Spotkanie z Członkami ZSBM „Piast” w sprawie omówienia projektów uchwał na Walne Zgromadzenie - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spotkanie z Członkami ZSBM „Piast” w sprawie omówienia projektów uchwał na Walne Zgromadzenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spotkanie z Członkami ZSBM „Piast” w sprawie omówienia projektów uchwał na Walne Zgromadzenie

play fullscreen
1 / 124
Spotkanie z Członkami ZSBM „Piast” w sprawie omówienia projektów uchwał na Walne Zgromadzenie
115 Views
Download Presentation
dacey-buck
Download Presentation

Spotkanie z Członkami ZSBM „Piast” w sprawie omówienia projektów uchwał na Walne Zgromadzenie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spotkanie z Członkami ZSBM „Piast” w sprawie omówienia projektów uchwał na Walne Zgromadzenie w dniu 13 luty 2010 r.

 2. ZASADY PODEJMOWANIA UCHWAŁ • Zgodnie z & 101 ust 3 Statutu uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem Uchwały nr 2 /zmiany w statucie /dla podjęcia których wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów

 3. BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ • Oznacza że podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się./aby wniosek został przyjęty liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów/

 4. WIĘKSZOŚĆ KWALIFIKOWANA • Oznacza że podczas głosowania wniosek popiera większość głosujących wyrażona ułamkiem 2/3

 5. REJestracja wejścia i wyjścia • Wejście włożenie karty z napisem na TAK do siebie w czytniku z napisem wejście-wyjście • Wyjście włożenie karty z napisem NIE do siebie w czytniku wejście –wyjście • Każdorazowe wyjście z sali wymaga wylogowania a po powrocie zalogowania w czytniku wejście - wyjście

 6. Głosowanie na tak Wkładamy do czytnika „ GŁOSOWANIE „kartę z napisem TAK do siebie

 7. Głosowanie na nie • Wkładamy do czytnika „GŁOSOWANIE „ kartę z napisem NIE do siebie

 8. Wstrzymanie się od głosu • Nie włożenie karty do czytnika z napisem „GŁOSOWANIE „

 9. Wstrzymanie się od aktu głosowania • Należy podejść do czytnika wyjście-wejście i zalogować się na NIE na czas tego głosowania

 10. UCHwała nr2 nwz/2009 Zatwierdzenie zmian w Statucie Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” w Krakowie

 11. uchw.nr2 §4 ust 2 Rozszerzenie. działalności spół.uaktualnienie.pkd . • § 4 ustęp 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. • § 4 ustęp 2 Statutu otrzymuje brzmienie: • Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: • a. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, • b. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, • c. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z, • d. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z, • e. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z . • f. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93. Zgłoszone dwie poprawki

 12. Poprawka nr1 uchwała nr 2 wykreślenie &4 punkt c,d,f. • § 4 ustęp 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. • § 4 ustęp 2 Statutu otrzymuje brzmienie: • Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: • a. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, • b. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, • c. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z, • d. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z, • e. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z /poprawka/,propozycja wykreślenia • f. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93. • DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ NR 1!

 13. Głosowanie nad Poprawką nr1 Uchwała nr 2 wykreślenie& 4 ust 2 c, d ,f

 14. Poprawka 2 uchwała nr 2 wykreślenie § 4 ust 2 /d • 1. § 4 ustęp 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. • 2. § 4 ustęp 2 Statutu otrzymuje brzmienie: • Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: • a. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, • b. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, • c. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z, • d. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,/poprawka wykreślenie tego punktu/ • e. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z, • f .działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93. • Druga poprawka wykreślenie ust 2 punkt d. może być bezprzedmiotowe w wypadku przyjęcia poprzedniej poprawki • DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

 15. Głosowanie nad Poprawką nr2 uchwała nr 2 wykreślenie & 4 ust 2 , d,

 16. Uchwała nr 2 zmiany w statucie rozszerzenie działalności &4 ust 3 • W § 4 Statutu dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: • Przedmiot działalności, określony w § 4 ustęp 2, Spółdzielnia realizuje przez: • a.zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność i współ-własność Spółdzielni, a w szczególności utrzymywanie ich w stanie umożliwiającym wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, • b.zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni, • c.zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie zawartych umów, • d.budowanie lub nabywanie budynków celem ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych, • e.nabywanie terenów na własność lub w użytkowanie wieczyste, • f. wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Spółdzielni lub będących w użytkowaniu wieczystym, • g. organizowanie i prowadzenie pośrednictwa w obrocie nieruchom ościami, • h. prowadzenie na rzecz członków i ich rodzin działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją. • Zgłoszona poprawka.

 17. poprawka do &4 ust3 wykreślenie podpunkt g,huchwała nr 2 . • W § 4 Statutu dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: • Przedmiot działalności, określony w § 4 ustęp 2, Spółdzielnia realizuje przez: • a.zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność i współ-własność Spółdzielni, a w szczególności utrzymywanie ich w stanie umożliwiającym wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, • b.zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni, • c.zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie zawartych umów, • d.budowanie lub nabywanie budynków celem ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych, • e.nabywanie terenów na własność lub w użytkowanie wieczyste, • f. wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Spółdzielni lub będących w użytkowaniu wieczystym, • g. organizowanie i prowadzenie pośrednictwa w obrocie nieruchom ościami, • h. prowadzenie na rzecz członków i ich rodzin działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją.poprawkawykreślić punkt g,h • DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

 18. Głosowanie nad Poprawką do Uch nr 2 wykreślenie & 4 ust 3 popunktg,h

 19. Uchwała nr 2 Rozszerzenie działalności Spółdzielni § 4 ust4 • W §4 Statutu dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: • § Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta jest związana bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 4 ustęp 1 Statutu. • W tym celu Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, spółdzielni oraz spółek prawa handlowego. • Są trzy poprawki

 20. Poprawka 1 do Uchwały nr 2 wykreślenie w całości § 4 ust4 • 4 Statutu dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: • § Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta jest związana bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 4 ustęp 1 Statutu. • W tym celu Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, spółdzielni oraz spółek prawa handlowego. • POPRAWKA 1 propozycja WYKRESLENIE W CAŁOŚCI tego paragrafu • DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ nr 1 !

 21. Głosowanie nad Poprawką nr1 doUchwały nr 2 wykreślenie w całości & 4 ust 4

 22. Poprawka 2 do uchwały nr2 § 4 ust.4 • § 4 Statutu dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: • Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta jest związana bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 4 ustęp 1 Statutu. • W tym celu Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych./Wprowadzono zapis zgodny z zapisem & 98 pkt. 6/Statutu wykreślono zapis/ spółdzielni oraz spółek prawa handlowego. • poprawka może być bezprzedmiotowa w wypadku przyjęcia poprzedniej jest jeszcze jedna poprawka. • DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

 23. Głosowanie nad Poprawką nr2 do Uchwały nr 2 & 4 ust 4

 24. Poprawka 3 do uchwały nr 2 &4 ust.4 • W & 4 Statutu dodaje się ust.4 w brzmieniu:Walne Zgromadzenie może wyrazić zgodę aby śpółdzielnia mogła prowadzić również inną działalność gospodarczą ,jeżeli działalność ta jest związana bezpośrednio z realizacją celu ,o którym mowa w & 4 ustęp1 Statutu.To wymaga od wnioskodawcy/ów konkretnego określenia takiej działalności ,uzasadnienia jej celowości oraz opisu bezpieczeństwa dla finansów Spółdzielni. • Poprawka może być bezprzedmiotowa w wypadku przyjęcia poprzednich • DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ NR 3

 25. Głosowanie nad Poprawką nr3 do Uchwały nr 2 § 4 ust 4

 26. UCHwała nr2 nwz/2009 Zatwierdzenie zmian w Statucie Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” w Krakowie dotyczące rozszerzenia działalności Spółdzielni § 4.POpoprawkach przyjętych przez Walne Zgromadzenie tekst jednolity prezentują Radcy Prawni. DYSKUSJA NAD UCHWAŁĄ ! &4

 27. głosowanienad uchwałą nr2Po poprawkach przyjętych przez walne zgromadz. w obrębie §4

 28. UCHwała nr2 nwz/2009 Zatwierdzenie zmian w Statucie Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” w Krakowie nie dotyczące rozszerzenia działalności Spółdzielni bez § 4.

 29. Przyjęcie w poczet członków wdowca/y nie czekając na postępowanie spadkowe • W § 6 ustęp 1 Statutu dodaje się punkt oznaczony literą „h” o treści: • jest wdowcem (-ą) po członku Spółdzielni, pod warunkiem, że lokal mieszkalny stanowił majątek wspólny obojga małżonków.

 30. Urealnienie wartości udziału • § 15 ustęp 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. • § 15 ustęp 1 Statutu otrzymuje brzmienie: • Wpisowe wynosi ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie przyjęcia członka Spółdzielni, a udział członkowski wynosi 500 złotych.

 31. Wykreślenie z rejestru członków oczekujących • W § 21 ustęp 2 Statutu dodaje się punkt oznaczony literą „f” o treści: • dwukrotne nieudzielenie odpowiedzi na złożone przez Spółdzielnię propozycje nabycia odrębnej własności lokali mieszkalnych. • Zgłoszona poprawka

 32. Poprawka do uchwały nr 2 § 21 podpunkt f Wykreślenie z rejestru człon. oczekujących • W § 21 ustęp 2 Statutu dodaje się punkt oznaczony literą „f” o treści: • dwukrotne nieudzielenie odpowiedzi /przez członka oczekującego/ na złożone przez Spółdzielnię propozycje nabycia odrębnej własności lokali mieszkalnych. • Zgłoszona poprawka /dodanie zapisu o treści jak wyżej/ • DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

 33. Głosowanie nad Poprawką do Uch nr 2 § 21 ust 2

 34. Uchwała nr 2 &27 ust 1 Usprawnienie procesu zbywania lokali mieszkalnych • W § 27 ustęp 1 zdanie pierwsze Statutu słowa: „Odzyskane przez Spółdzielnię lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym” zastępuje się słowami: • „Odzyskane przez Spółdzielnię lokale mieszkalne, do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu • Zgłoszona poprawka do § 27 ustęp 2. • Uchwała ma na celu usprawnienie procesu zbywania odzyskiwanych lokali mieszkalnych

 35. §27 pkt 2 dotychczasowe brzmienie • Po wyczerpaniu ofert mieszkaniowych złożonych oczekującym członkom Spółdzielni,Spółdzielnia może oferować zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w drodze przetargu ograniczonego dla członków Spółdzielni. Jeżeli przetarg ograniczony nie doprowadzi do zbycia lokalu,Spółdzielnia może oferować zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w drodze przetargu nieograniczonego. Wygrywający przetarg nabywa roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. • Poprawka wykreślenie dotychczasowego zapisu w całości i zastąpienie go nową treścią

 36. Poprawka do uchwały nr 2 § 27 ust.2 Usprawnienie procesu zbywania lokali • § 27 ustęp 2 w dotychczasowym brzmieniu skreśla się w całości . • §27 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie „ Po wyczerpaniu ofert mieszkaniowych złożonych członkom oczekującym Spółdzielni ,Spółdzielnia może oferować zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w drodze przetargu nieograniczonego .Wygrywający przetarg nabywa roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. • Pozbawienie członków Spółdzielni pierwszeństwa w nabywaniu mieszkań w ramach przetargu ograniczonego. • DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

 37. Głosowanie nad Poprawką do Uch nr 2 § 27 ust 2

 38. Kwestionowanie zmiany wysokości opłat • §45 ustęp 3 zdanie drugie Statutu skreśla się kropkę i dodaje słowa: • „ z wyjątkiem opłat niezależnych od Spółdzielni • W wypadku kwestionowania na drodze sądowej zmiany wysokości opłat niezależnych od Spółdzielni członkowie ,osoby niebędące członkami Spółdzielni ponoszą je od dnia ich wprowadzenia.

 39. Możliwość zwoływania NWZ przez Zarząd • § 99 ustęp 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się: • § 99 ustęp 1 Statutu otrzymuje brzmienie: • Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

 40. Obniżenie kosztów • §100 zdanie drugie Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. • § 100 zdanie drugie Statutu otrzymuje brzmienie: • Spółdzielnia doręcza członkom, posiadającym prawa do lokali mieszkalnych, zawiadomienie przez umieszczenie go w skrzynce na listy; członkom oczekującym oraz posiadającym prawa do lokali niemieszkalnych zawiadomienie jest doręczane listem zwykłym. • W § 100 Statutu dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu: • Zawiadomienie jest wywieszane w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię oraz umieszczane na stronie internetowej Spółdzielni.

 41. Zastępstwo członka RN • § 107ustęp 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. • § 107 ustęp 4 Statutu otrzymuje brzmienie: • Na miejsce członka, którego mandat wygasł z przyczyn określonych w ustępie 2 litera „c”, „d” i „e” wchodzi do końca jego kadencji kandydat na członka, który na ostatnim Walnym Zgromadzeniu uzyskał największą kolejno, po osobach wybranych do Rady, ilość głosów. • W razie równości głosów decyduje losowanie, które przeprowadza Rada Nadzorcza.

 42. Określenie zasad wyboru członków komisji • § 110 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. • § 110 Statutu otrzymuje brzmienie: • Rada Nadzorcza powołuje trzy stałe komisje. • Rada Nadzorcza może powoływać komisje czasowe. • Rada Nadzorcza, powołując komisje stałe i czasowe, określa zakres ich zadań. • Rada Nadzorcza wybiera w głosowaniu tajnym spośród swoich członków przewodniczących komisji i ich zastępców; pozostałych członków komisji Rada może wybrać w głosowaniu jawnym spośród członków Spółdzielni, nie będących członkami Rady. poprawka

 43. Poprawka do § 110 pkt 4 statutu Określenie zasad wyboru członków komisji • § 110 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. • § 110 Statutu otrzymuje brzmienie: • 1. Rada Nadzorcza powołuje trzy stałe komisje. • 2. Rada Nadzorcza może powoływać komisje czasowe. • 3. Rada Nadzorcza, powołując komisje stałe i czasowe, określa zakres ich zadań. • 4. Rada Nadzorcza wybiera w głosowaniu tajnym spośród swoich członków przewodniczących komisji /skreśla się i ich zastępców pozostałych członków komisji Rada może wybrać w głosowaniu jawnym spośród członków Spółdzielni, nie będących członkami Rady. • DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

 44. Głosowanie nad Poprawką do Uch nr 2 § 110 punkt 4 zmiany w statucie

 45. Określenie składu prezydium RN • §111 w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. • § 111 Statutu otrzymuje brzmienie: • Rada Nadzorcza powołuje Prezydium Rady w składzie: • przewodniczący wybrany spośród członków Rady w głosowaniu tajnym, • trzech przewodniczących stałych komisji Rady • Prezydium Rady wybiera ze swojego grona dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza. • Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady.

 46. Ograniczenie liczby Członków Zarządu • §114 ustęp 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. • § 114 ustęp 1 Statutu otrzymuje brzmienie: • Zarząd składa się z dwóch do trzech członków, w tym prezesa i jego zastępcy.

 47. Zmiany zalecone przez lustratora • W § 121 Statutu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: • Członek Zarządu i Rady Nadzorczej ponosi odpowiedzialność karną za działanie na szkodę Spółdzielni, niewykonanie obowiązków związanych z lustracją oraz ogłaszanie nieprawdziwych danych na zasadach określonych w art. 267a, 267c i 267 d Prawa Spółdzielczego.

 48. Zmiany zalecone przez lustratora • W § 123 ustęp 1 Statutu skreśla się punkt 4 i punkt 5. • § 125 ustęp 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. • § 125 ustęp 3 Statutu otrzymuje brzmienie: • Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a następnie z funduszu udziałowego.

 49. UCHwała nr2 nwz/2009 Zatwierdzenie zmian w Statucie Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” w Krakowie nie dotyczące rozszerzenia działalności Spółdzielni Po poprawkach bez §4.tekstjednolity prezentują Radcy Prawni DYSKUSJA NAD UCHWAŁĄ PO POPRAWKACH BEZ § 4.

 50. Głosowanie nad Uchwałą nr 2 zmiany w statucie po poprawkach bez § 4