Download
producent przedsi biorstwo jako podmiot w gospodarce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRODUCENT (PRZEDSIĘBIORSTWO) JAKO PODMIOT W GOSPODARCE. PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRODUCENT (PRZEDSIĘBIORSTWO) JAKO PODMIOT W GOSPODARCE.

PRODUCENT (PRZEDSIĘBIORSTWO) JAKO PODMIOT W GOSPODARCE.

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PRODUCENT (PRZEDSIĘBIORSTWO) JAKO PODMIOT W GOSPODARCE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRODUCENT (PRZEDSIĘBIORSTWO) JAKO PODMIOT W GOSPODARCE.

 2. POJĘCIE PODMIOTU GOSPODARCZEGO Podmiot gospodarczy - każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów gospodarczych, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne. Celem ich istnienia jest prowadzenie działalności gospodarczej.

 3. POJĘCIE PRODUCENTA Producent – osoba lub firma produkująca towary w celu sprzedaży ich na rynku. Celem producenta jest zwykle maksymalizacja udziału jego produktów w rynku, a co za tym idzie maksymalizacja zysków.

 4. POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.

 5. PODZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW Ze względu na charakter działalności przedsiębiorstwa można podzielić na:

 6. PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE

 7. PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCE USŁUGI

 8. PODZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ PRACOWNIKÓW Mikroprzedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa małe Przedsiębiorstwa średnie Przedsiębiorstwa duże

 9. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA zatrudniające do 9 pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 2 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro

 10. PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE zatrudniające od 10 do 49 pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 10 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 10 milionów euro

 11. PRZEDSIĘBIORSTWA ŚREDNIE Zatrudniające od 50 do 249 pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 50 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 50 milionów euro

 12. OSOBOWOŚĆ PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW Na rynku funkcjonują różne rodzaje przedsiębiorstw. Jedne z nich mają osobowość prawną, inne jej nie posiadają.Dlaczego więc niektóre podmioty mają tę osobowość, a inne nie? Otóż wyposaża je w nie polskie prawo.

 13. PRZEDSIĘBIORSTWO INDYWIDUALNE A SPÓŁKA Najpopularniejsze formy działalności gospodarczej to przedsiębiorstwa indywidualne oraz spółki. Przedsiębiorstwa indywidualne nazywane są jednoosobowymi, dlatego, że zarządza nim jednoosobowy właściciel. Inną bardzo popularną w Polsce formą działalności gospodarczej jest spółka, czyli związek co najmniej dwóch osób działających dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, dzięki wniesieniu do spółki kapitału w formie pieniężnej lub rzeczowej.