Download
udbygning af m11 fl ng roskilde vest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest

Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Entreprise 1150.12 Orienteringsmøde 14. januar 2010

 2. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Dagsorden: • Velkomst v. VD • Orientering om udbygning af M11, Fløng – Roskilde Vest • Gennemgang af de overordnede planforudsætninger for E1150.12 • Kort orientering om Broprojektet • Kort orientering om Vejprojektet • Spørgsmål/kommentarer • Evt. • Afsluttende bemærkninger v. VD

 3. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Spørgsmål/kommentarer: • Entreprenørerne opfordres til at stille spørgsmål og give kommentarer på mødet, og der vil så vidt det er muligt blive givet et foreløbigt svar • For at undgå misforståelser / fejlfortolkninger, skal alle spørgsmål – også eventuelle spørgsmål stillet på orienteringsmødet – dog efterfølgende fremsættes skriftligt fra de bydende • Spørgsmålene vil herefter blive besvaret i et rettelsesblad.

 4. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 E 12

 5. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Omfang af M11: • 11 km motorvej • 18 broer • 900 m støttevægge • 5,9 km nye støjskærme • 2 km eks. træstøjskærme bevares • Beplantning

 6. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Broerne: Bro 77.00 Bro 76.00

 7. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Orientering om udbygning af M11, Fløng – Roskilde Vest: • Entreprise 1150.12 er primært en broentreprise • Entreprisens omfang- SB- SAB 0- SAB 1

 8. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Entreprisen omfatter følgende jord-, afvandings- og belægningsarbejder: • Den nødvendige rydning for udførelse af udvidelsen for Bro 76.00 og Bro 77.00 • Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende støjskærm (træ) på og omkring Bro 76.00 nord for M11 • Etablering af adgangsvej syd for M11 og fra Darupvej med en forgrening til hhv. Bro 76.00 og til Bro 77.00 • Afvandingsarbejder i M11 for tilslutning af broafvanding • Udvidelse af M11 omkring Bro 76.00 og Bro 77.00 • Etablering og retablering af arbejdsområder • Etablering og retablering af anstillingsplads inkl. adgangsvej, der også er fællesområde med entreprise 1150.04. Adgangsvejen overdrages efter endt brug til entreprise 1150.04 svarende til nyetableret stand.

 9. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Entreprisen indeholder følgende broarbejder: • Udvidelse af Bro 76.00 med spor i drift i udførelsesfasen • Udvidelse af Bro 77.00 uden stitrafik i udførelsesperioden for broen • Diverse interimskonstruktioner for udførelse af Bro 76.00 og Bro 77.00 • Projektering af midlertidige konstruktioner for udførelse af udvidelsen for Bro 76.00 og Bro 77.00 • og omfatter: jordankre - stillads og form - slap armering insitu beton - præfabrikereredeførspændte betonbjælker (OT) - broautoværn - brobelægning Entreprisen indeholder følgende støjskærmsarbejder: • Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende støjskærm på og omkring Bro 76.00. Indstøbning af fastgørelsesankre til fremtidig støjskærm.

 10. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Gennemgang af de overordnede planforudsætninger for E1150.12: • Udbudstidsplan og Arbejdsplan • Kvalitetsstyring og Miljøledelse • Styring af sikkerhed og sundhed • Trafiksikkerhed og afvikling

 11. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 1. Udbudstidsplan og arbejdsplan: • Primo april 2010 - ultimo september 2011

 12. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 1. Udbudstidsplan og arbejdsplan: AAB: • den kritiske vej for arbejdet • aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om overholdelse af tidsfrister jf. SB ad § 2 stk. 3 • bonusbestemmelser jf. SB ad §25 stk. 2 • særlige tidsmæssige bindinger, som i øvrigt måtte fremgå af udbudsmaterialet, herunder bindinger til andre entrepriser og perioder, hvor vejrforholdene sædvanligvis umuliggør udførelse af konditionsmæssigt arbejde (”at”erne) jf. SAB 0, afsnit 2.1 – se særligt "at" nr. 3 og nr. 4:at der i nedenstående perioder (Roskildefestival) kun er adgang til arbejdsområder fra motorvejen 9.06.2010 - 11.07.2010 og 18.06.2011 - 10.07.2011at Darupstien skal være genåbnet for offentlig trafik den 19.06.2010. SAB 0, afsnit 2: • Materiel og mandskab • Betalingsplan

 13. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 2. Kvalitetsstyring og Miljøledelse: SAB 0, afsnit 4 • Stilladshåndbogen  tidlig start af stilladsprojektering og fremsendelse SAB 0, afsnit 5 • DS/EN ISO 9001:2000, Kvalitetsstyringssystemer • Arbejder med særlige (miljømæssige) risici • Struktur • Organisation og ansvar • Styring af ændringer og fravigelser • Dokumentstyring • Udførelse • Dokumentation og kontrol • Audits

 14. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 3. Styring af sikkerhed og sundhed: SAB 0, afsnit 6 • Bygherren varetager koordinering af sikkerhed og sundhed, herunder udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) • Entreprenøren leverer input til PSS • Entreprenøren skal forestå etablering, drift og vedligehold af sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger • Entreprenøren skal udarbejde Jernbanesikkerhedsplan

 15. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 4. Trafiksikkerhed og afvikling: SAB 0, afsnit 7 og SAB 1, afsnit 4 • Bygherren forestår udarbejdelse af trafikplaner i henhold til entreprenørens arbejdsplan • Entreprenøren leverer input til trafikplaner

 16. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Kort orientering om Broprojektet: • Bro 76.00 UF af Bane, Roskilde - Køge - Næstved • Bro 77.00 UF af Sti v/ Darupvej

 17. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Udvidelse af Bro 76.00 UF af Bane Udvidelse mod nord og syd Trafik på UF bane i udførelsesperioden Omlagte højspændingsledninger - 27.5 kV Banedanmark - 10 kV DONG Ø1600 VEKS-ledninger og FDO-ledninger (brændstof) syd for M11 Opmåling af eksisterende konstruktioner Styring af grænseflader til øvrige entreprenører - mindst tre andre aktører i området (E03, E04, E75) Fælles adgangsvej med E04 fra Darupvej Roskilde København

 18. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Udvidelse af Bro 76.00 UF af Bane Fælles adgangsvej med E04 fra Darupvej Drives og vedligeholdes af E12 Mulighed for persontransport via Banedanmark bro mod nord Mulighed for begrænset transport via Roskilde Festivalens oplagringsplads ved SØ hjørne Adgang til NØ hjørne af bro via M11

 19. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Udvidelse af Bro 76.00 UF af Bane Afskærmning mod bane med tæt skærm Omfattende interimskonstruktioner i baneterræn og i OF vej Interimsafstivning af endevederlag og søjler ifm. med nedbrydning af brodæk Et UF spor Ikke elektrificeret Nedtagning af eksisterende støjskærm og forberedelse til ny støjskærm

 20. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Udvidelse af Bro 76.00 UF af Bane Delvis brug af eksisterende endevederlag. Nye endevederlag Nye fundamenter og søjler Oplægning af 183 stk. førspændte OT-bjælker med overbeton L = 7 – 10 m Formsætning og udstøbning af kantbjælke over bane i drift NJ autoværn ikke en del af entreprisen

 21. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Udvidelse af Bro 77.00 UF af Sti Kun udvidelse af bro mod syd Ingen trafik på UF sti i udførelsesperioden Ø1600 VEKS-ledninger og FDO-ledninger (brændstof) syd for M11 Opmåling af eksisterende konstruktioner Styring af grænseflader til øvrige entreprenører - mindst tre andre aktører i området (E03, E04, E75) Fælles adgangsvej med E04 fra Darupvej Færdiggørelse inden Roskilde Festival Det bemærkes at der tidligere har været brand i tunnellen Roskilde København

 22. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Udvidelse af Bro 77.00 UF af Sti Fælles adgangsvej med E04 fra Darupvej Drives og vedligeholdes af E12 Mulighed for persontransport via Banedanmark bro mod nord Der etableres belyste bomme på sti nord for Bro 77.00

 23. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Udvidelse af Bro 77.00 UF af Sti Jorddækket bro Græsarmeringssten rundt om fløje Eksisterende krumme betonelementer Ny in-situ udvidelse Fundamenter på grovbeton Ledninger i UF Sti herunder 10 kV NJ autoværn ikke en del af entreprisen

 24. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Udvidelse af Bro 77.00 UF af Sti Krum klemskinne til fugtisolering Kompliceret formsætning af affasning langs fløj og dæk

 25. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Afsætning af broer Den geometriske udvidelse af broer er baseret på vejgeometrien. Typisk findes M11 Centerlinjen og Dybdelinjer. Broernes afsættes på baggrund det udleverede vejprojekt – herunder tværsnit. Dette medfører en vis mængde beregning og afsætning i marken for entreprenøren.

 26. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Fremmede Ledninger: Generelt: Ledningsprotokol Tele- og fiberledninger (TDC) samt El-ledninger (BaneDK, DONG) forventes omlagt inden entreprisestart Særlig fokus på: FDO- og VEKS-ledninger ved begge broer – hensyn. Roskilde Forsyning Kloak og Vand, samt SEAS 10 kV – ligger i dag midt i tunnel ved Bro 77.00 – hensyn under anlægsarbejde – et stk. kloakledning fritlægges og understøttes under anlægsarbejde

 27. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12 Orienteringsmøde 14. januar 2010 Udvidelse af Bro 76.00 UF af Bane 27,6 kV Banedanmark – omlægges 10 kV DONG – omlægges VEKS – hensyn ved brofundament FDO - hensyn

 28. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Udvidelse af Bro 77.00 UF af Sti 10 kV SEAS – i tunnel – hensyn(ikke vist på brotegning) Roskilde Forsyning - vand – i tunnel - hensyn Roskilde Forsyning – kloak – i tunnel - hensyn Regnvand – i tunnel - hensyn VEKS – hensyn ved brofundament FDO - hensyn

 29. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Kort orientering om Vejprojektet: Der udføres ingen permanente arbejder på motorvejen ud over forberedelse fra broer til overgang til den senere motorvejsopbygning Der udføres ingen permanente permanente arbejder på skærende veje (udover retablering ved broarbejder) Særlig fokus på: • Jordhåndtering – transporteres til depot ved Lindenborgvej • Trafikafvikling

 30. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 • Trafikafvikling / Trafikplaner: • Bygherren forestår udarbejdelse af trafikplaner i henhold til entreprenørens arbejdsplan

 31. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Evt.

 32. Udbygning af M11, Fløng - Roskilde VestEntreprise 1150.12Orienteringsmøde 14. januar 2010 Afsluttende bemærkninger v. VD: Som beskrevet i BUT: • Spørgsmål, der modtages senest 14 kalenderdage inden udløbet af den i udbudsbrevet angivne frist for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud • Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af spørgsmålets karakter • Spørgsmål, der er modtaget senere end 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil ikke blive besvaret