Download
pot eby d t a jejich hodnocen v syst mu soci ln pr vn ochrany d t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Potřeby dětí a jejich hodnocení v systému sociálně-právní ochrany dětí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Potřeby dětí a jejich hodnocení v systému sociálně-právní ochrany dětí

Potřeby dětí a jejich hodnocení v systému sociálně-právní ochrany dětí

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Potřeby dětí a jejich hodnocení v systému sociálně-právní ochrany dětí

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Potřeby dětí a jejich hodnocení v systému sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Terezie Pemová PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA

 2. Jakým dětem je určen systém sociálně-právní ochrany • Traumatizované děti (děti evidované z důvodu týrání, zneužívání a/nebo zanedbávání) • Děti žijící mimo vlastní rodinu (náhradní rodinná péče, ústavní nebo ochranná výchova, zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči, mladiství ve výkonu trestu odnětí svobody)

 3. Jaké děti jsou evidovány v systému sociálně-právní ochrany v ČR

 4. Proč je potřeba hodnotit potřeby dětí • Poznat ohrožené děti • Určit míru jejich ohrožení a naléhavost případné intervence • Určit hlavní ohrožené oblasti zdraví a vývoje dítěte, které je potřeba saturovat • Určit typ a intenzitu služeb, které mají být poskytnuty • Poznat, zda se dítěti daří lépe • Možnost systematizace a přenos „dobré praxe“

 5. Hodnocení potřeb dítěte • Fyzické potřeby • Psychické potřeby • Sociální potřeby Porovnání s normou, ale zároveň se zohledněním individuálních aspektů např. vývojového stadia, specifických potřeb, chronických zdravotních obtíží), rovněž tak je potřeba vyhodnotit míru případné traumatizace dítěte, která může výrazně ovlivnit celkový obraz potřeb dítěte.

 6. Mýty a chyby v hodnocení potřeb dětí • Záměna „práv“ dětí a jejich potřeb • Představa universality potřeb a šablonovitých řešení situace ohrožených dětí • Byrokratický přístup k hodnocení, zejména pouhé shromáždění všech informací bez jejich následného vyhodnocení • Očekávání „absolutních“ kritérií

 7. Hodnocení dětí v náhradní rodinné péči • Hodnocení traumatizace z původního prostředí • Hodnocení traumatizace související s příchodem do nového prostředí • Hodnocení vývoje dítěte ve všech oblastech • Hodnocení silných stránek dítěte a jeho zdrojů • Hodnocení původní rodiny (možnosti kontaktu, případně trvalého návratu do péče rodiny)

 8. Jak poznáme, že se jedná o „dobré“ hodnocení • Je systematické a strukturované • Je komplexní • Je standardizované (využívá standardizovaných nástrojů) • Je do něj zapojováno dítě, jeho biologický rodič a prostředí, do kterého je dítě aktuálně umístěno • Je realizováno, doplňováno a revidováno průběžně • Je přezkoumatelné • Je základem pro vytvoření intervenčního plánu

 9. K čemu nám hodnocení slouží • Určí oblasti, kterým je potřeba prioritně věnovat pozornost (nejen pěstouni, ale i další pomáhající – např. škola) • Pomáhá nám určit, jak tyto oblasti rozvíjet • Určuje jejich naléhavost a pořadí v jakém budou dítěti poskytovány služby • Umožňuje určit nárok pěstounských rodin na podpůrné služby • Umožňuje v čase hodnotit úspěšnost intervenčních strategií • Umožňuje měnit poskytované služby v závislosti na změnách v životě dětí/rodiny

 10. Hodnocení biologické rodiny a možnosti návratu dítěte • Systematické hodnocení kontaktů mezi biologickou rodinou a dítětem • Hodnocení změn v kompetencích biologických rodičů, případně jiných faktorů, které vedly k umístění dítěte do náhradního prostředí • Hodnocení potřeb a očekávání dítěte ve vztahu k biologické rodině

 11. Děkujeme za pozornost! Více informaci Právo a rodina: Hodnocení ohrožení a potřeb dětí v kontextu sociálně-právní ochrany dětí. 12/2013. str. 17-21