1 / 50

MESLEKİ ÇEVREDE PASİF TÜTÜN DUMANI MARUZİYETİ- MESLEKİ DUMANALTI

MESLEKİ ÇEVREDE PASİF TÜTÜN DUMANI MARUZİYETİ- MESLEKİ DUMANALTI. Dr.Fatma FİDAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD. Mesleki çevrede pasif tütün dumanı maruziyeti. Çevresel tütün dumanı (ÇTD) maruziyeti Secondhand smoke

malha
Télécharger la présentation

MESLEKİ ÇEVREDE PASİF TÜTÜN DUMANI MARUZİYETİ- MESLEKİ DUMANALTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MESLEKİ ÇEVREDE PASİF TÜTÜN DUMANI MARUZİYETİ-MESLEKİ DUMANALTI Dr.Fatma FİDAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

 2. Mesleki çevrede pasif tütün dumanı maruziyeti • Çevresel tütün dumanı (ÇTD) maruziyeti • Secondhand smoke • Pasif sigara dumanı maruziyeti

 3. Çevresel tütün dumanı maruziyeti • Primer kaynağı işyerleridir • ABD’de yaklaşık 65.000 sigara içmeyen ÇTD maruziyeti nedeniyle ölüyor. • Önlenebilir ölüm nedenlerinin üçüncüsüdür.

 4. Mesleki çevresel tütün dumanı maruziyeti • Önemli bir sağlık sorunudur.

 5. Mortality from occupational exposure to environmental tobacco smoke in Finland İşyerinde pasif sigara içiminden kaynaklanan mortalite oranları: • Akciğer kanseri %2.8 • KOAH %1.1 • Astım %4.5 • İskemik kalp hastalığı %3.4 • Serebrovasküler olay %9.4 Nurminen M et al.J Occup Environ Med 2001; 43:687-93

 6. İşyerinde ÇTD maruziyetine bağlı yıllık koroner hastalıktan ölüm: 1-Finlandiya 250 2-Yeni Zelanda 100 3-ABD 32000-40000 1-Nurminen M et al. J Occup. Environ. Med. 2001 ;43 :687–693. 2-Wilson N et al. New Zealand Med. J. 2002 ;115 :240. 3-Howard G et al. Environ. Health Perspect. 1999; 107 :853– 858.

 7. Bar,taverna ve restoranlarda çalışanlarda ÇTD maruziyeti diğer işyerlerine göre daha yüksektir. Maskarinec MP, et al. J Expo Anal Environ Epidemiol 2000;10:36–49 Hammand S. Environ Health Perspect 1999;127:329-40 Jenkins R, et al. Environ Health Perspect 1999;127:341-8

 8. ÇTD’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 9. Exposure of casino employees to environmental tobacco smoke. • Casinoda çalışan işçilerde serum ve idrar kotinin düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. • Trout D et al. JOEM 1998; 40:270-276

 10. Bar and restaurant staff are regularly overexposed • Bar ve restoranlarda çalışanlarda tükrük kotinin konsantrasyonu: -Sigara içmenin serbest olduğu yerde çalışanlarda, sigara içilmeyen yerde çalışanlara göre daha yüksek bulunmuştur (1.7 ng/mg-0.1 ng/mg). Tobacco Control 2002;11:125–129

 11. Nicotine in hair of bar and restaurant workers Saç nikotin düzeyleri: Sigara içmeyen işçiler: • Sigara içilmeyen yerde çalışan: 0.52 ng/mg • %50 sigarasız ortamda çalışan: 2.72 ng/mg • Sigara serbest yerde çalışan:5.09 ng/mg Sigara içen işçiler:7.32 ng/mg Al-Delamy W et al. N Z Med J 2001;114:80-83

 12. Ülkemizde mesleki çevresel tütün dumanı maruziyeti

 13. Fidan F, Güven H, Eminoglu O, Kalkan S, Ergor G, Cimrin A. Turkish coffeehouse ‘‘kahvehane’’ is an important tobacco smoke exposure area in Turkey. J Toxicol Environ Health 2005 Kahveciler ve hastane çalışanlarında saç nikotin düzeyleri

 14. Airway disease risk due to environmental tobacco smoke among coffeehouse workers in Turkey. Fidan F, Cımrın A, Sevinc C, Ergör G. Tobacco Control 2004;13:161–166.

 15. Amaç: • Çevresel tütün dumanı (ÇTD) maruziyetinin solunum semptomları, solunum fonksiyon testleri üzerine etkileri ve kahvecilik mesleğinin solunumsal hastalık oluşturma riskini belirlemek

 16. Kesitsel Çalışma • İzmir • 86 kahvehane • 80 küçük işyeri (solunumsal risk faktörü olmayan)

 17. Çalışma grubu: 207 kişi Kahveciler n=114 Kontrol n=93

 18. Anket • Fizik muayene • Solunum fonksiyon testi

 19. Havayolu hastalığı tanımı • Kronik bronşit ve/veya • FEV1/FVC<70

 20. Kahveciler ve kontrol grubunun özellikleri VKI:Vücut kitle indeksi

 21. Sigara: Pasif maruziyet: • Çocukluk dönemi (p>0.05). • Halen yaşadığı ev (p>0.05).

 22. Aktif sigara içimi:

 23. Solunumsal yakınmalar, kronik br. ve havayolu hastalığı *OR:odds ratio, yaş, VKİ, sigara içimi ve işte çalışma süresine göre düzeltilmiştir.

 24. Çalışma süresine göre kahvecilerde solunumsal hastalık riski aKahvecilerde çalışma süresi arttıkça solunumsal hastalık ortaya çıkma riski artmaktadır.

 25. Solunum fonksiyon testi parametreleri

 26. Ülkemizde kahvehanelerde oturan müşterilerin kronik sigara dumanı maruziyetinin solunumsal etkileri araştırılmış. • Kahvehaneye gidenlerde gitmeyenlere göre PEF değerlerinde düşüş saptanmış. Derebek E. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Tezi 1984.

 27. Mesleki ÇTD maruziyetinin solunumsal etkileri

 28. Passive smoking exposure in adults and chronic respiratory symptoms (SPALDIA study). • 4197 sigara içmeyen erişkinde evde ve işyerinde ÇTD maruziyetinin solunumsal semptomlarda artışa neden olduğu gösterilmiş. • Egzersiz dispnesi %27.0 • Hırıltı %6.7 • Öksürük ve balgam %11.2 • Kronik bronşit %7.8 Leuenberg P et al . Am J Respir Crit Care Med 1994; 150: 1222-8

 29. Passive smoking exposure in adults and chronic respiratory symptoms (SPALDIA study). • İş yerinde pasif sigara dumanı maruziyeti olanlarda: -hırıltı için OR=2.05 (%95 GA=2,96-1,42) -nefes darlığı için OR=1.62 (%95 GA=2,03-1,29) -kronik bronşit için OR=1.66 (%95 GA=2,33-1,18) Leuenberg P et al . Am J Respir Crit Care Med 1994; 150: 1222-8

 30. Environmental tobacco smoke and lung function in employees who never smoked: the Scottish MONICA study. • Sigara içmeyen 301 işçi • İş yerinde ÇTD’ye çok fazla maruz kalanlarla ÇTD’ye maruz kalmayanlar karşılaştırıldığında: • FEV1’de 254 ml • FVC’de 273 ml azalma saptanmıştır. Chen R, et al. Occup Environ Med 2001;58:563-8.

 31. JAMA 1998; 280: 1909-14 Thorax 1990;45:27-3 Eur Respir J 1994; 7: 173-85 Occup Environ Med 2001; 58:563-8 Am J Respir Crit Care Med 1995;151:41-6 Am Rev Respir Dis 1988; 138: 296-9 Thorax 1998; 53:381-7 Clin Epidemiol 1995;48:317-27 İş yerinde çevresel tütün dumanına maruz kalanlarda fonksiyonel değişikliğin araştırıldığı çalışmalarda :-FEV1’de 100-250 ml -FVC’de 150-270 ml ve-FEV1’de %2.8-9.4 -FVC’de %2.6-7.6 düzeyinde azalmalar bulunmuştur.

 32. Bartenders respiratory health after establishment of smoke-free bars and taverns. Sigara içilen bar ve tavernalarda çalışan 53 barmende (24’ü sigara içen) yapılan çalışmada: • Yaş ortalaması: 42.5±14 • İş yerinde bazal ve sigara içiminin yasaklanmasından 3 ay sonra solunum semptomları ve spirometrik ölçümler yapılmış. • Haftalık ÇTD maruziyeti ort.28 saatten 2 saate düşmüş. Eisner MD,JAMA 1998; 280: 1909-14

 33. Bartenders respiratory health after establishment of smoke-free bars and taverns. • Solunum semptomları (wheesing, dispne, öksürük, balgam) : -Sigara yasağından önce: %74 -Sigara yasağından sonra:%32 (p<0,001) • Sensoriyal irritasyon bulgularından (göz, burun, boğaz) en az biri: -Sigara yasağından önce: %77 -Sigara yasağından sonra:%19 (p<0,001) Eisner MD, et al.JAMA 1998; 280: 1909-14

 34. Bartenders respiratory health after establishment of smoke-free bars and taverns. • Aynı zamanda ÇTD maruziyeti tam ortadan kalktığında: • FEV1 (%4.5, 142 ml) ve • FVC (%6.8, 287 ml) değerlerinde artma olduğu saptanmıştır. Eisner MD,JAMA 1998; 280: 1909-14

 35. Dünya çapında çoğu hükümet, barları da kapsayan işyerlerinde pasif sigara maruziyetinden korunma politikasına devam etmektedir.

 36. ABD’de • 1995:İşyerlerinde sigara yasağı • 1998: Bar, taverna, oyun kulüplerinde sigara yasağı • California tüm barlarda sigara içimini yasaklayan ilk eyalettir. California General Assembly

 37. Ocak 2003:Yeni Zelanda, Avustralya, İsveç, İrlanda.. • Ocak 2004 • 5 eyalet (California, Connecticut, Delaware, Maine, New York) ve 72 belediye tüm işyerleri, bar ve restoronlarda sigara yasağı kanununu kabul etmişlerdir. American Nonsmokers’ Right Foundation.

 38. ABD’de Tütün endüstrisi, Ulusal Sigara İçiciler Birliği ve bazı bar sahipleri kanun çıkmadan önce ve sonra, müşteri kaybı ve gelir azalmasına yol açacağını söyleyerek bu kanuna kuvvetle karşı çıkıyorlardı. • Tersine çalışmalarda kanunu şiddetle destekleyen bar müşterilerinin daha fazla bara gidip, daha uzun süre kaldıkları ve bar gelirlerinde düşme olmadığı bulunmuştur. Glantz SA. Tobacco Control 2000;9:111–12 Scollo M, et al. Tobacco Control 2003;12:13–20

 39. Bar ve restoranlarda sigara yasağı ile ilgili kanunları halkın kabul etmesi ile ilgili az bilgi vardır. Tang H, et al.Tobacco Control2004;13:87-89

 40. Long term compliance with California’s Smoke-Free Workplace Law among bars and restaurants in Los Angeles County. • Müşteri ve işyeri çalışanları değerlendirilmiş. • 1998 ve 2002 yıllarına ait karşılaştırmalar yapılmış. • Müşterilerin sigara içilmemesine uyumu: *Barlar : -1998’de % 45.7 -2002’de %75.8, p < 0.0001 *Restoranlar: -1998’de % 92.2 -2002’de %98.5, p < 0.0001 Weber MD et al.Tobacco Control 2003;12:269-273

 41. Long term compliance with California’s Smoke-Free Workplace Law among bars and restaurants in Los Angeles County. • İşyeri çalışanlarının sigara içilmemesine uyumu: *Barlar: -1998’de %86.2 -2002’de %94.7, p < 0.003 *Restoranlar: -1998’de %96.5 -2002’de %99.2, p < 0.005 • Sonuç olarak sigarasız işyeri kanunu bar ve restoranlarda müşteriler ve çalışanların sigara içimini azaltmada etkili olmuştur. Weber MD et al.Tobacco Control 2003;12:269-273

 42. Changes of knowledge, attitudes, beliefs, and preference of bar owner and staff in response to a smoke-free bar law • Amaç:Bar çalışanları ve sahiplerinin sigarasız bar kanunundan sonraki davranış değişikliklerini değerlendirmek • 1998-2002 • Sigarasız bir çevrede çalışma tercihi, pasif sigara içimi ve kanunla ilgili düşünceleri değerlendirilmiş. • 651 kişi (barsahibi ve çalışanları) Tang H et al. Tobacco Control 2004;13:87-89

 43. Changes of knowledge, attitudes, beliefs, and preference of bar owner and staff in response to a smoke-free bar law • Barlarda çalışanlar ve bar sahiplerinin sigarasız bir çevrede çalışma düşüncesi: -1998’de %17 -2002’de %51 (p < 0.001). • Pasif sigara içiciliğinin sağlıkları üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgili olmaları: -1998’de % 21 -2002’de % 46 (p < 0.001). Tang H et al. Tobacco Control 2004;13:87-89

 44. Changes of knowledge, attitudes, beliefs, and preference of bar owner and staff in response to a smoke-free bar law • Müşteriler sigara içtiği zaman bar sahipleri ya da çalışanlarının sigarayı söndürmeleri veya dışarıda içmelerini söylemeleri : -1998’de %43 -2002’de %82 (p < 0.001). • Sonuç:California barlarında sigarasız bar kanunu pozitif ve anlamlı davranışsal değişikliklere yol açmıştır. Tang H et al. Tobacco Control 2004;13:87-89

 45. ÖNLEMLER • Çevresel tütün dumanı maruziyetinden korunmaları için iş yeri çalışanlarının ve müşterilerin kapalı ortamda sigara içiminin önlenmesi

 46. ÖNLEMLER • Hava yolu hastalığı oluşma riski son derece yüksek olan kahvecilerin ve diğer iş ortamlarında sigara dumanına maruz kalan çalışanların aktif sigara içimini bırakmalarının teşviki

 47. ÖNLEMLER • İşyeri sahipleri, işyeri çalışanları ve müşterilerin çevresel tütün dumanı maruziyetinin olumsuz etkileri konusunda eğitilmesi

 48. ÖNLEMLER • 4207 sayılı kanunun tüm işyerlerinde sigara içimini yasaklayacak şekilde düzenlenmesi (1996-Madde 2:Sağlık, eğitim öğretim, kültür hizmeti veren yerler ve kapalı spor salonlarında, toplu taşımacılık yapılan her türlü vasıtada, bunların bekleme salonlarında, kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluşlarda 5 veya daha fazla kişinin görev yaptığı mekanlarda tütün ve mamüllerinin içilmesi yasaktır) • Kanunun uygulanırlığının artırılması

More Related