Download
mezin rodn doprava n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mezinárodní doprava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mezinárodní doprava

Mezinárodní doprava

216 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mezinárodní doprava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mezinárodní doprava • přemisťování zboží z místa výroby na místo obchodu • nezbytná pro realizaci obchodní operace: • s hmotným zbožím • v rámci průmyslové kooperace při dodávkách investičních celků Hlavní činnosti v dopravě zboží: • skladování • třídění • balení • kompletace • úprava zboží

 2. Hlavní cíle dopravy • ekonomické - výše nákladů na přepravu • časové- délka času potřebného k přepravě • organizační- maximalizace vytížení dopravních prostředků • Např. při dopravě surovin, krmiv .. atd. jsou využívány dopravní prostředky, které nejsou vhodné pro případný zpětný dovoz potravinářského zboží PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY • vymezeny v obchodní smlouvě • způsob • podmínky přepravy • dodací parity • platební podmínky

 3. Zajišťování přepravy • Přepravci - speditéři • firmy s vlastním dopravním parkem • se smluvními dopravci • zajišťují všechny služby související s přepravou zboží • dokumentaci, proclení, pojistné, odpovědnost za převzaté zboží,…. • Dopravci • realizují konkrétní dopravní operaci • vhodné dopravní prostředky • kontejnery, chladírny, jeřáby, mezisklady, pojistné,...

 4. SLUŽBY PŘEPRAVCÚ • zajištění kombinace dopravy • poradenství • sběrná služba • péče o zásilku během přepravy • obstarávání dokladů • proclívání, kontrola zásilek • inkasní služby - platba formou zasílatelské dobírky Zasílatelská smlouva • zasílatel se zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu zásilky z místa odeslání do místa určení nebo úkony s přepravou související a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu. • zvláštní druh komisionářské smlouvy, kde předmětem je obstarání přepravy.

 5. Dokumenty v mezinárodní dopravě • Zasílatelské potvrzení o převzetí zásilky Forwanding agentś certificate of receipt • Konosament - zajišťuje kombinované přepravy • Přepravní smlouva- smlouva o přepravě zboží, kde se dopravce zavazuje přepravci, že za odměnu přepraví zásilku z místa odeslání do místa určení • nákladní listvystavený odběratelem jako písemné potvrzení objednávky přepravy a potvrzený dopravcem. • náložný list= cenný papír, potvrzující převzetí zboží k přepravě a osvědčuje uzavření přepravní smlouvy může být konosamentem

 6. Železniční přeprava • Výhody • pravidelný provoz • bezpečnost • rychlost • velká objemová kapacita • je řízena jednotně na celém území ČR • sjednání přepravní smlouvy z kterékoli stanice o kterékoli s výpravním oprávněním železniční stanice. • manipulační výkony v překládkových přepravách • modernizace vagónů

 7. Mezinárodní úmluvy u železnice • r. 1893Bernská úmluva - 9 států • r. 1961 CIM - Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnici • r. 1969 RIV - Úmluva o vzájemném využívání nákladních vozů • r. 1985 COTIF - Úmluva o mezinárodní železniční přepravě • CIM, CIV (osoby a zavazadla) přestala platit • sídlo COTIF - Bern • RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží

 8. Přepravné • Dovozné • doplňující poplatky • clo • ostatní individuální výdaje • starost o zásilku během přepravy TARIFY • JTT jednotný tranzitní tarif (zboží do 1 - 13 tříd) • MTT mezinárodní tranzitní tarif (zboží do 1-7 tříd)

 9. SILNIČNÍ PŘEPRAVA Mezinárodní kamionová doprava („MKD“) Výhody • rychlost • spolehlivost • vyšší pružnost ČESMAD-České sdružení motorizovaných automobilových dopravců IRUMezinárodní silniční unie International Road Transport Union zastupuje zájmy silničních dopravců

 10. ÚMLUVY CMR Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě • vztahuje se na všechny smlouvy o přepravě zboží za úplatu silničním vozidlemuzavření smlouvy - nákladní list • vymezuje kdo zajistí nakládku a vakládku • dopravce odpovídá za škody • karnet „TIR“ vydává IRU, v ČR přes ČESMAD • celní dokument, který urychluje celní odbavení a vymezuje technickou část dopravních prostředků

 11. Říční doprava • spojená s námořními přístavy • celkové náklady bývají nižší ve srovnání s ostatními dopravami • snížení nároků na překládku v přístavu : člun-námořní loď • sezónnost • malá rychlost V ČR soustavy vodních děl - malá splavnost českých řek • LABE, ODRA a část VLTAVY • zákon č.26/1964 Sb • vyhláška č.134/1965 o přepravním řádu vodní dopravy • Dohoda o jednotných přepravních podmínkách • Dohoda o mezinárodním zbožovém dunajském tarifu (Slovensko) • Přepravné dle hmotnosti uvedené v nákladních listech

 12. Letecká přeprava • rychlá a spolehlivá • velmi nákladná • doplňková přeprava nebo ve zvláštních případech • humanitární pomoc • vojenská akce • kurýrní služba soukromých společností • společnost ČSA – součástí IATA International Air Transport Association mezinárodní instituce dohlížející na letecký přepravní systém • Dokumenty • letecký nákladní list - neobchodovatelný přepravní doklad o uzavřené přepravní smlouvě mezi dopravcem a odesílatelem • 3 originály - dopravce kopie – agenti IATA (Čechofracht) • - odesílatel - celnice • - příjemce - letiště určení Tarifní systémy TACT - celosvětová působnost EAGT - pro bývalé členy RVHP kromě Polska

 13. Námořní přeprava LODĚ velké moderní kontejnerové nosiče bárek systém Ro-Ro (Roll on-Roll off) DOPRAVA dálná (oceánská) pobřežní kabotáž – malá (v rámci 1 státu) - velká (i více států) TONÁŽliniovápravidelná, do předem určených oblastí trampovánemají stálé působiště, hromadné náklady, individuálně sjednané podmínky smluvní volnost stran

 14. Formy spolupráce • Čestné ujednání neformální dohoda o „nekonkurenci“ • Námořní konference druh kartelu, členové se zavazují dodržovat předem stanovená určitá pravidla • Integrace POOL nejužší forma provozovatelů liniové námořní přepravy • Konsorcia kontejnerová přeprava (řeka-moře-řeka) • Přepravní smlouva vzniká knihováním (booking) lodního prostoru na určité lodi a na určitou dobu. • Pevné knihování – dopisem (booking note, booking letter) • Stornovací poplatky při zrušení knihování (rezervace) • Cena za přepravu – podle měřících jednotek • Hmotnost • Objemová jednotka • Hodnotová jednotka • Ad valorem např. 3% z ceny FOB • Pevná sazba do určité míry hmotnosti

 15. Dopravní podmínky • Cestovní charterrejdař se zavazuje přepravit zásilku • Časový chartersjednává se na určitou dobu • Smluvní typy pro ČR- o provozu lodi - o nájmu lodi • Dopravní parity a podmínky • FIOS/T - rejdař neplatí nakládku nebo vykládku • FIO - free in/and out tj. volně • Line terms - rejdař platí výlohy s nakládáním a vykládáním od zábradlí a k zábradlí lodi • DOKUMENTY konosamenty pro kusovou • Palubní sběrný pro trampovou • Přejímací celní PŘEPRAVU • Pro kombinovanou dopravu