1 / 48

Pola i promieniowanie elektromagnetyczne

Pola i promieniowanie elektromagnetyczne . Seminarium 3. Zakład Biofizyki CM UJ. Problem 1. Nat ęż enie pr ą du elektrycznego I - miara ładunku przep ł ywaj ą ceg o w jednostce czasu przez przekrój poprzeczny przewodnika. Prąd stały (DC). z prawa Ohma :. U - napięcie [V]

maitland
Télécharger la présentation

Pola i promieniowanie elektromagnetyczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne Seminarium 3 Zakład Biofizyki CM UJ Zakład Biofizyki CM UJ

 2. Problem 1 Natężenie prądu elektrycznego I - miara ładunku przepływającego w jednostce czasu przez przekrój poprzeczny przewodnika. Prąd stały (DC) zprawaOhma: U - napięcie [V] I - natężenie [A] R - opór [Ω] • - opór właściwy [m] l - długość przewodnika [m] S - powierzchnia przekroju poprzecznego przewodnika [m2]   SEM (bateria) dla przewodników Zakład Biofizyki CM UJ

 3. Przewodniki (metale Cu, Al, Fe)  ( < 10-5 [m]) • Półprzewodniki (Si, Ge) (10-6[m]) • Izolatory (szkło, polistyren) ( > 108 [m]) Opór R wyrażamy w omach [1  =1V/1A], a opór właściwy ρw [m] (omometr) Opór właściwy zależy od temperatury przewodnika. Zakład Biofizyki CM UJ

 4. * w temperaturze 37 oC Płyny ustrojowe są względnie dobrymi przewodnikami.

 5. Dielektryk w polu elektrycznym atomcząsteczka niepolarnacząsteczka polarnajony

 6. Kondensator Pojemność elektryczna C kondensatora C = q/U [C] = 1F (farad) = 1C/1V Zależy od rozmiarów kondensatora i własności wypełniającego go dielektryka. Zakład Biofizyki CM UJ

 7. Prąd zmienny (AC) Zakład Biofizyki CM UJ

 8. Problem 2 Model elektryczny tkanki Zawada gałęzi B Wyliczenie zawady całkowitej R - opory płynu pozakomórkowego S - opory cytoplazmy C - opór pojemnościowy błony komórkowej Zakład Biofizyki CM UJ

 9. Tkanka równolegle wykazuje własności opornika omowego (przepływ prądu DC) i pojemnościowego (opór zależy od częstotliwości f prądu AC) * ** Zakład Biofizyki CM UJ

 10. *Migotanie powodują wyłącznie prądy o częstotliwości od 40 Hz do 60 Hz.

 11. Następstwa porażenia prądem zależą od kilku czynników: drogi przepływu prądu czasu działania prądu oporności - tzn. przez jaki materiał płynie prąd czy jest to prąd stały czy zmienny częstotliwości prądu natężenia i napięcia prądu Porażenia prądem elektrycznym Zakład Biofizyki CM UJ

 12. Prądy DC i AC w medycynie: • Elektroterapia • Elektrostymulacja • Elektrodiagnostyka Zakład Biofizyki CM UJ

 13. Problem 3 Przykłady komórek pobudliwych: a) komórka nerwowa b) komórka mięśniowa. Zakład Biofizyki CM UJ

 14. Krzywa pobudliwości Czas użyteczny - najkrótszy czas potrzebny do pobudzenia włókna nerwowego za pomocą maksymalnego bodźca Reobaza(R) - najniższe natężenie prądu, wywołujące potencjał czynnościowy (t) Chronaksja - czas trwania bodźca o wartości 2R, potrzebny do wywołania pobudzenia - - stopień pobudliwości włókien nerwowych (0.1 - 0.5) ms

 15. Współczynnik akomodacji (A) - ocena pobudliwości układu nerwowo-mięśniowego, wykrywanie wczesnych stanów chorobowych neuronów ruchowych. A = PP mięśnia dla impulsu trójkątnego/ PP dla impulsu prostokątnego (czas trwania impulsów 1000 ms) gdzie: PP - próg pobudliwości (mA) - - mięsień zdrowy – A (2  4) - - zwyrodnienie mięśni – A < 2

 16. Problem 4 Pacjent znajduje się w pobliżu kabla zasilającego. Pojemność elektryczna C w miejscu, w którym stoi pacjent wynosi około 3 pF a sam pacjent jest uziemiony poprzez podeszwę butów, wykonaną z odpowiedniego materiału (opór elektryczny 10 k). Oszacuj wartość potencjału elektrycznego na powierzchni ciała pacjenta. Zakład Biofizyki CM UJ

 17. Pomiędzy palce wskazujące dwóch rąk przyłożono napięcie stałe U = 50 V, wywołując przepływ prądu o natężeniu I = 1 mA. Oblicz opór całkowity tkanek na drodze przepływu prądu. Po zmniejszeniu napięcia do wartości U = 30 V natężenie prądu zmalało 2-krotnie. Oblicz wartość oporu i wyjaśnij przyczyny różnicy wyliczonych oporów.

 18. Problem 5 Po jednej defibrylacji należy przeprowadzić natychmiastową resuscytację krążeniowo – oddechową (RKO). Zakład Biofizyki CM UJ

 19. Oszacuj wartość napięcia elektrycznego, do którego należy naładować defibrylator o pojemności elektrycznej 30 µF, przy założeniu że energia wyładowania defibrylatora wynosi 300 J. Zakład Biofizyki CM UJ

 20. Problem 6 Rola uziemienia Zakład Biofizyki CM UJ

 21. Prąd upływu (PU) faza przewód neutralny masa (ziemia) urządzenie źródło zasilania masa (ziemia) urządzenie prąd upływu BH Brown, et al. „Medical Physics and Biomedical Engineering”, IOP Publishing, 1999. Zakład Biofizyki CM UJ

 22. Technika termoablacji - ogrzewanie tkanki przy pomocy prądów o częstotliwości radiowej (200  500) kHz. J (A/m2) ~ 1/r4 r Problem 7

 23. Typy elektrod Zakład Biofizyki CM UJ

 24. Problem 8 Quasi-stałe pole magnetyczne Ziemii Wytwarzanie pól magnetycznych w technice [stałych lub zmiennych, w zależności od stosowanego prądu elektrycznego - nie dotyczy rysunku (a)] Zakład Biofizyki CM UJ

 25. Siła Lorentza dla sin  = 1: Indukcja magnetyczna [B] = 1 T (tesla) 1 T = 10 4 Gs (gauss) Natężenie pola magnetycznego H: H = B/(0 r ) [H] = A/m Zakład Biofizyki CM UJ

 26. 0 - przenikalność magnetyczna próżni, 4*10-7 [V*s/(A*m) = T*m/A] r - względna przenikalność magnetyczna Diamagnetyki: r < 1 Paramagnetyki: r > 1 Ferromagnetyki: r >> 1 H2O r = 0.9999912 Powietrze r = 1.000004 Hemoglobina krwi  r > 1 Fe r = ~104 Zakład Biofizyki CM UJ

 27. Wartości indukcji przykładowych źródeł Zakład Biofizyki CM UJ

 28. Wybrane zastosowania PM w medycynie: - magnetoterapia (0.1 do 10 mT) - magnetostymulacja (poniżej 0.1 mT) - diatermia - wysokie częstotliwości: ~ MHz - diatermia krótkofalowa  objętościowa; ~ GHz - diatermia mikrofalowa  powierzchniowa - magnesy nadprzewodzące - MRI niskie częstotliwości (~ Hz) a) b) Poprawa obrazu krwi (a) oraz ukrwienia ciała pacjenta (b). Zakład Biofizyki CM UJ

 29. Problem 9 q- q+ v  0;  = 900 v  0;  = 0 v = 0 Zakład Biofizyki CM UJ

 30. v  0; 0 <  < 900 Zastosowanie np. w cyklotronie Zakład Biofizyki CM UJ

 31. Ciało doskonale czarne - idealizacja obiektów rzeczywistych (ciało człowieka, płomień świecy, żarówka, Słońce…). Wszystkie ciała ogrzane do temperatury T>0 emitują promieniowanie EM - promieniowanie cieplne (termiczne). Problem 10 31 Zakład Biofizyki CM UJ Zakład Biofizyki CM UJ

 32. Prawo Stefana-Boltzmanna Całkowita energia emitowana w jednostce czasu w postaci promieniowania cieplnego przez jednostkę powierzchni ciała doskonale czarnego jest proporcjonalna do T4. 32 Zakład Biofizyki CM UJ Zakład Biofizyki CM UJ

 33. Prawo Wiena lmaxT = const const = 2.898·106 nm·K • T rośnie → lmax maleje • Słońce: T = 5000 K, lmax = 600 nm • Żarówka: T = 3000 K, lmax = 1000 nm 4) Człowiek: T = 310 K, max  9000 nm 33 Zakład Biofizyki CM UJ Zakład Biofizyki CM UJ

 34. 310 K średnia IR 34 Zakład Biofizyki CM UJ Zakład Biofizyki CM UJ

 35. Straty ciepła przez promieniowanie ΔE – strata energii na jednostkę czasu (moc) [J/s]=[W] A – powierzchnia ciała e – emisyjność (0 ≤ e ≤ 1) s – stała Stefana-Boltzmanna TC – temperatura ciała TO – temperatura otoczenia 35 Zakład Biofizyki CM UJ Zakład Biofizyki CM UJ

 36. A – powierzchnia ciała [m2] M – masa ciała [kg] H – wzrost [m] • straty ciepła w wyniku promieniowania stanowią ok. 50% wszystkich strat. • Inne drogi strat ciepła to: • przewodnictwo cieplne • oddychanie • pocenie 36 Zakład Biofizyki CM UJ Zakład Biofizyki CM UJ

 37. Termografia http://www.medme.pl/artykuly/termografia-bezpieczna-alternatywa-dla-badan-rtg,3108338,1.html Stan zapalny prawego kolana Zakład Biofizyki CM UJ

 38. Problem 11 Zakład Biofizyki CM UJ

 39. Typy laserów He-Ne (wzbudzanie atomów He, które oddziałując następnie z Ne wzbudzają stan metastabilny Ne). C02-N2-He (N2 pompowany dzięki wyładowaniu elektrycznemu, akcja laserowa pomiędzy stanami cząsteczkowymi CO2, He przeprowadza cząsteczki CO2 do stanu podstawowego). Jonowe (akcja laserowa dla jonów gazów szlachetnych Ar+ lub Kr+). Nd:YAG (kryształ granatu itrowo-glinowego (Ytrium-Aluminium-Garnet – YAG) domieszkowany neodymem, istnieją też lasery YAGowe domieszkowane erbem lub holmem: Er:YAG, Ho:YAG). Półprzewodnikowe (dioda półprzewodnikowa (złącze p-n) wykonana z arsenku galu (GaAs) domieszkowana tellurem (Te) lub cynkiem (Zn)). Ekscymerowe (akcja laserowa w dimerach gazów szlachetnych i chlorowców, cząsteczki (ArF, KrF, XeCl, XeF) istnieją tylko w stanie wzbudzonym). Barwnikowe (akcja laserowa w cząsteczkach barwników organicznych). Zakład Biofizyki CM UJ Zakład Biofizyki CM UJ

 40. Monoenergetyczność Zakład Biofizyki CM UJ Zakład Biofizyki CM UJ

 41. Monoenergetyczność Zakład Biofizyki CM UJ Zakład Biofizyki CM UJ

 42. Głębokość penetracji IR 10600 nm – wzbudzenie drgań cząsteczek H2O, wzrost kT – oddziaływanie termiczne. IR 1060 nm – nie wzbudza H2O, słabo pochłaniane przez inne składniki. VIS ~500 nm – silne pochłanianie przez hemoglobinę. UV ~250 nm – brak efektów termicznych, fotoablacja (wyrzucanie fragmentów tkanki). Zakład Biofizyki CM UJ

 43. Problem 11 Metody fluorescencyjne w onkologii - detekcja nowotworów układu oddechowego A. Hrynkiewicz, E. Rokita (red.) „Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii”, PWN, Warszawa 2000. Zakład Biofizyki CM UJ

 44. Pomiar perfuzji w skórze – metoda LDPI Medical Laser Application 22, (2007), 105-126. http://www.biophotonics.ul.ie/resources/Biophotonics%20&%20Tissue%20Optics%20Methods.pdf prawidłowa perfuzja w skórze dłoni podrażnienie skóry Zakład Biofizyki CM UJ

 45. Problem 12 Światło • Przykłady zastosowań • terapii fotodynamicznej: • nowotwory układu oddechowego • nowotwory trzustki • nowotwory głowy i szyi • nowotwory pęcherza moczowego • nowotwory skóry Substancja fotouczulająca Selektywna absorpcja energii ŚMIERĆ KOMÓRKI Zakład Biofizyki CM UJ

 46. Terapia fotodynamiczna – nowotwór układu oddechowego A. Hrynkiewicz, E. Rokita (red.) „Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii”, PWN, Warszawa 2000. Zakład Biofizyki CM UJ

 47. LASIK http://www.ttsh.com.sg/about-us/newsroom/news/article.aspx?id=2340 Zakład Biofizyki CM UJ

 48. Laser zielony w urologii http://www.omega-med.pl/przerost-gruczolu-krokowego.html Zakład Biofizyki CM UJ

More Related