Download
dopady smernice o priemyseln ch emisi ch na priemysel a energetiku sr z very t die aspek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOPADY SMERNICE O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH NA PRIEMYSEL A ENERGETIKU SR – ZÁVERY ŠTÚDIE ASPEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOPADY SMERNICE O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH NA PRIEMYSEL A ENERGETIKU SR – ZÁVERY ŠTÚDIE ASPEK

DOPADY SMERNICE O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH NA PRIEMYSEL A ENERGETIKU SR – ZÁVERY ŠTÚDIE ASPEK

90 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DOPADY SMERNICE O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH NA PRIEMYSEL A ENERGETIKU SR – ZÁVERY ŠTÚDIE ASPEK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DOPADY SMERNICE O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH NA PRIEMYSEL A ENERGETIKU SR – ZÁVERY ŠTÚDIE ASPEK Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE 5. apríl 2011

 2. Obsah prezentácie • Základné údaje a obsah štúdie ASPEK • Metodika štúdie a vymedzenie prevádzok podľa smernice o priemyselných emisiách • Zistenia a závery štúdie Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 3. Základné údaje • Objednávateľ – MH SR • Autori - Ing. Jiří Balajka, DrSc., Ing. Iva Fabušová, Ing. Zuzana Kocunová, Ing. Dušan Lacko, Ing. Alena Popovičová, PhD. • Obdobie - apríl až september 2010 Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 4. Obsah štúdie ASPEK • Súčasný stav legislatívy v oblasti znečisťovania ovzdušia • Popis, zameranie a hlavný cieľ smernice • Vymedzenie subjektov v pôsobnosti MH SR spadajúcich pod smernicu o priemyselných emisiách • Dopady smernice na dotknuté subjekty znečisťovania ovzdušia v pôsobnosti MH SR – prvý odhad nákladov • Návrhy a riešenia Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 5. Metodika • Analýza dostupných údajov, zdroje • Register vydaných integrovaných povolení • Národný emisný informačný systém (NEIS) • Aplikácia výpočtového modelu používaného EÚ (GAINS IIASA) - pre LCP • Dotazníkový prieskum medzi prevádzkovateľmi veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 6. Základné vymedzenie prevádzok podľa smernice o priemyselných emisiách • Energetika • Výroba a spracovanie kovov • Priemysel spracovania nerastov • Chemický priemysel • Odpadové hospodárstvo – nespadá do pôsobnosti MH SR • Ostatné činnosti Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 7. Ostatné činnosti – vymedzenie (1) 6.1 Výroba v priemyselných zariadeniach: a) buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov; • papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 ton za deň; • jedného alebo viacerých z týchto druhov dosiek na báze dreva: dosky s orientovanými vláknami, drevotrieskové dosky alebo drevovláknité dosky s výrobnou kapacitou presahujúcou 600 m3za deň Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 8. Ostatné činnosti – vymedzenie (2) 6.2 Predpríprava (činnosti ako sú pranie, bielenie, mercerizácia) alebo farbenie textilných vlákien alebo textílií, s kapacitou spracovania presahujúcou 10 ton za deň 6.3 Vyčiňovanie koží a kožušín, s výrobnou kapacitou presahujúcou 12 ton hotových výrobkov za deň 6.4 – 6.6 Pôdohospodárske a potravinárske prevádzky Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 9. Ostatné činnosti – vymedzenie (3) 6.7Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, hlavne apretácia, tlač, poťahovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla presahujúcou 150 kg za hodinu alebo 200 ton za rok ako aj zariadenia a činnosti používajúce organické rozpúšťadlá uvedené v Prílohe VII smernice o priemyselných emisiách (č. kat. 6.1. – 6.7. a časti 6.9, 6.10 a 6.11 podľa vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 Z. z.) Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 10. Ostatné činnosti – vymedzenie (4) 6.8. Výroba uhlíka alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou 6.9. Zachytávanie toku CO2 zo zariadenia, na ktoré sa uplatňuje táto smernica, na účely geologického ukladania v súlade so smernicou 2009/31/ES Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 11. Ostatné činnosti – vymedzenie (5) 6.10. Konzervovanie dreva a výrobkov z dreva chemickými látkami s výrobnou kapacitou presahujúcou 75 m3 za deň, s výnimkou prípadov výlučného ošetrenia proti plesni 6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd mimo miesta vzniku, na ktoré sa nevzťahuje smernica 91/271/EHS, a ktoré pochádzajú zo zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 12. Dopady SPE v energetike – použitie výpočtového modelu GAINS IIASA • Aplikácia pre veľké spaľovacie zariadenia - energetické zdroje s MTP ≥ 50 MWt kategórie 1.1.1. (NEIS 2008) • Nie sú zahrnuté zdroje a opatrenia Slovenských elektrární, a.s., CM EuropeanPower Slovakia, s.r.o., U.S. Steel Košice, s.r.o. a eustream, a.s. • Použité údaje o hraničných hodnotách emisných limitov zo SPE • Výpočet na základe jednotkových investičných nákladov („overnightcosts“) na technológie odsírenia, denitrifikácie a odlučovania tuhých častíc Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 13. Výsledky výpočtu Výpočtom zistené náklady v energetike: 360 – 1 010 mil. €, pričom minimálna hodnota = použitie technológií na dosiahnutie hraničnej úrovne emisií pri najnižších investičných nákladoch maximálna hodnota = technológie s najvyššou účinnosťou Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 14. Dotazníkový prieskum • 206 oslovených respondentov v pôsobnosti MH SR - prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia (VZZO) • Energetika - 38 respondentov (odpovedalo 37) • Ostatné sektory (2 – 6) spolu 168 respondentov (odpovedalo 85) Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 15. Odhad nákladov - energetika Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 16. Odhad nákladov – všetky sektory Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 17. Zistenia dotazníkového prieskumu (1) • Respondenti sa zamerali výlučne na oblasť emisií do ovzdušia a schopnosť splniť emisné limity • Požiadavky BAT sa vzťahujú na celý výrobný proces, jeho materiálové a energetické toky, včítane efektivity využívania vstupných surovín, palív a energie, vzniku a nakladania s odpadmi, ako aj oblasť ostatných emisií, t. zn. uvoľňovania látok, vibrácií, tepla alebo hluku okrem ovzdušia aj do vody alebo pôdy Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 18. Zistenia dotazníkového prieskumu (2) • 35 z 85 respondentov zo sektorov 2 - 6 neuviedlo odhad nákladov najmä z dôvodu neexistencie alebo nedostatočnosti referenčného dokumentu (BREF) pre ich výroby • Skutočné náklady na zosúladenie s BAT podľa SPE budú preto podstatne vyššie Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 19. Záujem o prechodné a podporné opatrenia - energetika Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 20. Záujem o prechodné a podporné opatrenia – ostatné sektory (1) Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 21. Záujem o prechodné a podporné opatrenia – ostatné sektory (2) Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 22. Záujem o prechodné a podporné opatrenia – ostatné sektory (3) Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 23. Závery štúdie – návrhy a riešenia (1) • Previazanosť SPE s ďalšou legislatívou (kvalita ovzdušia, klimaticko-energetický balíček) • Zabezpečenie informovanosti - najmä pre nové činnosti a prevádzky dotknuté smernicou a zvýšenie dôrazu na BAT • Podpora opatreniam na zvýšenie hospodárnosti a efektívnosti využívania zdrojov Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 24. Závery štúdie – návrhy a riešenia (2) • Využitie podporných programov EÚ a národných programov • Prechodný národný program pre veľké spaľovacie zariadenia • Dôraz na opatrenia na obmedzenie produkcie oxidov dusíka NOx, a to vrátane zariadení pracujúcich s palivom zemný plyn Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 25. Závery štúdie – návrhy a riešenia (3) • Úprava výšky oprávnených nákladov vo výnose ÚRSO, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla • Zhodnotenie stavu spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW z hľadiska požiadaviek ochrany ovzdušia, resp. celkového súladu s BAT Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE

 26. Ďakujem za pozornosť Ing. Iva Fabušová, PROEN s.r.o. Bratislava fabusova@proen.sk Konferencia ASPEK PRIEMYSELNÉ EMISIE