html5-img
1 / 56

WIZJA 2015

P rezentacja za ł o ż e ń regionalnej polityki edukacyjnej w odniesieniu do  P rogramu O peracyjnego K apita ł L udzki. M o ż liwo ś ci finansowania dzia ł alno ś ci placówek o ś wiatowych w ramach P riorytetu IX R ozwój wykszta ł cenia i kompetencji w regionach. Tadeusz Marczewski

micah
Télécharger la présentation

WIZJA 2015

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prezentacja założeń regionalnej polityki edukacyjnej w odniesieniu do Programu Operacyjnego KapitałLudzki. Możliwości finansowania działalnościplacówek oświatowych w ramach Priorytetu IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Tadeusz Marczewski dyrektor MCDN w Krakowie Kraków, 27. 02. 2008 r.

 2. WIZJA 2015 MAŁOPOLSKA REGIONEM SZANS,WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU LUDZI I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI,SILNYM AKTYWNOŚCIĄ SWYCH MIESZKAŃCÓW,CZERPIĄCYM Z DZIEDZICTWA PRZESZŁOŚCI I ZACHOWUJĄCYM TOŻSAMOŚĆ W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE

 3. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2007–2013 Strategia mówi o tym, co, jako społeczność regionalna, możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie 10 lat. Strategia jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w regionie i reagowania na zmiany pojawiające się w otoczeniu.

 4. Strategia rozwoju Małopolski w perspektywie 2007-2013 koncentruje się na trzech polach aktywności: Pole A. KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA Pole B. ROZWÓJ SPOŁECZNY I JAKOŚĆ ŻYCIA Pole C. POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY

 5. Trzy cele strategiczne - wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej województwa, która określi atrakcyjność i pozycję regionu jako miejsca aktywności gospodarczej, co jest fundamentem ekonomicznym pomyślności i standardu życia mieszkańców województwa - stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia, co decyduje o atrakcyjności i spójności regionu jako bezpiecznego i przyjaznego miejsca zamieszkania oraz pobytu, a w konsekwencji o jego konkurencyjności jako wszechstronnego środowiska życia - wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa, co jest niezbędnym narzędziem realizacji pozostałych zmian

 6. Obszary polityki rozwoju I.  Społeczeństwo wiedzy i aktywnościII. Gospodarka regionalnej szansyIII. Infrastruktura dla rozwoju regionalnegoIV. Krakowski Obszar MetropolitalnyV. Spójność wewnątrzregionalnaVI. Ochrona środowiskaVII. Dziedzictwo i przestrzeń regionalnaVIII. Współpraca terytorialnaIX. Nowoczesne zarządzanie publiczne

 7. REALIZACJA I FINANSOWANIE • Strategia, jako nadrzędny dokument programowy województwa, wdrażana jest poprzez: • - budżet, • - strategie dziedzinowe, • programy operacyjne – zarówno regionalne (MRPO...), • jak i programy rządowe (PO KL...), • - ...

 8. Nadrzędna idea strategii postępowania w perspektywie lat 2007–2013 „...stworzenie warunków do wielowymiarowego indywidualnego rozwoju w zgodziez dobrem wspólnym,a najważniejszą kategorią strategii jest człowiek w regionalnejprzestrzeni i wspólnocie oraz rodzina, gwarantująca ciągłość pokoleńi kształtująca właściwe relacje międzyludzkie.”

 9. Wyzwania dla Małopolski „Zmieniają się wzorce rozwoju społecznego i gospodarczego. Siłą napędowąrozwoju ... staje się w coraz większym stopniu informacjai wiedza ...O atrakcyjności regionów ... nie decyduje dzisiaj już jedynie ich kapitał fizyczny ...ale w co najmniej równym stopniu kapitał ludzki– aktywność, poziom wykształcenia, talenty, innowacyjność i umiejętności współpracy mieszkańców oraz kapitał symboliczny– poczucie tożsamości i związku z danym miejscem, a jednocześnie jego korzystny (lub nie) wizerunek. ... ... w efekcie globalizacji ... rozszerza się pole konkurowania regionów między sobą. ... Jednym ze zjawisk ... jest pogłębianie się nierówności – rosnący rozdźwiękpomiędzy krajami i regionami wysoko rozwiniętymi ... i peryferiami...”

 10. Pole A – Konkurencyjność Gospodarcza Obszar I –Społeczeństwo wiedzy i aktywności Cel pośredni - Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy KIERUNKI POLITYKI - Poprawa jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców. - Rozwój społeczeństwa informacyjnego. - Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości. - Rozwój rynku pracy. - Wsparcie i promocja talentów.

 11. Pole A – Konkurencyjność Gospodarcza Obszar I –Społeczeństwo wiedzy i aktywności Cel pośredni - Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy PRZYKŁADY DZIAŁAŃ -Zapewnienie powszechnego, równego dostępu do wychowania przedszkolnegooraz dodatkowych zajęć dla dzieci. -Stworzenie korzystnych warunków dla ujawniania się i rozwijania talentów. -Systemowe wsparcie uzdolnionej młodzieży poprzez stypendia oraz nagrody. -Wdrażanie programów wychowawczych o tematyce regionalnej, kulturowej,patriotycznej oraz przygotowującej do pełnienia ról rodzinnych. -Realizacja programów edukacyjnych związanych z regionem, jego historiąi dziedzictwem.

 12. Pole A – Konkurencyjność Gospodarcza Obszar I –Społeczeństwo wiedzy i aktywności Cel pośredni - Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy PRZYKŁADY DZIAŁAŃ -Realizacja programów edukacyjnych związanych z rozwojem świadomościi odpowiedzialności obywatelskiej. -Wdrażanie programów upowszechniających kulturę fizyczną. -Promocja społeczeństwa informacyjnego. - Promocja i popularyzacja postaw przedsiębiorczych. -Permanentne badanie rynku pracy i dostosowanie kierunków kształcenia dopotrzeb. - Promocja nowatorstwa.

 13. Pole A – Konkurencyjność Gospodarcza Obszar I –Społeczeństwo wiedzy i aktywności Cel pośredni - Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy PRZYKŁADY DZIAŁAŃ - Poradnictwo zawodowe skierowane na identyfikowanie i rozwijanie postawaktywnych i kompetencji przedsiębiorczych. - Utworzenie sieci doradców edukacyjnych wspartej siecią informatyczną. - Propagowanie idei kształcenia ustawicznego. - Rozwój postaw związanych z uczeniem się przez całe życie oraz korzystaniaz poradnictwa i kształcenia zawodowego. - Projekty stypendialne, stażowe i praktyki zawodowe.

 14. EFS - POKL 28 września 2007 r. Komisja Europejska przyjmuje do realizacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce w latach 2007 - 2013.

 15. Cel główny PO KL: • Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.

 16. Cele strategiczne PO KL • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. • Wzrost spójności terytorialnej.

 17. Jakie finansowanie? 85 % - środki Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) 15% - środki krajowe Całość kwoty – ok.11,5 mld euro. Małopolska – 0,59 mld euro.

 18. Przygotowanie programowania wsparcia w ramach PO KL - nim powstanie projekt Krok 1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013. Krok 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Krok 3. Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL. Krok 4. Plan Działania (na 1 rok).

 19. Jak PO KL jest wdrażany? • Program składa się z 10 Priorytetów. • komponent centralny – środki na wsparcie struktur i systemów instytucjonalnych • komponent regionalny – środki na wsparcie dla osób i grup społecznych.

 20. Typy projektów • projekty systemowe • projekty konkursowe • Typy konkursów • konkursy zamknięte • konkursy otwarte

 21. Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72 Kraków e-mail:pokl@malopolska.mw.gov.pl,tel. (12) 29 90 700 Instytucja Pośrednicząca II (Instytucja Wdrażająca) Wojewódzki Urząd Pracy Kraków, Plac Na Stawach 1 e-mail: efs@wup-krakow.pl,tel. (12) 424 07 37

 22. Kto może realizować projekty? • w trybie systemowym – beneficjenci imiennie wskazani w Programie (projekty systemowe), • w trybie konkursowym – wszystkie podmioty(projekty konkursowe), m.in.: • instytucje rynku pracy,  • instytucje szkoleniowe,  • jednostki administracji rządowej i samorządowej,  • przedsiębiorcy,  • instytucje otoczenia biznesu,  • organizacje pozarządowe,  • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,  • inne podmioty.

 23. Priorytety programu Kapitał Ludzki Data zatwierdzenia: 18.09.2007 r. I. Zatrudnienie i integracja społeczna.II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego. przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.III. Wysoka jakość systemu oświaty.IV. Szkolnictwo wyższe i nauka.V. Dobre rządzenie.VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.VII. Promocja integracji społecznej.VIII. Regionalne kadry gospodarki. IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.X. Pomoc techniczna.

 24. Priorytet III Wysokajakość systemu oświaty Działania 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie. 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. 3.3 Poprawa jakości kształcenia 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie.

 25. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (67,8 mln euro, projekty konkursowe i systemowe). 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego (42,9 mln euro, projekty konkursowe). 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (15,4 mln euro, projekty konkursowe). 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty(6,8 mln euro, projekty konkursowe). 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. (8,7 mln euro, projekty konkursowe).

 26. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe. 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe. 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekt systemowy.

 27. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Cele Priorytetu IX 9.1.1 Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych na rzecz wzrostu liczby dzieci w wieku 3-5 lat, uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej. 9.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wzrost liczby szkół, które wdrożyły projekty rozwojowe, przyczyniające się do poprawy szans edukacyjnych uczniów. 9.1.3 Tworzenie warunków do rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej, poprzez wzrost liczby stypendiówdla uczniów szczególnie uzdolnionych z gimnazjów i szkółponadgimnazjalnych.

 28. Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Cele Priorytetu IX 9.2 Poprawa jakości i rozwój kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły projekty rozwojowe. 9.2 Wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych.

 29. Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Cele Priorytetu IX 9.3 Poprawa jakości dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego poprzez wzrost liczby osób w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym.

 30. 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cele Priorytetu IX 9.4 Podwyższenie jakości procesu nauczania poprzez wzrost liczby nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy podnieśli swoje kompetencjew wyniku doskonalenia zawodowego. 9.5 Wsparcie na rzecz przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich poprzez wzrost liczby gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne.

 31. Możliwości finansowania Cel: 9.1.1 Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych na rzecz wzrostu liczby dzieci w wieku 3-5 lat, uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej. - tworzenia ośrodków wychowania przedszkolnego(w tym również realizacjaalternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) - 9.1.1, -wsparcia istniejących przedszkoli przyczyniających siędo zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci,zatrudnienie personelu – 9.1.1, -opracowania i realizacjikampanii informacyjnych promujących edukacjęprzedszkolną – 9.1.1,

 32. Możliwości finansowania Cel: 9.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wzrost liczby szkół, które wdrożyły projekty rozwojowe, przyczyniające się do poprawy szans edukacyjnych uczniów. • -Programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólneukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszaniedysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące –9.1.2: • dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

 33. Możliwości finansowania Cel: 9.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wzrost liczby szkół, które wdrożyły projekty rozwojowe, przyczyniające się do poprawy szans edukacyjnych uczniów. • Programów rozwojowych... - 9.1.2: • programów skierowanychdo dzieci i młodzieży, które znajdująsiępoza systemem szkolnictwa podstawowego,gimnaz.i ponadgimnaz. (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiającychukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuacjęnauki, • dodatkowych zajęć (pozalekc. i pozaszk.) dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,

 34. Możliwości finansowania Cel: 9.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wzrost liczby szkół, które wdrożyły projekty rozwojowe, przyczyniające się do poprawy szans edukacyjnych uczniów. • Programów rozwojowych … - 9.1.2: • doradztwa i opiekipedagogiczno – psychologicznejdla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

 35. Możliwości finansowania Cel: 9.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wzrost liczby szkół, które wdrożyły projekty rozwojowe, przyczyniające się do poprawy szans edukacyjnych uczniów. • Programów rozwojowych... - 9.1.2: • -rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwemedukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształceniaw kontekście uwarunkowańlokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),

 36. Możliwości finansowania Cel: 9.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wzrost liczby szkół, które wdrożyły projekty rozwojowe, przyczyniające się do poprawy szans edukacyjnych uczniów. • Programów rozwojowych... –9.1.2: • -wdrożenia nowych, innowacyjnych form nauczania i ocenianiacechujących się wyższąskutecznościąniżformy tradycyjne, • wdrażaniaprogramów i narzędzi efektywnego zarządzaniaplacówkąoświatową przyczyniających siędo poprawyjakości nauczania,

 37. Możliwości finansowania Cel: 9.1.3 Tworzenie warunków do rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej, poprzez wzrost liczby stypendiówdla uczniów szczególnie uzdolnionych z gimnazjów i szkółponadgimnazjalnych. - realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnieuzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barieręw rozwoju edukacyjnym - 9.1.3,

 38. Możliwości finansowania Cel: 9.2 Poprawa jakości i rozwój kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły projekty rozwojowe. Cel: 9.2 Wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. - diagnozowania potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie zpotrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy – 9.2,

 39. Możliwości finansowania Cel: 9.2 Poprawa jakości i rozwój kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły projekty rozwojowe. Cel: 9.2 Wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. • programów rozwojowych szkół i placówek oświat. prowadzących kształceniezawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie wyrównywaniu dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenia jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące – 9.2: • dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalist. służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

 40. Możliwości finansowania Cel: 9.2 Poprawa jakości i rozwój kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły projekty rozwojowe. Cel: 9.2 Wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. • programów rozwojowych … prowadz. kszt. zawodowe … – 9.2: • doradztwa i opiekipedagog. – psych.dla uczniów wykazującychproblemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkoln. (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

 41. Możliwości finansowania Cel: 9.2 Poprawa jakości i rozwój kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły projekty rozwojowe. Cel: 9.2 Wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. • programów rozwojowych szkół... prowadz. kszt. zawod... – 9.2: • -dodatkowych zajęć (pozalekc. i pozaszkol.) dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczeg. uwzględn. ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, • -efektywnychprogramów doradztwa edukacyjno – zawodowego,

 42. Możliwości finansowania Cel: 9.2 Poprawa jakości i rozwój kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły projekty rozwojowe. Cel: 9.2 Wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. • programów rozwojowych szkół... prowadz. kszt. zawod... – 9.2: • modernizacjioferty kształc. zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących), • -współpracyszkół i placówek prowadząc.kształc. zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszczaw zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki),

 43. Możliwości finansowania Cel: 9.2 Poprawa jakości i rozwój kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły projekty rozwojowe. Cel: 9.2 Wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wzrost liczby szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych. • programów rozwojowych szkół... prowadz. kształc. zawod. ... – 9.2: • -wyposażeniaszkół i placówek prowadz. kształc. zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysokąjakośćkształcenia, • -wdrożenia nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących sięwyższąskutecznościąniżformy tradycyjne, • -wdrażania programów i narzędzi efektywnego zarządzaniaplacówkąoświatowąprzyczyniających siędo poprawyjakości nauczania,

 44. Możliwości finansowania Cel: 9.3 Poprawa jakości dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego poprzez wzrost liczby osób w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym. • kampanii informacyjnych w zakresie: korzyści płynących z formaln.podwyższania lubuzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynkupracy –9.3, • programów formalnego kształc. ustawicznego skierowane do osób dorosłychzainteresowanych uzupełn. lub podwyższ. swojego wykształc. i kwalifikacji ogólnych i zawodowych – 9.3,

 45. Możliwości finansowania Cel: 9.3 Poprawa jakości dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego poprzez wzrost liczby osób w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym. • programów formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarująchęćprzystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji) – 9.3, • -usług doradczych w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego(lub uzupełnianiawykształcenia i kwalifikacji formalnych) wkontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy – 9.3,

More Related