Download
regionkurs nordfjord arbeid med tilsetjingar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionkurs Nordfjord Arbeid med tilsetjingar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionkurs Nordfjord Arbeid med tilsetjingar

Regionkurs Nordfjord Arbeid med tilsetjingar

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Regionkurs Nordfjord Arbeid med tilsetjingar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Regionkurs NordfjordArbeid med tilsetjingar Alf Reidar Myrstad

  2. Tillitsvalde sine rettar i tilsetjingssaker • Arbeidsgjevar har rett til å tilsetje • Dei tillitsvalde har rett til medverknad • Tillitsvalde sine rettar er fastsette i Hovudavtalen, §3-2 • ATV har ei sentral rolle på kvar einskild arbeidsplass før utlysing, drøfte stillingsbehov Regionkurs 2012

  3. Regelverk • www.lovdata.no • Forvaltningsloven av 10. februar 1967 • Forvaltningsforskriften av 15. desember 2006 • Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 • Opplæringsloven av 17. juli 1998 • Forskrifter av 23. juni 2006 • Privatskoleloven av 4. juli 2003 • Barnehageloven av 17. juni 2005 • Diskrimineringsloven av 3. juni 2005 • Likestillingsloven av 9. juni 1978 • Diskrimineringsombudsloven av 10. juni 2005 • Sivilombudsmannsloven av 22. juni 1962 Regionkurs 2012

  4. Regelverk – forts. • Hovedtariffavtalen KS–området • Hovedavtalen KS-området • Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen PBLA • Andre tariffområder • HSH • Spekter • Lokale prosedyreregler Regionkurs 2012

  5. Førearbeid før tilsetjing • Drøfting av stillingsbehov – rutinar for drøfting av stillingar og kompetanse kvart år. • Summeoppgåve: Kva rutinar er det på din arbeidsplass? Regionkurs 2012

  6. 4 - års regelen • Arbeidsmiljølova, § 14-9 • ” Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse.” • Ein arbeidstakar som har vore tilsett meir enn fire år, er fast tilsett. • Har hatt vikariat, fleire arbeidsstader – kommunen og fylkeskommunen er ein arbeidsgjevar… • Stillingsstorleik – status når ein passerar fire år som er avgjerande. Varierer den frå år til år – gjennomsnitt ! • PS: fyller ikkje lovfesta kompetansebehov..?? Regionkurs 2012

  7. Førerett til stilling • Arbeidstakarar som har rettar etter AML § 4-6 – utan utlysing • Har krav på stilling utan å måtte konkurrere med søkjarar utanfrå • AML, § 14-2 • arbeidstakar som er sagt opp frå stilling • arbeidstakar som har vore mellombels tilsett ( ikkje vikariat) i 12 mnd dei siste to åra. • AML, § 14-3, HTA • deltidstilsette har førerett til å utvide stillingsstorleik dersom vedkomande er kvalifisert • HTA: ” ved ledig stilling skal deltidstilsette ved intern utlysing i kommunen tilbysutvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen” Regionkurs 2012

  8. Utlysing • Ei stilling kan lysast ut ekstern(offentleg) eller internt • Offentleg utlysing inneber at stillinga vert lyst ut i presse eller NAV systemet • Intern utlysing inneber at det berre er dei som er tilsette i verksemda som kan søkje. • Alle offentlege stillingar skal lysast ut. • Etter Oppl.lova § 10-4 skal alle undervisningsstillingar og rektorstillingar lysast ut offentleg. Gjeld alle leiarstillingar i offentleg skule. Unntak: stillingar som er ledige for mindre enn seks månader • Barnehagelova har ikkje tilsvarande reglar – kommunale reglement, rutinar Regionkurs 2012

  9. Utlysing • Dersom bhg eigar ikkje får kvalifiserte førskulelærar i stilling som ped leiar skal det søkjast om dispensasjon frå utdanningskravet. Det må då dokumenterast at stillinga har vore lyst ut offentleg • Kvalifikasjonsprinsippet – må lysast ut off. om dette skal gjelde reelt • Intern utlysing kan nyttast for å invitere søkjarar som har delstilling, og som ønskjer å utvide stillingsstorleik, til å søkje ledige stillingar Regionkurs 2012

  10. Vurdering av søkjarane • Kvalifikasjonsprinsippet, HTA 2.2 • Opplæringslova, § 10-5. Val mellom fleire søkjarar • Utdanningskrav, forskrift til opplæringslova kap.14 • Kompetansekrav Barnehagelova §§ 17 og 18 • Minimumskrav: I tillegg kan arbeidsgjevar stille krav om tilleggskompetanse. I så fall skal dette gå fram av utlysingsteksten • Andre krav: Arbeidsgjevar kan fastsetje andre krav, til dømes praksis og personlege eigenskapar Regionkurs 2012