1 / 107

Modul Podnikové informační systémy: Podniková informatika

Modul Podnikové informační systémy: Podniková informatika. cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů,. Předměty modulu. A. Podniková informatika jaké je místo informatiky v řízení podniku ?

mahlah
Télécharger la présentation

Modul Podnikové informační systémy: Podniková informatika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Modul Podnikové informační systémy: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů,

 2. Předměty modulu • A. Podniková informatika • jaké je místo informatiky v řízení podniku ? • co je obsahem informačních systémů a technologií ? • jaké jsou možnosti provozu a rozvoje IS ? • na jakých principech se řídí informatika ? • co je obsahem řízení informatiky ? • B. Aplikace podnikové informatiky • jaké typy aplikací lze v současných IS využívat ? • na jakých principech jsou založeny ? • jaké funkce a možnosti uživateli poskytují ? • Business Intelligence • jaké možnosti nabízejí IS v oblasti podnikového plánování a analýz ? • jak lze úlohy Business Intelligence navrhovat a realizovat ? • kde jsou hlavní aplikační možnosti a problémy Business Intelligence ? • C. Manažerský controlling • jaké jsou požadavky na zajištění IS ? • jak lze manažerský controlling implementovat do IS? • lze zajistit ochranu reportovaných dat z manažerského controllingu? ?

 3. Principy podnikové informatiky

 4. Složky podnikového informačního systému Obsah informatiky a základní terminologie (data, funkce, procesy, ICT) Aplikace, aplikační architektura a související technologie ERP II ERP BI e-Business m-Comm CRM ECM OIS Informační technologie (IT) Komunikační technologie (CT) Aplikace podnikové a finanční - integrace Řízení informatiky (provozu a rozvoje)

 5. Informační infrastruktura je prostředím pro rozvoj IS/IT v podniku a její úroveň je dána úrovní jejích jednotlivých komponent a vždy by měla trvale předbíhat současný stav. Komponenty informační infrastruktury jsou: IS = HW + SW + DW + PW + OW HW (hardware) je výkonná výpočetní a komunikační technika SW (software) je vhodné programové vybavení DW (dataware) jsou správná data PW (peopleware) jsou informačně gramotní pracovníci OW (orgware) je vhodná a správná organizace IS/IT

 6. Proces zpracování informací zpracování výstupy vstupy uchování

 7. Data - Informace - Znalosti Data - jsou objektivní fakta o událostech nebo posloupnosti znaků Informace - jsou data, kterým jejich uživatel při interpretaci přiřazuje důležitost a význam Znalosti - jsou strukturovanými souhrny vzájemně souvisejících poznatků a zkušeností z určité oblasti nebo k nějakému účelu • explicitní- jsou jednoduše přenositelné, lze je vyjádřit pomocí jazyka, obrázku, rovnice, … • tacitní- jsou nepřenositelné, jedná se o intuici, zkušenosti, mentální modely, ..

 8. Soubory dat, databáze • základní požadavek – rozdělit data do odpovídajících logických jednotek a ty v informačním systému přehledně uspořádat a pokud možno i jednoznačně identifikovat, • soubor dat - logicky ucelená a pojmenovaná jednotka dat, • základní organizační jednotka, která technologickým zařízením (např. počítači) umožňuje rozlišovat jednu sadu dat od druhé, • organizace dat – obvykle hierarchicky, na základě adresářů, • báze dat (database) - množina vzájemně souvisejících souborů dat, např. soubor dat objednávek spolu s dalšími soubory(zboží, ..),

 9. Soubory dat, databáze • z hlediska organizace dat v bázi dat - dva základní přístupy: • „tradiční“ - báze dat je tvořena samostatnými soubory, • „databázový“, - báze dat je tvořena vzájemně integrovanými soubory dat, • v podnikové praxi - „relační databáze“ - data uložená ve vzájemně provázaných souborech - databázových tabulkách (např. v databázových systémech Oracle, MS SQL, DB/2, … Access, …),

 10. Data, datové zdroje Základními charakteristikami dat jsou: • vyjádření, resp. formát dat, • vnitřní struktura dat, • datové typy, • délka nebo objem dat, • uložení dat. Kategorizace dat • podle vzniku • interní • externí • podle účelu • Kmenová data • Pohybová data • Řídící a správní data • Dokumentace, studie

 11. Organizace dat • soubor dat (datový soubor) = logicky ucelená a pojmenovaná jednotka dat = základní jednotka dat, která technologickým zařízením umožňuje odlišovat jednu sadu dat od druhé • organizace dat – hierarchické adresáře (složky)

 12. Organizace dat • báze dat = kolekce vzájemně souvisejících souborů dat • Tradiční přístup: = samostatné soubory např. soubor zákazníků, soubor objednávek, soubor zboží • Databázový přístup: = integrované soubory dat např. prodejní databáze s tabulkami zákazníků, objednávek, zboží

 13. Původ dat • Interní data = vznikají uvnitř podniku, užívají se uvnitř nebo jsou zasílána ven např.: účetní data, objednávky, smlouvy • Externí data = vznikají mimo daný podnik, ale jsou pro podnik nezbytná např.: přijímané faktury, bankovní výpisy

 14. Tvorba a změna dat

 15. Tvorba a změna dat I. • Kmenová data = data trvalejšího charakteru nepodléhající častým změnám např. zákazníci, dodavatelé, účty, zboží, pracovníci • Pohybová data = vyjadřující a zachycují změny a pohyby v podnikových procesech např. objednávky, smlouvy, výplatní pásky, iventury

 16. Tvorba a změna dat II. • Řídící a správní data = řídící a administrativní informace určující pravidla pro práci s kmenovými a pohybovými daty např. organizační řád, zákony, předpisy • číselníky = jednoznačné identifikátory podnikových objektů, např. číslo a název útvar, číslo a název materiálu • Dokumentace, studie = výstupní data podnikových procesů např. marketingové přehledy, výrobní dokumentace

 17. Syntaxe, sémantika a pragmatika informace Na informace lze aplikovat tři různé úrovně pohledu na to: • syntaktický(vnitřní struktura informace), • sémantický(význam informace), • a pragmatický (vztah informace k příjemci).

 18. Informatika, Aplikovaná informatika Informatika je vědní disciplína, kterou lze chápat jako souhrn obecných principů a pravidel práce s informacemi a obecně definovaných charakteristik všech prvků, které se na přípravě a užití informací podílejí. Aplikovaná informatika je souhrn principů a pravidel práce s informacemi a charakteristiky s nimi spojených systémů a jejich prvků, které jsou významné pro její užití ve vymezené oblasti lidské činnosti.

 19. Podniková informatika Podniková informatika představuje principy aplikace informatiky v řízení, provozu a rozvoji ekonomického subjektu. Podniková informatika se skládá z: • interní části, která představuje vnitřní zajištění komplexního řízení podniku (finance, logistika, výroba, …) • a externí části, která představuje aplikace a prostředky pro zajištění obchodních vztahů překračující hranice podniku (komunikace, kooperace, předávání obchodních a technických informací, … mezi obchodními partnery).

 20. Podniková informatika – obsah a zdroje

 21. Služby Aplikační služby Poskytují celé aplikace (vedení účetnictví, řízení prodeje, …) Technologické služby Jedná se o infrastrukturní služby, správa počítačové sítě, instalace počítače, … Ostatní, podpůrné služby školící, konzultační, právní

 22. Lidé a informatika Role v informatice • Vlastníci – majitelé firmy, členové představenstva, … • Uživatelé – manažeři, podnikový analytici, technici, administrativa, … • Externí partneři – zákazník, dodavatel, státní zpráva, … • Interní informatici – analytik, programátor, administrátor, … • Externí informatici – analytik, programátor, administrátor, … Mezi jednotlivými rolemi jsou vztahy, které z pohledu efektivní kooperace vynucují od jednotlivých pracovníků alespoň základní znalost problematiky spolupracující role. Nezapomeňme, že lidské zdroje jsou základní hodnototvornou jednotkou, jejíž kvalita má podstatný vliv na úspěchu či neúspěch provozovaného byznysu.

 23. Funkce, funkcionalita Funkce a funkcionalita představují statický pohled na obsah IS/ICT Funkce je vymezena jako obsahově určená skupina operací s daty, vztahující se k určité definované potřebě uživatele. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný souhrn poskytovaných, požadovaných nebo naplánovaných funkcí. Kategorizace funkcí • Transakční funkce • Analytické a plánovací funkce • Speciální, správní a provozní funkce

 24. Funkce je vymezena • obsahem • dílčí operace s daty a její charakteristika • např. postupy, výpočty • vstupy a výstupy • datové báze, dokumenty, zprávy • uživateli • interní pracovníci, zákazníci, veřejnost • místem realizace • centrála, všechny závody, konkrétní provozy • nároky na technologie • objem a rychlost přenosových kanálů, rozsah databází, bezpečnost

 25. Kategorizace funkcí • Transakční (OLTP) = zachycující konkrétní podnikové transakce, slouží k vytváření a aktualizaci dat např. vystavení faktury, zaúčtování dokladu • Analytické (OLAP) = zpracování přehledů, analýz a plánů, založeny obvykle na datech transakčních funkcí např. přehled prodeje, plán výroby • Speciální = správní a provozní funkce např.: archivace a zálohování dat, správa číselníků

 26. Typy funkcí v IS Transakční funkce Analytické a plánovací funkce Kmenová data Kmenová data Výstupy, přehledy Analýzy, plány Analytická data Změnová data Pohybová data Pohybová data Protokoly Požadavky na analýzy a plány Protokoly Speciální a provozní funkce Archiv, zálohy, .. Základní data Protokoly

 27. Funkcionalita IS IS průmyslového podniku [1] Obchod [2]Finance [3] Výroba [4] Zdroje [5] Správa, provoz [3.1] Hlavní plánování [1.1] Prodej [2.1] Hlavní kniha [4.1] Lidské zdroje [5.1] Správa, monitorování [3.2] Příprava výroby [1.2] Nákup [2.2] Pohledávky [4.2] Majetek [5.2] Číselníky [3.3] Operativní řízení výroby [1.3] Sklady, zásoby [2.3] Závazky [4.3] Energie [5.3] Customi- zace [3.4] Dílenské řízení [1.4] Marketing [5.4] Kontroly, jakost [2.4] Vztahy k bance [1.5] Doprava [2.5] Controlling [2.6] Pokladna [2.7] Práce a mzdy

 28. Funkcionalita modulu [1.1] Řízení prodeje [1.1.1] Transakce v prodeji [1.1.2] Analýzy a plány prodeje [1.1.3] Správa, provoz [1] Prognózy a plány prodeje [1] Evidence zákazníků [1] Správa číselníků – zákazníků, zboží [2] Analýzy prodeje podle : [2] Evidence poptávek a objednávek [2] Ceníky a katalogy zboží [2.1] zákazníků [3] Zpracování nabídek [3] Výpočty a kontroly inkasních kalendářů [2.2] zboží [4] Zpracování smluv [2.3] prodejců [5] Zprac. požadavků na nákup a výrobu [2.4] teritorií [2.5] prodejních kanálů [6] Zpracování faktur [2.6] … [7] Zpracování celních a dalších dokladů [3] Komparativní analýzy prodeje [8] Zpracování expedičních příkazů [4] Vývoj a plnění plánů prodeje v čase

 29. Procesy v podnikové informatice • dynamický pohled na obsah informatiky, např. přijetí a vyřízení objednávky zákazníka, • proces - množina na sebe navazujících činností, které z definovaných vstupů vytvářejí požadovaný výstup, váží na sebe zdroje a mají měřitelné charakteristiky, • významné charakteristiky: • cíl nebo účel procesu, • událost – čím je proces spuštěn, resp. co je jeho příčinou, • datové a hmotně-energetické vstupy a výstupy procesu, • “vlastník” procesu, “zákazníci” procesu, • čas a náklady potřebné k realizaci procesu, • vnitřní obsah a logika procesu představuje jednotlivé činnosti v  • procesu a jejich vzájemné vazby mající obvykle síťový charakter • významné charakteristiky: • Základní, podpůrné řídící • Interní, externí

 30. Koncepční analýza byznys procesů

 31. Příklad procesu • Australian Administrative Appeals Tribunal (www.aat.gov.au)

 32. Kategorizace procesu • základní („core“) • zabezpečují hlavní podnikové aktivity bezprostředně spojené s uspokojováním potřeb zákazníků např. řízení zakázky • podpůrné • probíhající uvnitř podniku a podporující základní procesy např. zásobování, příjem zaměstnanců • řídící • zajišťující organizaci a řízení organizace např. řády, směrnice, pravidla

 33. Automatizace procesů • bez technologické podpory = dokumentace neexistuje či jen v papírové podobě • dokumentované v elektronické podobě = dokumentace ve sdílených řídících datech • částečně automatizované = části procesu probíhají automaticky • plně automatizované = celý proces je plně realizován aplikací Seminář č.1, ZS 2006 Snímek: 34

 34. Podniková informatika a členění Podniková informatika • Informační systémy a jejich aplikace • Informační a komunikační technologie

 35. Procesní řízení Procesní řízení (v anglosaské literatuře označováno jako Business Process Management) je zaměřen na řízení celého životního cyklu podnikání. S nárůstem míry složitosti řízení, jsou jediným zvládnutelným řešením procesy, které komplexně pokrývají celý podnik. Správné uchopení těchto procesu je podstatou BPM, jakožto manažerské disciplíny. Charakteristickým rysy pro BPM jsou snahy o • automatizaci • a integraci.

 36. Základní funkce IS pro strategické řízení tedy jsou

 37. McFarlanova aplikační struktura ISP STRATEGICKÉ POTENCIÁLNÍ Aplikace,které mohou být důležité pro dosažení cílů společnosti, např.expertní systémy, elektronické prototypy, EDI a pod. Aplikace,které jsou kritické pro dosažení cílů společnosti, např. marketingový IS, manažerské IS, finanční analýza, a pod. budoucnost KLÍČOVÉ PODPURNÉ Aplikace, které jsou kritické pro chod společnosti, např. saldokonto,kalkulace, řízení výroby, řízení skladů a pod. Aplikace, kteréjsou důležité, ale ne kritické pro chod společnosti, např účetnictví, mzdy, elektronická pošta, zpracování textů a pod. současnost nutnost možnost

 38. Logické vrstvy

 39. Prostředí BPM

 40. Životní cyklus BPM

 41. Modelování, Model, Metoda Modelování je jednou ze základních metod odborného a vědeckého zkoumání. Výsledkem činnosti modelování je model, který lze obecně chápat jako abstraktní obraz reality (reálného světa). Model vytváří obrazu reality, který umožňuje provádět experimenty, které zkoumají chování reality, bez nutnosti přímého zásahu do reálného světa. Metoda je předen daný návod nebo postupu, podle kterého vytváříme model.

 42. Modelování podnikových procesů Modelování podnikových procesu vychází ze základního předpokladu hierarchizace procesní struktury, která je dána mírou abstrakce. Abstrakci uplatňujeme z důvodu důkladného porozumění modelované situace. Dle použitého typu upřednostňované abstrakce lze modelovací metody rozdělit na tři základní typy: • Funkční přístup zaměřený především na funkce, jejich strukturování, vstupy a výstupy. • Přístup specifikací chování je zaměřen na řídící aspekt vykonávání procesu cestou stanovení událostí a podmínek, za kterých mohou být jednotlivé aktivity prováděny. • Strukturální přístup je zaměřen na statický aspekt procesu. Cílem je postihnout entity a zdroje

 43. Metody a standardy I. Unified Modeling Language (UML)je jazyk určený pro objektově orientovanou analýzu a návrh aplikací. Pro modelování procesů je určen Activity Diagram. • události- pouze startovací a ukončovací událost, • aktivity- činnosti, které jsou vykonávány během toku procesu, • rozhodování- větvení a sloučení na základě podmínek, • rozvětvení- paralelní větvení procesu na několik větví • a zóny - plavecké dráhy, které přiřazují zodpovědnosti za prováděné aktivity. IntegratedDefinition Methods (IDEF) je soubor integrovaných definičních jazyků, který byl vyvinut pro potřeby systémového inženýrství. Pro popis a analýzu byznys procesů je nevhodnější strukturovaná metoda IDEF3, která modeluje proces popisem sekvencí (scénářů) a v nich probíhajících aktivit (procesů).

 44. Metody a standardy II. Business Process Modeling Notation (BPMN) je notace pro modelování procesů zaměřených využitelných v SOA. Tvoří například grafickou prezentaci pro jazyky typu BPML nebo BPEL. Prvky notace lze rozdělit do čtyř základních skupin a to na: • plovoucí objekty (FlowObjects) – events, activities, gateways, • propojovací objekty (ConnectingObjects) – sequenceflow, messageflow, associa-tion, • kontexty objektů (Swimlanes) – pool, lanes, • a artefakty (Artifacts) – data object, text anotation. Event-DrivenProcessChain (EPC) je modelovací technika, která spočívá v řetězení událostí a funkcí do procesní posloupnosti. Základními stavebními kameny diagramu EPC jsou • aktivity, • události • a logické operátory .

 45. Využitelnost procesů

 46. Stav IS/IT klíčových partnerů Podnikové cíle a priority Trendy IS/IT Výsledky BPR Klíčové vstupní materiály Stav IS/IT konkurence ASW dostupné na trhu Výsledky SWOT analýzy Požadavky uživatelů Transformace (projekty) Cílový stav IS/IT Principy vývoje a provozu IS/IT Konceptuální model a struktura IST Současný stav IS/IT podniku Globální architektura IS/IT Pers. a soc. etické aspekty SW architektura Funkční a proc. arch. HW architektura Datová arch. Org a legisl. aspekty Technologická arch.

 47. GST Globální cíle Programy rozvoje SWOT Priority IST IS: odvozené cíle a požadavky, priority, CSF z GST 1. FÁZE BPR BPR 2. FÁZE BPR´ BPR´ Stávající ASW ASW dostupné na trhu Architektura IS Využití stávajícího ASW Úprava stávajícího ASW Nákup nového ASW Vývoj nového ASW STAVEBNÍ KAMENY IST Vztah reeng. podnikových proc. a IS/IT

 48. GST Podnikové cíle Výsledky SWOT Priority cílů IST Trendy IS/IT Stav IS/IT konkurence a partnerů Stav IS/IT podniku Prioritypožadavků Požadavky na IS/IT Vize IS/IT Cíle IS/IT BPR Priorityfunkcí Funkce IS Funkce stávajícího IS Funkce ASW dostupných na trhu Priority oblastí Vymezení FO Priority projektů Projekty IS/IT Od cílů podniku k funkčním oblastem

 49. IST Hlavní část IST Zdroje, cíle a východiska Jak transformovat současný stav do cílového stavu Odkud jdeme? – výchozí stav Kam jdeme- cílový stav • Přehled použitých zdrojů • Cíle a charakteristika IST • Závěry z podnikové strategie • Trendy IS/IT ve světě a u konkurence • Analýza stavu IS/IT podniku • Vize a cíle IS/IT • Globální architektura IS/IT • Funkční a procesní architektura • Datová architektura • Technologická architektura • SW architektura • HW architektura • Org. a legisl. předpisy • Prac., soc. a etické aspekty • Principy řízení vývoje a provozu IS/IT • Specifikace projektů • Harmonogram realizace IST • Ekonomická analýza IST Struktura IST Přílohy Shrnutí

More Related