Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nh ữ ng dòng sông Miền Tây PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nh ữ ng dòng sông Miền Tây

Nh ữ ng dòng sông Miền Tây

141 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nh ữ ng dòng sông Miền Tây

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Những dòng sông Miền Tây

  2. Nhạc phẩm: SÔNG QUÊ Thái Châu và Phi Nhung song ca

  3. Vùng Rạch Giá

  4. Bến Rạch Giá về đêm CỬU LONG – 8 CỬA

  5. sông Kênh 5

  6. CỬU LONG – 8 CỬA

  7. Ai đã từng đâm ếch ? CỬU LONG – 8 CỬA

  8. Chợ Nổi