PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eksamen, sluttvurdering og klagerett

Eksamen, sluttvurdering og klagerett

254 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Eksamen, sluttvurdering og klagerett

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Forskrift til opplæringslova § 3, § 5 Eksamensplanen ligger på ClassFronter og på skolens web Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2009/Udir-1-2009-Trekkordning-ved-eksamen-i-Kunnskapsloftet/

 2. Gjennomføring av skriftlig eksamen • Alle skriftlige eksamener begynner kl.0900. Frammøte i eksamenslokalet seinest kl. 0830. Det er ikke anledning til å forlate lokalet mellom kl.0830 og 0900. • Eleven skal sitte på anvist plass • Det må ikke være kontakt mellom elevene under prøva. • Privat elektronisk utstyr skal slås av og leveres til eksamensvakten. Vesker skal plasseres på anvist sted.

 3. Alle hjelpemidler, bortsett fra kommunikasjon, er tillatt, men egne regler for matematikkfaget. Du må ta med deg nødvendige hjelpemidler. Dersom du har behov for å låne hjelpemidler på biblioteket, må dette skje før kl.0830 på eksamensdagen. Det er ikke anledning til å låne av hverandre i eksamenslokalet.

 4. Det skal være stille i lokalet under prøven • Elevene skal følge vakten ved utlufting. Gruppa kan ikke dele seg. • Bruk av snus under eksamen er forbudt. • Ellers skal skolens ordensreglement følges. Elever som hindrer eller forstyrrer gjennomføringa av eksamen, kan bortvises

 5. Digital eksamen • Alle skriftlige eksamener, bortsett fra matematikk, gjennomføres digitalt. • Oppgaveteksten blir gitt på papir. Du gjør besvarelsen på PC. Innlevering skjer elektronisk direkte mot utdanningsdirektoratet (PGS, Prøvegjennomføringssystem). Snarvei til dette nettstedet finner du på skrivebordet. Ditt personlige engangs-PGS brukernavn og passord får du i eksamenslokalet. Eksamensvakten har ansvar for dagspassordet. • Digital kommunikasjon er forbudt under eksamen. Internett stenges og alle rom skannes for å sjekke ulovlige kommunikasjonskilder.

 6. Tilrettelegging på eksamen • Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging av undervisninga, kan du søke om å få godkjent tilrettelegging ved prøver og eksamen. • Med tilrettelegging blir en prøvd i kompetansemåla for faget. • Eleven sender slik søknad i samråd med faglærer eller kontaktlærer. Dokumentasjon kreves. Avgjørelsen er enkeltvedtak som du kan klage på. • Forskrift til opplæringslova § 3.32

 7. Regler for trekk av fag til eksamen • Yrkesfag Vg1: Matematikk eller naturfag, mtl eller skr • Yrkesfag Vg2: Norsk, engelsk eller samfunnsfag, mtl eller skr • Obligatorisk tverrfaglig eksamen

 8. Idrettsfag Vg1 Du kan trekkes ut i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk • Fellesfag: Matematikk skr eller mtl, naturfag mtl, engelsk skr eller mtl • Idrettsfag: Breddeidrett 1, Toppidrett 1 muntlig-praktisk

 9. Idrettsfag Vg2 Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skr, mtl eller mtl-praktisk • Fellesfag: Matematikk skr el mtl, samfunnsfag mtl, fremmedspråk skr el mtl,geografi • Idrettsfag: Treningslære 1, Aktivitetslære 2, Toppidrett 2, Breddeidrett 2

 10. Idrettsfag Vg3 Alle elever skal opp i norsk hovedmål. I tillegg skal elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag, minst ett er felles programfag Fellesfag: Norsk hovedmål – obligatorisk Trekkfag: Norsk sidemål, Norsk muntlig, Historie, Religion Idrettsfag: Aktivitetslære, Treningslære, Treningsledelse 3, Idrett og samfunn, Breddeidrett 3, Toppidrett 3,Lederutvikling 1

 11. Påbygging til generell studiekompetanse PGS: • Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg til den obligatoriske eksamenen skal elevene trekkes ut til én skriftlig eksamen, og én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. • Obligatorisk: Norsk hovedmål, • Trekkfag: Norsk sidemål, Norsk muntlig, Historie, matematikk, naturfag, • I tillegg for 3PBYA: Sosiologi, • Vg3 Påbygging MK: • Obligatorisk: Norsk hovedmål og Medier og kommunikasjon, • Trekkfag: Norsk sidemål, Norsk muntlig, Historie, Naturfag, Valgfritt programfag (lyd, bilde, tekst)

 12. Ny, utsatt og særskilt eksamenpåfølgende termin (høst) • Ny eksamen Elever som har fått karakteren 1 – En til ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget. • Særskilt eksamen Elever som har fått karakteren 1 – En i standpunkt i fag der de ikke blir trukket ut til eksamen har rett til ny eksamen i faget • Utsatt eksamen Elever som er syke på eksamen, har rett til utsatt eksamen. Dersom eksamen var trekkfag, skal det trekkes nytt fag. Elever som ikke møter på eksamen, må gi skolen beskjed umiddelbart. Fraværet må dokumenteres.

 13. Høsteksamen • Oppmelding til høsteksamen • Oppmeldingsfrist er: 1.september 2014 • Oppmeldingsskjemaer blir lagt på ClassFronter og skolen webside. • Elever som har fått karakteren 1 – en til eksamen eller i standpunkt, vil motta brev fra skolen i august. • Presiseringer • Utsatt eksamen etter § 3-35 gir anledning til å gå opp til eksamen (og beholde standpunkt) ved første mulighet etter dokumentert fravær. For ordinær eksamen kan eleven første gang ha dokumentert fravær ved første uttrekk (som oftest på våren). For Særskilt- og Ny eksamen kan eleven ha dokumentert fravær første gang på høsten. • Privatisteksamen • Viss du skal melde deg som privatist, gjør du dette på www.privatistweb.no. • Frister: 15.september og 1.februar  • Dersom eleven går opp som privatist for å forbedre karakter, vil de samme reglene gjelde når det gjelder spørsmålet om karakteren skal kunne påføres førstegangsvitnemål. Forskrift til opplæringslova §§3.33-35

 14. Sluttvurdering og klagerettForskrift til opplæringslova § 5 Sluttvurdering er standpunktkarakterer og eksamenskarakterer Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutning av opplæringa Sluttvurdering er enkeltvedtak som det kan klages på. Klagefrist er ti – 10 dager fra karakteren er gjort kjent for eleven. Ved sentralgitt eksamen kan klagen bli hurtigbehandla viss den meldes omgående til skolen. Eleven skal bli gjort kjent med hva det er lagt vekt på i fastsetting av standpunktkarakter

 15. Dersom det ikke er grunnlag for å sette standpunktkarakter, skal eleven varsles så snart det foreligger fare for manglende vurdering. Manglende vurdering er enkeltvedtak, som det er anledning til å klage på. Dersom en elev får “ikke vurdert” i et fag som er trukket til eksamen, vil eksamensresultatet bli annullert med mindre klagen tas til følge. Nedsatt karakter i orden og oppførsel skal også varsles så snart det foreligger fare for nedsatt karakter. Enkeltvedtak med klagerett.

 16. Klage på standpunktkarakter Eleven har rett på begrunnelse av karakteren Det er klagerett på standpunktkarakter Ved en klage må faglærer gi en skriftlig redegjørelse.

 17. Klage på eksamenskarakter Eleven bør rådføre seg med en faglærer i forbindelse med klage på eksamenskarakter. Ved klagesensur blir det vurdert om den opprinnelige karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. Karakter kan heves eller senkes. Ved muntlig eller muntlig-praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet.

 18. Faglærer veileder om kompetansemål, vurderingskriterier, vurderingsformer og praktisk gjennomføring av eksamen i det enkelte fag. • VURDERINGSKRITERIER

 19. Førstegangsvitnemål • Alle fag må være gjennomført og bestått våren 2014