Download
kreat vny priemysel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kreatívny priemysel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kreatívny priemysel

Kreatívny priemysel

184 Views Download Presentation
Download Presentation

Kreatívny priemysel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kreatívny priemysel 2. stretnutie k príprave RIUS

 2. Obsah Šanca pre kreatívne Slovensko Spoločná stratégia, prístup a harmonogram prípravy projektu Analytická časť - dáta o kreatívnom priemysle v regióne Strategická časť - obsahový zámer projektu Vykonávacia časť – organizačné zabezpečenie Ďalšie kroky

 3. Šanca pre kreatívne Slovensko Investícia 140mil. € zo štrukturálnych fondov EU do 8 regiónov Slovenska. Príležitosť na využitie kreatívneho potenciálu a rozvoj talentu Moderné technológie • Dizajn, prototyp, malo-sériová výroba, médiá Podpora podnikania • Inkubátor • Akcelerátor Chýbajúce priestory • 1x budova / komplex budov v krajskom meste Prezentácia tvorby • Marketing • Networking Predpoklady Kvalitné zázemie a podmienky pre kreatívnu tvorbu

 4. Vízia a ciele • Vytvoriť programy pre podporu kreatívneho podnikania • Zlepšiť prístup k modernej infraštruktúre • Podporiť inovácie biznis modelu a produktové inovácie Kreatívny podnikatelia • Pomôcť pri dosahovaní cieľov, realizácii aktivít a zvyšovaní efektivity • Zvyšovanie kvality pomocou poradenstva, sieťovania a marketingu • Poskytnúť potrebnú infraštruktúru Existujúce inštitúcie • Zvyšovať povedomie o kreatívnej ekonomike a jej aktéroch • Pritiahnuť, udržať a rozvíjať talent v regióne • Zvýšiť atraktivitu regiónu a podporiť lokálpatriotizmus Široká verejnosť Vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj kreatívnej ekonomiky, tvorbu pracovných miest a zvyšovanie kvality života v regióne.

 5. Dnes Rozbehnúť fotoateliér alebo reklamnú agentúru si vyžaduje okrem osobného nasadenia aj priestory štúdia a investíciu do modernej technológie. V začiatkoch podnikania sú straty z „nevyťaženia“ infraštruktúry vysoké a zarobené peniaze ledva pokrývajú nájmy či splátky leasingov. Podpora podnikania Rozhodnúť sa vymeniť zamestnanie za podnikanie a prevziať zodpovednosť za svoju prácu predstavuje nemalé riziko, ktoré chceme eliminovať. V budúcnosti Zdieľanie infraštruktúry v kreatívnych centrách pomáha eliminovať „nevyťaženie“ a rovnaký prístup k infraštruktúre nevytvára neférové zásahy do podnikateľského prostredia

 6. Kreatívny priemysel

 7. Kreatívny priemysel

 8. Nový prístup Zapojenie sa kreatívcov do prípravy stratégie a následne do napĺňania jej cieľov je kľúčom k úspechu pre spoluprácu a zdieľanie. Kreatívci (umelci, podnikatelia, kreatívne centrá) Ľudia (občania, návštevníci) Spoločná regionálna stratégia Vzdelávanie (školy, univerzity, neštátne) Verejný sektor (MK SR, Mestá, VÚC,..)

 9. Spájame potreby a možnosti pre región „Top-Down“ prístup • Podpora existujúcich aktivít „zdola“ • Prieskum vašich potrieb pre aktivity a tvorbu • Podpora aktivít so zapojením verejnosti • Podpora spolupráce „quadruplehelix“ • Či je v súlade s prioritami EÚ a je možné financovať • Čo je zahrnuté v strategických materiáloch SR • Čo je v operačnom programe iROPako priorita 3.1. a schválené EK, Brusel • Čo je zahrnuté v rozpočte SR, prípadne MK SR „Bottom – Up“ prístup

 10. Kde sa nachádzame 2 4 3 1 5 Rámcové harmonogram projektu s popisom úloh pri príprave a riadení projektu . Plná prevádzka kreatívneho centra približne o 2-3 roky Operačný Program StratégiaRIUS Realizačný projekt Realizácia • Príprava: • MK SR • KonzultácieEC /Brusel • Schválené vládou SR • Pracovný tím MK SR • Regionálni aktéri • Schválenie radou partnerstva regiónu • Október 2014 • Detailný projekt, výkaz, výmer • Podáva hlavný partner • SORO:MK SR • 2. polrok 2015 • Obstarávanie • Stavebné práce • Technika Prevádzka, aktivity • Inkubátor/Akcelerátor • Poskytovanie služieb, techniky

 11. Stratégia RIUS Úvod Analytická časť Strategická časť Vykonávacia časť Cieľom je podpora podmienok tvorby pracovných miest. Podpora má vytvoriť zázemie a podmienky pre tvorbu. Analytická časť zhrnie dostupné dáta a ak to bude možné odporučí špecializáciu a prioritné oblasti Strategická časť definuje obsah, aktivity a opatrení v súlade s IROP na základe potrieb a odporúčaní Vykonávacia časť definovať úlohy partnerov v ďalšom procese prípravy, realizácie a prevádzky kreatívneho centra Má stanoviť obsahovú náplň na základe analýzy potrieb, existujúcich dát a odporúčaní expertov o rozhodnúť o prípadnej špecializácii a prioritách

 12. Analytická časť .

 13. Štatistika kultúry Kultúrne a osvetové zariadenia Múzeá Galérie

 14. ŠtatistikaremesláÚĽUV

 15. Dotazníkový prieskum Respondenti prieskumu v kraji – 13 respondetov

 16. Špecializácia / prioritné oblasti

 17. Potreba priestoru Aký typ priestoru potrebujú respondenti ?

 18. Potreba techniky Aký typ techniky potrebujú respondenti najviac ?

 19. Dopyt po službách Aké služby potrebujú respondenti najviac ?

 20. Návrhy na umiestnenie KC • Budova Slovenského národného múzea- etnogogragický ústav v Martine • Rozdelenie do viacero lokalít a to: • - Mestské divadlo spolu s Bábkovým divadlom • - Nová synagóga • - Stanica Záriečie • - Štátny komorný orchester • - Konzervatórium Žilina • - VTP Žilina

 21. Zhrnutie analytickej časti Dotazníková forma • Mapuje aktérov podľa typu: Kreatívec, Centrum, Škola, verejný sektor • Málo respondentov (ideálne aspoň 100 kreatívcov) • Čiastočne mienkotvorný, respondenti Odporúčania tímu expertov • Najlepšie skúsenosti z iných krajín • Celosvetové trendy jednotlivých sektorov a konkurencieschopnosť • Špecializácia medzi regiónmi Prieskum Odporúčania Máme k dispozícii: • Zo štatistického úradu podľa NACE • Iba firmy nad 20 zamestnancov • Sektorové (kultúrne dedičstvo, remeslá, umenie, .. • Neobsahujú všetky subjekty, často nepovinné pre niektoré cieľové skupiny Nízka výpovedná hodnota dostupných „tvrdých“ dát • Problém na EU úrovni (Challenge 3 z 4 challengesv CreativeEurope) • Pripravované riešenie tzv. satelitného účtu + ďalšie projekty do budúcna • Teraz je potrebná diskusia a zdravý úsudok pri príprave stratégie. • Do podania finálneho projektu spoločne dotvárať víziu a detaily Existujúce dáta o regióne

 22. Strategická časť .

 23. Kreatívne centrum Priestory (rekonštrukcia) • Kancelárie, coworking, zasadačky, obchod • Štúdia, ateliéry • Podujtia – multifunkčná sála , kaviareň „Tvrdá “ infraštruktúra Technika a vybavenie (podľa sektorov) • Ozvučenie, osvetlenie, • 3d skener, CNC fréza, pec na keramiku, tlačiarenský stroj • Foto/video/TV/film produkcia Poradenské služby a podpora • Inkubátor, akcelerátor • Poradenstvo a praktické vzdelávanie „ Mäkká“ infraštruktúra Podpora predaja • Zvyšovanie povedomia a podpora dopytu • Prezentácia lokálnych aktérov doma i v zahraničí

 24. Priestory Rôzne typy Kancelárie Prezentácia Obchod Dielne a ateliéry Štúdiá Skúšobne Multifunkčné priestory Skladové priestory Kaviareň / Reštaurácia Koľko m2 ?

 25. Technika

 26. 3D skener

 27. Špecializácia • Ktoré segmenty kreatívneho priemyslu vybaviť lepšie ? • Napr.: • Koľko sádprofi filmovej techniky ? • Koľko polo-profi, koľko amatérskej ? • Koľko produkcií bude naraz (v regióne) • Viete si vypomôcť so susedným regiónom v prípade potreby ? • Detailný popis techniky nie je predmetom RIUSu. Je potrebný až v ďalšej fáze prípravy projektu (2.polrok 2015)

 28. Služby 1 Práca na spoločných projektoch s mentormi 2 Vyhľadávanie partnerov a zákazníkov (Networking) 3 • Koučing, poradenstvo, konzultácie a B2B služby 4 Výmena skúseností a znalostí, inšpiratívne diskusie 5 Prezentácia tvorby lokálne i v zahraničí (Marketing)

 29. Inkubačný program Inkubátor Pomoc v začiatkoch l ll lll Príprava Program 4 mesiace Do 2 rokov Predinkubačná fáza • Povedomie • Inšpirácia • Príklady • Stretnutia Program inkubátora • Cielený mentoringový program a poradenstvo • Priestor a technológie k dispozícii Zvýhodnené ceny Zdarma / minimálne poplatky pre účastníka (dotované/ hradené pomocou voucheru) Postupný nábeh na komerčné ceny „Férová cena “: • Prenájom priestoru • Technológie • Služby lV Príjmy Príprava na rozbehnutie biznisu Etablovanie sa na trhu

 30. Program inkubátor / akcelerátor 3 2 5 1 4 16 týždňový program podpory podnikania zameraný na rozbehnutie biznisu s podporou inovácií produktov a služieb pre lokálnych kreatívnych podnikateľov. Štart Marketingová komunikácia • Uvedenie produktov na trh • Kampaň • Analytika a reporting Verifikácia a plán • Marketing • Online marketing • Prezentácie a ponuky • Partneri Biznis model • Prví zákazníci • Verifikácia biznis modelu • Biznis plán Vstupná analýza • Trh • Zákazníci • Hodnota • Konkurencia • Cenotvorba • Potenciál • Silné stránky • Misia • Vízia • Hodnoty

 31. Praktické vzdelávanie MSP Neziskové organizácie, kultúra, prípadne iné sociálne aktivity Profesionálna služba Dlhšia realizácia ako pri komerčnej službe Garantovaná kvalita vďaka špičkovým mentorom Hlavne pre študentov SŠ, VŠ Otvorené pre každého Jedinečná možnosť získať skúsenosti z práce na reálnych projektoch Referencia ako konkrétna zákazka „Learning by doing“ ako práca na reálnych projektoch pod dohľadom mentorov. Praktikant „Príjemca“ Poskytnutie služieb Preplatenia nákladov, prípadne motivačný honorár

 32. Spoločensky zodpovedné projekty Ak máte nápad, ktorý okrem finančného profitu pre realizátora generuje aj sociálny profit, máte možnosť získať služby kreatívneho centra zdarma. Finančný profit Sociálny profit Dopad na spoločnosť a región formou zlepšenia kvality života Zisk pre realizátora

 33. Vykonávacia časť .

 34. Organizačné zabezpečenie Príprava a realizácia projektu: Hlavný partner a partneri projektu Prevádzka projektu: Ideálne založenie organizácie, ktorá bude koordinovať aktivity a spravovať kreatívne centrum. Rady Správna rada - Zastúpenie rôznych aktérov Dozorná rada - Kontroluje fungovanie a nakladenie s majetkom Poradenská rada - Pripravuje návrhy pre správnu radu Komisie zložené z odborníkov nominovaných rôznymi aktérmi Hodnotiaca - Hodnotí požiadavky na podporu podľa kritérií Monitorovacia - Nezávisle posudzuje kvalitu podporených projektov Profesionálny manažment - Riaditeľ - Projektový tím - Zabezpečuje aj ďalšie zdroje financovania - Realizačný tím - Zodpovednosť za prevádzku infraštruktúry

 35. Riadenie portfólia projektov 3/5 • Služby kreatívneho centra budú poskytované za rôznych podmienok • Za komerčné ceny • Za zvýhodnené ceny • Úplne zdarma • Predpokladáme vyšší záujem o infraštruktúru, špeciálne pri dlhodobejších zvýhodnených prenájmoch • Model posudzovania komisiou podobný ako pri Fonde Umenia, AV fonde, EC,... • Definovanie pravidiel a kritérií Kritéria pre posudzovanie požiadaviek na podporu projektov • 2/5 Napĺňanie strategických cieľov • 4/5 Úroveň navrhovaných aktivít / kvalita projektu • 3/5 Kvalita manažmentu a partnerstva / reputácia realizátorov • 3/5  Dlhodobý vplyv a udržateľnosť • 4/5 Sociálny rozmer /  Dopad na kvalitu života v regióne • 5/5 Dostupnosť zdrojov v požadovanom termíne Celkové hodnotenie

 36. Zdroje príjmov Poskytovanie podpory formou štátnej pomoci umožňuje komerčnú činnosť pre podporu udržateľnosti a samofinancovania. Poskytovanie služieb Inkubátor,akcelerátor Poradenstvo, projekty Členské príspevky - kreatívci- podporovatelia Predaj produktov a služieb Vyvážené hospodárenie Prenájom priestoru a technológií Doplnkové služby • Kaviareň, reštaurácia Dotácie Verejné zdrojeSponzoring „Notfor profit doesntmeanforlooses“ P. Bogen

 37. Vyhodnocovanie • Finančné / ekonomické ukazovatele • Udržateľnosť, % miera samofinancovania • Dopady: vytvorené pracovné miesta, nárast obratu • Zákaznícke ukazovatele • Počet zapojených aktérov (ľudia, firmy, organizácie) • Spokojnosť aktérov (dotazníkovou formou ) • Procesné ukazovatele • Úspešnosť (%) inkubačného procesu (okamžitá, po 2 rokoch) • Kvalita podporených projektov (hodnotenie nezávislých odborníkov) • Zlepšovanie ukazovatele • Nárast (%) počtu zapojených aktérov

 38. Príklady kreatívnych centier • CockpitArtsLondon • Inkubačný program pre umelcov, dizajnérov a remeslá • www.cockpitarts.com • CamdenCollective • Komunitný projekt, poskytuje aj obchodné priestory pre prezentáciu tvorby • www.camdencollective.co.uk • MediaEvolution • Práca na projektoch v spolupráci členov a komerčných firiem (TV,..) • www.mediaevolution.se/en

 39. Budova Mesta Helsinki, 50,000 m2 900 ľudí tu pracuje denne 200,000 návštevníkov ročne Príjem hlavne z prenájmu Prevádzku zabezpečuje 7 ľudí Tržby ročne 3.5 millión € 99% vyťaženie 320 nájomných zmlúv 100 umelcov, 70 kapiel, 3 múzeá, 8 galérií, 2 rádiá, 1 tv stanica, reštaurácia, kaviareň, tanečná škola, divadlá, noviny, časopisy, reklamné agentúry, nové média, filmové produkčné spoločnosti 100% samofinancované Kaapeli, Helsinki

 40. Ďalšie kroky • Doplniť dostupné dáta do analytickej časti • Získať ďalších respondentov do dotazníkov • Podnety na doplnenie / úpravu strategickej a vykonávacej časti • Stretnutie regionálnej skupiny a diskusia o predbežnej predstave • Príprava pracovnej verzie RIUS (30.9.2014)

 41. Ďakujem za pozornosť. • Vladimír Kmeť • kmet@oneclick.sk • 0907 776 999