1 / 6

PIMEC AMB LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

PIMEC AMB LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA. 11 .12.2008. PROPOSTES DE MILLORA. 1.- Cercar l’equilibri entre les possibilitats econòmiques i les expectatives generades 2.- Encaminar els canvis que es produeixen en el sector 3.- Compensar la manca d’igualtat de gènere intrínseca amb la Llei

margie
Télécharger la présentation

PIMEC AMB LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PIMEC AMB LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA 11 .12.2008

  2. PROPOSTES DE MILLORA 1.- Cercar l’equilibri entre les possibilitats econòmiques i les expectatives generades 2.- Encaminar els canvis que es produeixen en el sector 3.- Compensar la manca d’igualtat de gènere intrínseca amb la Llei 4.- Promocionar el model mixt per a cobrir els llocs de treball generats

  3. PROPOSTES DE MILLORA 5.- Definir una operativa més àgil 6.- Tractament global dels serveis oferts a les persones dependents 7.- Implantació de la formació informal

  4. LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA I L’ESTAT DE CRISI ACTUAL 1.- Austeritat operativa 2.- Prudència inversora 3.- Activació de la gestió de compres 4.- Control del risc de clients 5.- Identificar fonts de finançament

  5. LA LLEI DE DEPENDÈNCIA I L’ESTAT DE CRISI ACTUAL 6.- No esgotar la capacitat d’endeutament 7.- Aprofitar la reducció de feina per formar els treballadors 8.- Optimització fiscal 9.- Aprofitament de les línies de suport a la Pime 10.- Activació en l’entrada de mercats exteriors

  6. Perquè avancem cap un nou model socioeconòmic en el que tots hi hem d’aportar Gràcies

More Related