Računarstvo i informatika - PowerPoint PPT Presentation

ra unarstvo i informatika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Računarstvo i informatika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Računarstvo i informatika

play fullscreen
1 / 9
Računarstvo i informatika
112 Views
Download Presentation
lysa
Download Presentation

Računarstvo i informatika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Računarstvo i informatika I godina Informatički smer

  2. Sistemski softver • Osim operativnog sistema za normalno korišćenje računara potrebni su i drugi programi koje koriste svi ili veći broj korisnika računara. • Ti programi nazivaju se sistemski softver. • Ovoj kategoriji pripadaju: • Programi prevodioci • Veznici • Različiti uslužni programi

  3. Sistemski softver

  4. Mašinski jezik • Programi za prve računare pisani su u mašinskom jeziku. • Mašinski jezik predstavlja niz nula i jedinica. • Svaka naredba imala je dva dela: • Kod operacije – naredba koja treba da se izvrši • Adresu registra u memoriji – adresa na kojoj je skladišten podatak • Pisanje ovakvih programa je bilo vrlo teško i sa puno grešaka, tako da je bilo neophodno izmisliti novi način pisanja programa. Tako su nastali programi prevodioci u koje se ubrajaju: • Simbolički jezik • Programski jezici 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1

  5. Simbolički jezik • Svaka naredba simboličkog jezika sastojala se od: • Naziva operacije • Adrese memorijske lokacije • Programi su se prevodili u mašinski jezik tako što je programer zamenjivao kod simboličke operacije stvarnim mašinskim jezikom, a nazive adresa stvarnom adresom. • Ovakav postupak je automatizovan uvođenjem asemblera, koji prevodi program napisan u simboličkom jeziku u mašinski kod. U početku je svaki računar imao svoj simbolički jezik, a svaki simbolički jezik svoj asembler. Simbolički program nije mogao da se prenosi na različite arhitekture računara. Naredba 1 1 0 1 0 0 0 1 Adresa 1 0 0 0 0 1 1 1

  6. Programski jezici • Da bi se olakšalo pisanje programa i omogućila njihova prenosivost razvijeni su programski jezici. • Oni se sastoje od: • Skupa pravila za dodeljivanje imena memorijskim lokacijama sa podacima • Skupa pravila za formiranje ispravnih naredbi • Rečnika (rezervisanih reči) • Program napisan primenom rečnika i skupa pravila zove se izvorni program. • Da bi program pisan ovakvim jezikom mogao da se izvrši potrebno je da se prevede u mašinski jezik.

  7. Programski jezici • Izvorni jezik moguće je prevesti u mašinski kod korišćenjem programa prevodioca. To su: • Kompajleri(compiler) – prevodi ceo program pa ga onda izvrši (npr. C) • Interpreteri– svaku pojedinačnu naredbu prevodi i odmah je izvršava (npr. BASIC) Mašinska naredba Interpreter Kompajler Ulaz Izlaz Naredba izvornog koda Mašinska naredba Izvorni kod Mašinski kod Mašinska naredba

  8. Programi veznici • Da bi se bilo koji uređaj (grafička kartica, štampač, skener, digitalni fotoaparat, ...) mogao povezati na računar nije dovoljno samo fizičko povezivanje (preko serijskog, paralelnog ili USB porta ili ako uređaj ima posebnu karticu koja se ugrađuje u računar). • Svaki uređaj koji se priključuje na računar ima takozvane upravljačke programe koji se nazivaju veznici(driver). • Ovi programi se dobijaju na pratećem disku zajedno sa kupljenim uređajem ili se mogu skinuti sa Internet-a.

  9. Uslužni programi • Uslužni programi olakšavaju korisnicima pojedine poslove koji se često obavljaju (rezanje diskova, kompresija podataka, programi za održavanje sistema, programi za uklanjanje reklama ili virusa, ...). • Neki od njih su deo operativnog sistema, a većinu pišu i distribuiraju sami korisnici.