Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2n. Batxillerat PowerPoint Presentation
Download Presentation
2n. Batxillerat

2n. Batxillerat

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2n. Batxillerat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2n. Batxillerat

 2. ORDRE DEL DIA: • Plataforma educativa “Clickedu” • Informe enquesta satisfacció famílies curs anterior • Planificació del curs escolar 2011-12 • Resultats de 1r i recuperació de matèries pendents • Classes complementàries • Qualificació del Batxillerat • Sortides després del Batxillerat • Accés a la universitat. • Precs i preguntes.

 3. Plataforma educativa “Clickedu”

 4. - Clickedu és actualment la millor i més completa plataforma del mercat per a la gestió acadèmica de col·legis i instituts de gestió totalment online. - Està 100% adaptada a totes les etapes educatives: llar d’infants, infantil, primària, secundària –ESO i batxillerat- i cicles formatius. - Permet des de passar llista a classe fins a comunicacions amb les famílies, posar notes, confeccionar documentacions i actes oficials, accés extern per part dels alumnes i/o les seves famílies, missatgeria interna, calendaris, inventaris, generació d’enquestes, etc. - Clickedu disposa d’eines de treball per a alumnes i professors, accés als continguts digitals i educatius de les principals editorials i als del propi centre – moodles-, sense oblidar la gestió de qualitat i integració amb polítiques de qualitat i excel·lència.

 5. Suport a l’acció tutorial Comunicacions

 6. Informe enquesta satisfacció curs anterior

 7. D’acord amb el sistema de gestió de qualitat de l’escola (normativa ISO 9001:2008), per avaluar el grau de satisfacció del client amb el nostre servei educatiu i introduir millores contínues, cada curs passem als alumnes i les seves famílies unes enquestes de satisfacció sobre diferents aspectes.

 8. Resultats de l’enquesta de satisfacció de pares d’alumnes del curs anterior

 9. Aspectes valorats Nivell de satisfacció • Nivell de coneixements proporcionats per l’escola 80,3 % • Foment d’hàbits de treball 75,2 % • Disciplina i ordre 79,3 % • Atenció personalitzada 74,1 % • Orientació i seguiment de l’alumne 72,2 % • Qualitat de l’ensenyament 81,1 % • Tractament de l’anglès en el col·legi 70,0 % • Utilització de la informàtica com a eina d’ensenyament 67,8 % • Informació general rebuda per part de l’escola 74,1 % • Informació sobre l’evolució acadèmica de l’alumne 72,5 % • Atenció rebuda per part de la Direcció 78,9 %

 10. Aspectes valorats Nivell de satisfacció • Atenció rebuda per part del tutor/a 84,0 % • Control de l’assistència escolar 79,6 % • Informació proporcionada a través de la pàg. web 74,6 % • Canals de comunicació escola - famílies 76,4 % • Organització d’actes culturals lúdics o esportius 68,9 % • Atenció rebuda per part de la recepció de l’escola 77,6 % • Atenció rebuda per part de la secretaria de l’escola 80,3 % • Millora de les instal·lacions de l’escola 74,6 % • Orientació psicopedagògica 76,1 % • Servei mèdic en cas d’accident 73,0 %

 11. Objectius de qualitat del curs 2011-12

 12. Augmentar de 27 a 46 les aules dotades amb equips multimèdia. • Augmentar la satisfacció de les famílies respecte a la seva comunicació amb l’escola en un 2%. • Implantar la plataforma “Clikc-edu” per a la gestió de les qualificacions. • Aconseguir que el 90% de les matèries tinguin continguts i/o activitats mediambientals. • Elaborar un document de bones pràctiques mediambientals. • Augmentar el nombre d’aules amb portàtil d’11 a 40. • Definir tres indicadors per valorar el fracàs escolar.

 13. Propostes de millora • Millorar la connectivitat wifi a totes les aules i dependències del tres edificis. • Elaborar un sistema d’avaluació per a docents.

 14. Indicador de qualitat de batxillerat • Que el percentatge d’alumnes aprovats de batxillerat i PAU de l’escola segueixi estan per sobre del global de Catalunya. • Que la nota mitjana d’expedient de batxillerat, PAU i accés a la Universitat dels nostres alumnes segueixi estan per sobre de la mitjana de tot Catalunya.

 15. Planificació del curs escolar

 16. Resultats de 1r i recuperació de matèries pendents

 17. Resultats de 1r curs (2010-11)

 18. Assistència dels alumnes al curset de recuperació de juliol

 19. Alumnes que han recuperat les matèries pendents

 20. Alumnes que han assistit a reforçar les matèries que se’ls hi va aconsellar

 21. Classes complementàries

 22. Totes la modalitats • Català (1 h.) • Castellà (1 h.) Batxillerat tecnològic • Ampliació de matemàtiques (2 h.) Batxillerat de Ciències • Biologia humana / Ampl. Matemàtiques (2 h.) Batxillerat d’humanitats i C. Socials • Ampl. de matemàtiques / Comentari de text (2 h.)

 23. Qualificació del Batxillerat

 24. QUALIFICACIÓ DEL BATXILLERAT • M =Mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades. • QT = Qualificació del treball de recerca. Qualificació mitjana Batxillerat = 0’9 ·M + 0’1·QT

 25. Repetició de 2n curs • L’alumne/a que en finalitzar el 2n curs tingui pendents algunes matèries podrà matricular-se només d’aquestes, sense haver de tornar a cursar les ja aprovades. • Tot i així, considerem convenient que assisteixi a totes les classes, fins i tot de les matèries ja aprovades, sobretot si pensa presentar-se a les PAU del curs següent.

 26. Sortides en acabar el Batxillerat: C.F.G.S. i Estudis universitaris

 27. Estudis Universitaris PAU Batxillerat C.F.G.S.

 28. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 29. Hom pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat. • Proporciona l’alumnat la formació i les competències necessàries per realitzar les tasques pròpies de la professió. • La seva durada compren hores lectives en un centre educatiu i hores de formació pràctica en un centre de treball. • En total suposa un o dos cursos acadèmics.

 30. Accés a la Universitat des del Batxillerat Les noves PAU

 31. 1. Matriculació a les PAU 2. Estructura i qualificació de les PAU 3. Resultats dels alumnes al Batx. i les PAU 4. Preinscripció universitària 5. Ofertes acadèmiques i universitàries 6. Notes de tall 7. Procés de matriculació a la Universitat 8. Nova ordenació dels estudis universitaris

 32. Matriculació a les PAU • Prematrícula: es realitza a finals de febrer per Internet. • Matrícula: el mes de maig, també per Internet. • Hi ha una data límit per fer el pagament en una oficina de la Caixa.

 33. Estructura i qualificació de les PAU Modalitats de batxillerat PAU Fase General (obligatòria) Fase Específica (optativa per apujar nota) Ciències i tecnologia • Llengua catalana • Llengua castellana • Llengua estrangera • Història o Filosofia • Una matèria de • modalitat a triar Matèries de modalitat associades a la branca de coneixement del Grau que es vol cursar Humanitats i C. Socials Arts Plàstiques Escèniques

 34. Superació de la prova d’accés • Tots els exercicis es qualifiquen amb una puntuació de 0 a 10 punts. • La qualificació global de la fase general s’obté de calcular la mitjana aritmètica de les puntuacions dels cinc exercicis. • L’estudiant supera la prova d'accés si obté una nota igual o superior a 5, com a resultat de calcular la mitjana ponderada de: - nota mitjana de batxillerat (60 %) - nota de la fase general (40 %), sempre que aquesta sigui igual o superior a quatre. • La seva superació té validesa indefinida.

 35. Nota d’admissió als ensenyaments de Grau • És la nota - d’un mínim de 5 a un màxim de 14 - que utilitzaran les universitats per adjudicar les places en els estudis en què el nombre de sol·licituds superi el de places ofertades. • S’obtindrà sumant a la nota d’accés les dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica, degudament ponderades. • Cada matèria de la fase específica s’avalua de forma independent i es considera superada amb una nota mínima de 5. • Aquestes qualificacions tenen una validesa de dos anys i no hi ha límit de convocatòries.

 36. Només s’incorporaran les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que estiguin vinculades a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar. • La qualificació obtinguda en cada matèria es multiplicarà almenys per “0,1” sempre que l’exercici hagi estat superat amb un mínim de 5. • Les universitats podran elevar aquest paràmetre de ponderació fins a “0,2” en aquelles matèries que es considerin més idònies segons els estudis que es vulguin cursar.

 37. Nota d’admissió = 0,6 NMB + 0,4 QFG + a M1 + b M2 • NMB = Nota mitjana de batxillerat • QFG = Qualificació fase general • M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades de la fase específica. • a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 – 0,2) establerts per les universitats

 38. Exemple d’un cas: • L’alumna “x” vol estudiar Medicina a la UB i el curs passat la nota de tall per accedir-hi ha estat 12’040 • Té una nota d’expedient de batxillerat de 9’14 • La qualificació de la fase general de PAU és 8’95 • La seva nota d’accés a la universitat és de 9’064 (9’14 x 0,6 + 8’95 x 0,4) • Es presenta a la fase específica per apujar nota de les matèries següents: Biologia (9’00), química (9’50), Física (8’00) • D’aquestes només li tindran en compte les dues millors qualificacions, degudament ponderades. • La universitat elegida considera que les tres matèries són matèries especialment vinculades, per tant les dues millors qualificacions les multipliquen per 0,2. • La nota d’admissió d’aquesta alumna per aquests estudis és de 12,764 (9’14 x 0,6 + 8’95 x 0,4 + 9’50 x 0,2 + 9 x 0,2)

 39. Convocatòries • Hi haurà dues convocatòries anuals. • No hi ha límit de convocatòries per aprovar. • L’estudiant es pot presentar a millorar nota de la fase general i/o d’alguna matèria o matèries de la fase específica, tantes vegades com vulgui.