Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZASADY OGÓLNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZASADY OGÓLNE

ZASADY OGÓLNE

102 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ZASADY OGÓLNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EGZAMIN MATURALNY ’2005Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (DU nr 26 z 14 lutego 2003)

 2. ZASADY OGÓLNE • Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. • Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne oraz kryteria oceniania. • Prace zdających są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów. • Wynik egzaminu będzie uwzględniany w rekrutacji na studia wyższe. • Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej, przeprowadzany jest w szkole.

 3. CZĘŚĆ USTNA • Przedmioty obowiązkowe: język polski, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny. • Przedmioty dodatkowe: język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy), język grupy etnicznej.

 4. CZĘŚĆ PISEMNA • Przedmioty obowiązkowe: język polski, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, przedmiot wybrany przez zdającego. • Przedmioty dodatkowe: jeden, dwa lub trzy przedmioty z listy wybrane przez zdającego.

 5. Lista przedmiotów do wyboru (przedmiot obowiązkowy) • biologia • chemia • fizyka i astronomia • geografia • historia • historia muzyki • historia sztuki • matematyka • wiedza o społeczeństwie • wiedza o tańcu

 6. biologia chemia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki historia sztuki matematyka wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu informatyka język grecki i kultura antyczna język grupy etnicznej język łaciński i kultura antyczna język obcy nowożytny Lista przedmiotów do wyboru(przedmioty dodatkowe 1-3)

 7. POZIOM EGZAMINU • Jeden poziom: język polski i język mniejszości narodowej w części ustnej egzaminu. • Poziom podstawowy lub rozszerzony: • język obcy nowożytny w części ustnej • wszystkie przedmioty obowiązkowe w części pisemnej. • Poziom rozszerzony: wszystkie przedmioty dodatkowe w części ustnej i pisemnej.

 8. DEKLARACJA UCZNIA(30 września, 30 czerwca) • wybór przedmiotów, • wybór poziomu egzaminu ustnego z języka obcego obowiązkowego, • wybór tematu do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka mniejszości narodowych, • wybór środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania, • wybór języka egzaminu (dla uczniów klas dwujęzycznych).

 9. ORGANIZACJA EGZAMINU • Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego = dyrektor szkoły. • Zespoły przedmiotowe: przewodniczący (egzaminator danego przedmiotu) oraz co najmniej dwaj nauczyciele przedmiotu (co najmniej jeden z innej szkoły). • Zespoły nadzorujące: co najmniej trzech nauczycieli (co najmniej jeden z innej szkoły). W zespole nie może być nauczyciela danego przedmiotu ani wychowawcy.

 10. Przygotowanie materiałów do egzaminu ustnego • Język polski – listę tematów przygotowują nauczyciele w szkole • Język obcy nowożytny – zestawy zadań egzaminacyjnych są opracowywane przez OKE

 11. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO • Wyniki egzaminu przedstawiane są w skali procentowej. • Część ustna: 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego. • Część pisemna: 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym. • Wynik z części rozszerzonej lub z przedmiotów dodatkowych nie ma wpływu na zdanie egzaminu ale jest wpisywany na świadectwo dojrzałości.

 12. KIEDY NOWA MATURA? Egzamin maturalny przeprowadza się od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

 13. WAŻNE DLA UCZNIA • Wybór przedmiotu nie zależy od planu nauczania danej szkoły. • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (na świadectwie: wpis zwolniony oraz podstawa zwolnienia). • Informatory maturalne ogłaszane są do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest egzamin. • W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. • Na egzaminie z języka polskiego można korzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny.

 14. WAŻNE DLA UCZNIA c.d. • Na egzaminie z języka mniejszości narodowej można korzystać ze słowników językowych. • Na egzaminie z języka obcego nowożytnego nie można korzystać z żadnych słowników. • Można korzystać z pomocy dopuszczonych i ogłoszonych na stronie internetowej CKE 2 miesiące przed egzaminem. • Wynik egzaminu można poprawić w kolejnych sesjach przez 5 lat. • Sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są udostępniane do wglądu.

 15. Powtarzanie egzaminu maturalnego • Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, w części ustnej lub pisemnej,albo przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub jego części w kolejnych sesjach przez okres 5 lat. • Absolwent przystępujący ponownie do egzaminu może w części pisemnej wybrać inny przedmiot obowiązkowy. • Po upływie 5 lat od pierwszego egzaminu, absolwent zdaje egzamin w pełnym zakresie.

 16. Poprawianie wyniku egzaminu • Zdający ma prawo, w ciągu 5 lat od pierwszego egzaminu, przystąpić do niego ponownie w części pisemnej do jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w celu podwyższenia wyniku z tych przedmiotów lub zdania egzaminu z przedmiotów dodatkowych.