1 / 14

Miljömålsberedningen (M 2010:04)

Miljömålsberedningen (M 2010:04). Om Miljömålsberedningen. Parlamentariskt sammansatt Ger råd till regeringen om hur miljömålen kan nås Strategier för områden som kräver långsiktiga politiska avvägningar Kan innefatta avvägningar mellan miljömål och mellan miljömål och andra samhällsmål

marin
Télécharger la présentation

Miljömålsberedningen (M 2010:04)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Miljömålsberedningen(M 2010:04)

 2. Om Miljömålsberedningen • Parlamentariskt sammansatt • Ger råd till regeringen om hur miljömålen kan nås • Strategier för områden som kräver långsiktiga politiska avvägningar • Kan innefatta avvägningar mellan miljömål och mellan miljömål och andra samhällsmål • Mandat till år 2020

 3. Beredningens sammansättning Ledamöter Ordförande Rolf Annerberg Roger Tiefensee (C) Anita Brodén (FP) Irene Oskarsson (KD) Lars Hjälmered (M) Helena Leander (MP) Matilda Ernkrans (S) Emma Wallrup (V) Sakkunniga Inger Strömdahl (Svenskt Näringsliv) Helena Jonsson (Lantbrukarnas Riksförbund) Mikael Karlsson (Naturskyddsföreningen) Lovisa Hagberg (Världsnaturfonden WWF) Anne-Li Fiskesjö (Länsstyrelsen i Kalmar) Ann-Sofie Eriksson (Sv. Kommuner och Landsting) Henrik Ripa (Lerums kommun) Klas Lundberg (SSAB) Experter Kristina Åkesson (Finansdepartementet) Håkan Alfredsson (Landsbygdsdepartementet) Eva Stengård (Kulturdepartementet) Ingrid Hasselsten (Miljödepartementet) Elisabeth Lidbaum (Näringsdepartementet) Maria Ulfvarsson-Östlund (Socialdepartementet) Plus experter som lämnar underlag kopplat till specifika uppdrag

 4. Strategiuppdrag från regeringen • Strategi för en giftfri miljö: • Betänkandet Minska riskerna med farliga ämnen! lämnat den 15 juni 2012 • Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning: • Betänkandet Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning lämnat den 31 mars 2012 • Betänkande till den 15 juni 2013 • Betänkande till den 15 juni 2014 • Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik: • Betänkande till den 9 juni 2014

 5. Strategi för långsiktigt hållbar markanvändning • Markanvändningen avgörande för att vi ska nå många av miljökvalitetsmålen - särskilt fokus klimat och biologisk mångfald • Markanvändningen har stor betydelse för många viktiga samhällsintressen och näringar • Anspråken på marken sannolikt växande p.g.a. klimatförändringar, ändrade globala konsumtionsmönster, m.m.

 6. Tidsplan för strategin • Direktiv från regeringen oktober 2011 (dir. 2011:91) • Utredningsplan mars 2012 (SOU 2012:15) • Utredningsfrågor till juni 2013 • Hur arbetar vi med skydd och skötsel av landområden? • Hur kan miljöhänsynen i skogsbruket utvecklas? • Utredningsfrågor till juni 2014 • Hur kan en hållbar användning av jordbruksmark åstadkommas? • Hur kan styrningen av markanvändningen utvecklas för ökat helhetsperspektiv? • Samtidigt uppdrag om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik till juni 2014 (dir. 2012:95)

 7. Utredningsarbetet ”mark del 1” just nu • Underlag för de politiska övervägandena i Miljömålsberedningen: • Bred samhällsdialog, t.ex. seminarier med länsstyrelser, öppet referensgruppsmöte maj 2012, internationell konferens december 2012 • Framtagande av underlag genom expertgrupper • Underlag från myndigheter och konsulter i vissa sakfrågor • Utredningsarbete inom sekretariatet • Beslut till den 15 juni 2013

 8. Utredningsfrågorna till juni 2013 • Hur arbetar vi med skydd och skötsel av landområden? • Vilken inriktning, utformning och omfattning bör det svenska arbetet med skydd och skötsel av landområden ha samt, utifrån detta, hur kan styrmedel och åtgärder utformas på ett så verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt som möjligt? • Hur fördelar sig nuvarande skydds- och bevarandeformer på olika naturtyper och deras värden för biologisk mångfald? • Hur ser ägandeförhållandena ut för skyddade områden? • Vad kan Sverige lära från andra länder vad avser olika skydds- och bevarandeåtgärder? • Behöver tillämpningen av befintliga former för skydd, skötsel och restaurering utvecklas, alternativt behöver nya former utvecklas? • Behöver vi utveckla nya skyddsformer eller öka tillämpningen av nuvarande skyddsformer för naturvärden i brukade områden? • Hur kan staten genom sitt eget markinnehav agera, t.ex. genom brukande, skötsel och byten av mark?

 9. Utredningsfrågorna till juni 2013 (forts.) • Hur kan miljöhänsynen i skogsbruket utvecklas? • Hur kan den lagstadgade miljöhänsynen i skogsbruket utvecklas? • Finns det behov av förändringar av nuvarande styrning av skogsbruket för att bättre nå de miljöpolitiska målen? • Försvårar den nuvarande skogsvårdslagen andra former av skogsbruk än trakthyggesbruk?

 10. Expertgruppernas medlemmar Skydd och skötsel av landområden Ordförande Olof Olsson, Stockholm Resilience Centre Lena Tingström, Havs- och vattenmyndigheten Lars Espeby, Landsbygdsdepartementet Gunnar Lindén, Lantbrukarnas Riksförbund Tommy Ek, Länsstyrelsen i Östergötland Marie Dahlström, Miljödepartementet Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen Anna Helena Lindahl, Naturvårdsverket Johanna From, Skogsstyrelsen Maria Ulfvarson Östlund, Socialdepartementet Olof Johansson, Statens jordbruksverk Hanna Staland, Svenskt Näringsliv Peter Westman, Världsnaturfonden WWF Miljöhänsyn i skogsbruket Ordförande Jimmy Lundblad, Skogsstyrelsen Per Olsson, Havs- och vattenmyndigheten Michael Löfroth, Miljödepartementet Jonas Rudberg, Naturskyddsföreningen Krister Mild, Naturvårdsverket Karin Tormalm, Landsbygdsdepartementet Jonas Eriksson, Lantbrukarnas Riksförbund Britt-Marie Lindström, Länsstyrelsen i Västernorrland Erik Sollander, Skogsstyrelsen Mårten Larsson, Svenskt Näringsliv Peter Roberntz, Världsnaturfonden WWF

 11. Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik • Underlag för en sammanhållen vattenpolitik framtagen av Havs- och vattenmyndigheten underlag för regeringens direktiv • Direktiv september 2012 (dir. 2012:95) med rapportering till juni 2014 • Uppdraget är att föreslå en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik, med hänsyn tagen även till samhällsmål utanför miljöområdet

 12. Miljömålsberedningens utredningsplan • Miljömålsberedningen har beslutat en utredningsplan för sitt arbete • Utredningsområden: • Hur uppnår vi en hållbar näringsbelastning på vatten? • Hur arbetar vi med skydd, skötsel och restaurering av vattenområden? • Hur uppnår vi ett hållbart fiske? • Hur kan utsläpp av farliga ämnen förebyggas? • Hur åstadkommer vi en tydligare och mer verkningsfull styrning inom vattenområdet?

 13. Miljömålsberedningens utredningsplan • Arbetssättet syftar till att: • skapa utrymme för bred samhällsdialog, • skapa utrymme för fördjupade utredningsinsatser för att kunna konkretisera förslag och kunna presentera tillräckliga konsekvensanalyser …vilket tillsammans ger underlag för de politiska övervägandena • Förordnande av experter pågår • Expertgrupp arbetar februari-september 2013 • Breda referensgruppsmöten och samrådsmöten

 14. Miljömålsberedningens hemsida www.sou.gov.se/mmb

More Related