Download
textov editor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Textový editor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Textový editor

Textový editor

116 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Textový editor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Textový editor Struktura textu – přiřazení stylu, formátování textu, změna stylu, typografická a estetická pravidla

 2. Styly • rychlá změna formátování • Jednoduchá, rychlá a efektní změna napsaného dokumentu • změny nadpisů • Nemusíme všechny nadpisy v dokumentu hledat a označovat – stačí pouze změnit styl a všechny nadpisy v dokumentu se automaticky upraví podle nového nastavení formátování stylu • přiřazení úrovně • každému odstavci v dokumentu je přiřazena určitá úroveň. Word pak použije tyto úrovně při organizování dokumentu, tzn. úrovní je určeno, které odstavce jsou nadpisy, které podnadpisy a které jsou vlastní text atd., což umožní např. vygenerovat automaticky obsah dokumentu apod.

 3. Přiřazení stylu • Nejprve vybereme text, kterému potřebujeme přiřadit styl • Z karty Domů skupina Styly vybereme požadovaný styl (například Nadpis 1), který je už předefinovaný • Pokud se rozhodnete v dokumentu používat podnadpisy, můžete použít předdefinovaný styl Nadpis 2, který byl navržen tak, aby vypadal dobře se stylem Nadpis 1.

 4. Rychlé styly zobrazované v galerii stylů jsou navrženy tak, aby spolu fungovaly. Například rychlý styl Nadpis 2 je navržen tak, aby vyjadřoval nižší úroveň nadpisu než rychlý styl Nadpis 1 •  Hlavní text dokumentu je automaticky formátován pomocí rychlého stylu Normální •  Rychlé styly lze aplikovat nejen pro odstavce, ale také pro jednotlivá slova a znaky. Můžete například zvýraznit sousloví použitím rychlého stylu Zdůraznění • Pokud byste se později rozhodli, že mají mít nadpisy jiný vzhled, můžete styl Nadpis 1 a Nadpis 2 změnit, Aplikace Word pak automaticky aktualizuje všechny jejich výskyty v daném dokumentu.

 5. Vytváření stylů • Word nabízí mnoho druhů stylů, ale zároveň nám umožňuje vytvářet vlastní styly. • Vytvoříme si styl libovolného typu, který jakkoliv pojmenujeme • V rámci tohoto stylu můžeme nastavit mnoho věcí • Změnit můžeme vlastnosti: Název, Typ stylu • Změnit základní formátování: Písmo, Velikost, Zarovnání, řádkování... • Pokud nám tyto volby nestačí, přes tlačítko Formát můžeme provést podrobnější změnu formátu, přes tlačítko Formát: Písmo, Odstavec, Tabulátory, Ohraničení, Jazyk, Rámeček, Číslování, Klávesová zkratka, Textové efekty

 6. Styly písma a odstavců • Některé styly lze používat jako styly písma i styly odstavců. Takovým stylům pak říkáme propojené styly. Styly odstavců jsou označeny symbolem odstavce: ¶. Propojené styly jsou označeny symbolem ¶a. Kliknutím kamkoli v odstavci použijete styl pro celý odstavec. Pokud chcete styl použít pro vybraná slova, vyberte je. • Styly seznamů určují vzhled seznamů, včetně vlastností stylu odrážek nebo schématu číslování, odsazení a textu popisků. • Styly tabulek určují vzhled tabulek, včetně takových vlastností jako formátování textu řádku nadpisu, mřížky a barev zvýraznění pro řádky a sloupce. •  Styly písem jsou označeny symbolem písma: a. Kliknutím na libovolné místo ve slově použijete styl pro celé slovo, ale můžete vybrat i více slov.

 7. Druhy písma ARIAL • Arial je jedno z nejrozšířenějších bezpatkových písem. V české verzi je Arial v mnoha směrech nevyhovující – má problém s diakritikou i vzdálenostmi mezi některými písmeny české abecedy, například Ť a Á. TIMES NEW ROMAN • Jde o patkové písmo, které se hodí zejména pro rozsáhlé tištěné texty. Má i svoji verzi pro Apple, tzv. Times Roman, a vyvinula se z něj řada patkových písem (např. Georgia). CALIBRI • Calibri je součástí nové sady Microsoftu, poprvé se objevilo ve Windows Vista v roce 2007. Umožňuje využití menší velikosti písma při zachování výborné čitelnosti.

 8. Velikost písma • Udává se v bodech • Běžně se píše písmem 12 • V novinách se setkáváme s velikostí 8-10 • V dětských publikacích 14-16 • 8 bodů 10 bodů 12 bodů 14 bodů 16 bodů 20 bodů 24 bodů 28 bodů 32 bodů…

 9. Řez písma • Obyčejné (normal, regular) • Tučné (blod) • Kurzíva (italic) • Tučná kurzíva (bolditalic) • Pojmy vyznačujeme kurzívou, vyznačování tučným písmem je považováno za neestetické a příliš výrazné.

 10. Horní a dolní index • Vyberte text, který chcete formátovat jako horní index nebo dolní index. Na kartě Domů klepněte ve skupině Písmo na ikonu pro otevření dialogového okna. V dialogovém okně Písmo ve skupinovém rámečku Styl zaškrtněte políčko Horní index nebo Dolní index. • Příklad: H2O, m3

 11. Skupiny písmen Neproporcionální • Stejně široká písma • U psacích strojů musely být všechna písmena stejně široká, protože při jednom úhozu se válec posunul vždy o sejnou vzdálenost • Je samozřejmě obtížné zařídit, aby písmena jako je i nebo m byla stejně široká, tento problém se řeší patičkami u nožiček písmen, které tak vymezují šířku písmene (patková písma) • Neproporcionálním (patkovým) fontem je Courier Proporcionální fonty • U těchto fontů se šířka písmene řídí jeho tvarem • Písmeno i je tedy užší než např. písmeno m nebo o • Naprostá většina fontů ve Wordu je proporcionální Times New Roman nebo Arial Psaná písma • psané jakoby od ruky – např. BrushScript, Mistral, ComicSans

 12. Typy písmen Patková • Nožičky písmen patkových fontů jsou zakončeny malou vodorovnou čárkou • U souvislých textů tyto "čárky" vytvářejí optický vjem linky, a proto se texty psané patkovými fonty dobře čtou • Patkové fonty se používají u dlouhých textů – knihy, noviny apod.Nejpoužívanější patkový font ve Wordu je Times New Roman Bezpatková • Nožičky písmen nemají patičku • Obecně platí, že tato písma jsou pěknější, než písma patková, ale oči se při čtení dříve unaví, proto se tato písma používají u kratších textů, kde nám záleží na úpravě - dopisy, žádosti, ... Nejpoužívanější bezpatkový font ve Wordu je Arial

 13. Odstavec • Vždy začíná na novém řádku a může být oddělen odsazením nebo větší meziřádkovou mezerou. • K odsazení se používá TABULÁTOR, což je tlačítko na klávesnici označené Tabnebo šipkou:

 14. Odsazení odstavců • Odsazení určuje vzdálenost odstavce od levého nebo pravého okraje • Mezi okraji můžete odsazení odstavce nebo skupiny odstavců zvětšit nebo zmenšit • Můžete vytvořit také záporné odsazení (označované také jako předsazení), kterým lze odstavec posunout směrem k levému okraji • Rovněž lze vytvořit předsazení prvního řádku, to znamená, že první řádek odstavce není odsazen, ostatní řádky však odsazeny jsou,

 15. Řádkování a rozestup mezi odstavci • Řádkování určuje velikost svislé mezery mezi řádky textu v odstavci. • Rozestupy mezi odstavci určují množství volného místa nad a pod odstavcem. • Možnosti řádkování: • Jednoduché:    Toto řádkování odpovídá největšímu znaku na řádku s přidáním malé mezery, která se liší podle použitého písma. • 1,5 řádku:    Tato volba odpovídá jeden a půl násobku jednoduchého řádkování. • Dvojité:    Tato volba odpovídá dvojnásobku jednoduchého řádkování. • Nejméně:    Tato volba nastaví nejmenší možné řádkování, aby se na řádku zobrazily největší použité znaky nebo grafika. • Přesně:    Tato volba nastaví pevnou hodnotu řádkování, kterou aplikace Microsoft Word už dále neupravuje. • Násobky:    Řádkování zvětšené nebo zmenšené o zadané procento. Například nastavením řádkování na 1,2 se zvětší mezery o 20 procent.

 16. Odrážky a číslování • Seznam lze vytvořit buď jednoúrovňový nebo víceúrovňový • Můžete použít výchozí formáty odrážek a číslování

 17. Změna jednoúrovňového seznamu na víceúrovňový seznam

 18. Vázání odstavců, sirotci a vdovy • Některé odstavce musí být svázány s následujícím odstavcem • Nemůže se pak stát, aby nadpis zůstal úplně dole na stránce a odstavec za ním byl nahoře na další stran • U dlouhých odstavců je třeba zakázat vznik tzv. sirotků a vdov – jednoho řádku odstavce na jiné straně, než je zbytek odstavce • Vázání odstavců a hlídání osamocených řádků zadáme jako vlastnost příslušného stylu odstavce. (Nabídka Formát – Odstavec – karta Tok textu)

 19. Typografie • vyjadřuje způsob psaní znaků • Dnes typografie zahrnuje všechna pravidla nejen pro psaní jednotlivých znaků, ale také větších celků – odstavců, stránek i celých dokumentů • Výsledkem je dokument optimálně čitelný pro člověka

 20. Typografická pravidla • Před čárkou, tečkou, dvojtečkou, středníkem, otazníkem a vykřičníkem se NIKDY nedělá mezera. Ta se píše až za čárku (tečku, atd. • Před levou závorkou se VŽDY dělá mezera a po pravé závorce také, pokud není dalším znakem tečka nebo čárka. Uvnitř závorek se mezery nedělají • Enter používáme pouze na konci odstavce, nikoliv na konci řádku • Interpunkční znaménka se píší těsně za slovo, po nich následuje mezera • Tečka se nepoužívá u nadpisů, popisů obrázků a titulků, které stojí na samostatném řádku, lze ji použít, pokud nadpis není samostatně graficky oddělen. Mezera za tečkou se nepoužívá u názvu souborů (tabulka.exe), členění kapitol (1.1–1.1.2), určení času (16.00). • Dvojtečka ve smyslu matematické značky je oddělena mezerami • (6 : 3 = 2) • Tři tečky neboli výpustka… nahrazuje vynechaný text, tečky jsou bez mezery a na konci věty plní funkci tečky za větou.

 21. Pomlčka (–) není na klávesnici, píšeme pomocí Ctrl + mínus na numerické klávesnici nebo Alt + 0150. • Používá se: • k naznačení přestávky mezi řečí (víno – ženy – zpěv) před a za pomlčkou je mezera. • v případech, kdy nahrazuje spojku ve významu od, do, například k určení rozsahu stran (str. 69–82), časového rozpětí 1960–1961, otevíracích hodin (8–15). V takových případech před a za pomlčkou není mezera • Jednotky se vždy pojí k číslu, ale jsou odděleny tvrdou mezerou • Mezerníkem nikdy nic nikam neposouváme (nadpis do středu řádku apod.) • Desetinná část čísla se odděluje od celé části desetinnou čárkou, nikoli tečkou. Kolem desetinné čárky se nepíší mezery • Pro psaní data existují dva způsoby. Lze je psát buď s mezerami jako s řadovými číslovkami (23. 3. 2006) nebo tak, že celý datový údaj je pojat jako značka a tečky jsou pojaty jako dělicí znaménka na způsob desetinné čárky (tedy 23.03.2006). • Čas (kolik je hodin) zapisujeme ve tvaru HH.MM:SS. • Telefonní čísla se sázejí ve skupinách po 2-3. Zásadně se nesmí dělit do dvou řádek. V současnosti je vhodné dělit čísla po trojicích: 242 254 267.

 22. Dělení slov • Slova se dělí podle pravopisných pravidel a podle estetických zásad • Dvouslabičná slova se mohou dělit pouze v případě, že druhá část má alespoň tři písmena (vý-tah, ses-tra) • Víceslabičná slova se dělí podle slabik, přičemž je vždy rozhodující základ slova, slabičná předpona a přípona • Slova složená se dělí na části složeniny (česko-slovenský, země-koule). • Dělit se nesmí: tak, aby na konci řádky zůstalo pouze jedno písmeno (o-pice), zkrácený titul a příjmení (ing.-Novák), číslice a název počítaného předmětu či jevu (100-km, 1000-Kč), datum (je možné dělit den s měsícem od letopočtu), zkratky • Nežádoucí je dále dělení, při kterém se do druhé řádky přenášejí pouze dvě písmena, a dělení slov, jejichž rozdělením by vznikly výrazy nežádoucího nebo zvulgarizovaného významu (pravid-lo, spisova-tele, tlu-močit).

 23. Estetická pravidla • Dlouhé „šedé“ texty lidé dnes vůbec nečtou. Proto by text měl být výrazně členěn pomocí nadpisů, odstavců atp. a měl by mít na první pohled zřejmou strukturu. • V textu používáme různé typy písma, barvy, blikání a další efekty jen pokud je to nezbytně nutné. Všechny tyto efekty rozptylují čtenáře a odvádějí pozornost od vlastního obsahu textu. • Pro nadpisy používáme bezpatkové písmo, např. ARIAL, pro základní texty patkové, např. TIMES NEW ROMAN. • Pokud zarovnáváme několik řádků pod sebou na střed, měl by být spodní řádek nejkratší. • Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince. • Popisy obrázků se umísťují do textových polí pod obrázky, píší se menším písmem, než je základní text (někdy i kurzívou) a nepíše se za nimi tečka. • Odstavce se v textu zvýrazňují, např. odsazením prvního řádku zleva (typická úprava v ČR) nebo mezerami mezi odstavci (typická úprava v USA).