Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

169 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. FUNDUSZE EUROPEJSKIE W POLSCE NA LATA 2007-2013 Izabela Urwalska Departament Rozwoju Regionalnego Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ S.A. Gdańsk, 24maja 2012 r.

 2. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działa przy PAIiIZ S.A. od 1 kwietnia 2009 r. w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013". Punkt Informacyjny przy PAIiIZ S.A. zapewnia dostęp do informacji o wszystkich programach unijnych w ramach Narodowej Strategii Spójności w języku polskim i angielskim, jako jedyny Punkt w Polsce. Konsultanci Punktu uczestniczą także w ważnych wydarzeniach promocyjnych polskie przedsiębiorstwa oraz produkty podczas międzynarodowych targów oraz misji inwestycyjnych do krajów, istotnych dla polskiej gospodarki Punkt Informacyjny Funduszy Europejskichprzy PAIiIZ S.A.

 3. Innowacyjne inwestycje związane z powstaniem, rozwojem, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa albo zmianą procesu produkcyjnego związanego z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. Innowacyjne inwestycje PO IG Szkolenia PO KL Szkolenia pracowników, e-learning, studia podyplomowe (również MBA), doradztwo szkoleniowe. Projekty B+R związane z założeniem/ rozwojem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, wdrożeniem wyników prac B+R. B+R PO IG Ochrona środowiska PO IiŚ Projekty na rozwój infrastruktury, odnawialne źródła energii, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową.

 4. Warto zapamiętać! • Osoba ubiegająca się o dotację musi poznać zasady obowiązujące w danym działaniu czy naborze. • Przygotowując dokumentację aplikacyjną, należy pamiętać, aby była ona zgodna zarówno z dokumentacją unijną, jak i krajową. • Najważniejsza dla beneficjenta jest tzw. dokumentacja konkursowa. • Wszystkie opisy i deklaracje, zawarte w dokumentacji aplikacyjnej, stają się postanowieniami umownymi, wiążącymi strony.

 5. Wsparcie może dostać przedsiębiorca, który: • prowadzi działalność i posiada siedzibę na terenie RP, • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. • W przypadku niektórych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o środki może starać się podmiot zagraniczny nie posiadający siedziby na terytorium RP.

 6. Ważne! • Beneficjent zapewni trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu. • Pomoc udzielona w ramach funduszy strukturalnych może być łączona z pomocą publiczną z innych źródeł, pod warunkiem zachowania progów przewidzianych mapą pomocy regionalnej.

 7. Mapa Pomocy Publicznej na lata 2007-2013

 8. Dostępne działania w roku 2012 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: • Działanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw • Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym • Działanie 5.4.1 Wspieranie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej • Działanie 6.1 Paszport do eksportu • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej • Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b • Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej – konkurs pilotażowy • Ministerstwo Gospodarki: • Działanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych • Działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

 9. Dostępne działania w roku 2012 • Bank Gospodarstwa Krajowego: • Działanie 4.3 Kredyt technologiczny (konkurs w zależności od dostępności środków) • Władza Wdrażająca Programy Europejskie: • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu • Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej • Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego • 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 10. Działanie 6.1 Paszport do eksportu POIG • Typy projektów • Dofinansowanie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planu Rozwoju Exportu. • Dotacje można uzyskać na m.in.: • Pakiet usług doradczych związanych z opracowaniem PRE • Wyszukanie i dobór partnerów handlowych • Udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy • Uzyskanie niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na rynek zagraniczny • Informacje techniczne • Poziom dofinansowania: na usługi doradcze związane z PRE -max. 10 000 PLN dla 1 przedsiębiorcy • Na wdrożenie PRE- max. 200 000 PLN dla 1 przedsiębiorcy na 1 projekt • Wsparcie wyłącznie dla sektora MŚP • O dofinansowanie mogą aplikować firmy, których udział exportu w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30%

 11. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ SA 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) 334 99 34, faks (+48 22) 334 98 86 Infolinia 801 044 180 e-mail: info-punkt@paiz.gov.pl Skype:punktpaiiiz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna