Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akademia Pomorska w Słupsku listopad 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akademia Pomorska w Słupsku listopad 2011

Akademia Pomorska w Słupsku listopad 2011

130 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Akademia Pomorska w Słupsku listopad 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Badania opinii nauczycieli i studentów na temat dotychczasowych warunków praktyk zawodowych i propozycji ich modyfikacji Akademia Pomorska w Słupsku listopad 2011 Opracowanie: Sławomir Pasikowski

 2. Osoby badane • 55 nauczycieli słupskich szkół i przedszkoli • 23 nauczycieli przedszkoli i 32 nauczycieli szkół podstawowych.), • 54 kobiety i 1 mężczyzna, • 2 osoby nie podały informacji na temat płci oraz miejsca pracy • 80 studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku • 59 trzeciego roku SPS Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz 20 drugiego roku SDS Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej • 79 kobiet i 1 mężczyzna • 1 osoba nie podała informacji na temat kierunku studiów

 3. Narzędzie badawcze • Kwestionariusz dla nauczycieli składający się z 19 pytań. Odpowiedzi udzielano na 5 punktowej skali: 1-nie, 2-raczej nie, 3-trudno powiedzieć (?), 4-raczej tak, 5-tak; lub: 1-niedostatecznie, miernie, 3-dostatecznie, 4-dobrze, 5-bardzo dobrze • Kwestionariusz dla studentów składający się z 17 pytań. Odpowiedzi udzielano na 5 punktowej skali: 1-nie, 2-raczej nie, 3-trudno powiedzieć (?), 4-raczej tak, 5-tak; lub: 1-źle, raczej źle, 3-trudno powiedzieć (?), 4-raczej dobrze, 5-dobrze

 4. Wyniki

 5. Nauczycielepytania proste

 6. 2. Jak oceniasz dotychczasowe relacje z opiekunem praktyk - pracownikiem naukowym uczelni odpowiedzialnym za opiekę nad studentami realizującymi obowiązkowe praktyki metodyczne i obserwacyjne?

 7. 3. Jak praktyki pedagogiczne w obecnym kształcie przygotowują studentów do pełnienia roli zawodowej nauczyciela-pedagoga?

 8. 4. Czy hospitacje pracowników uczelni ułatwiłyby kontrolę szkoły wyższej nad odbywaniem przez studentów praktyk?

 9. 6. Czy konsultowanie się praktykanta z pedagogiem oraz psychologiem pracującymi w szkole i przedszkolu wpłynie pozytywnie na pracę wychowawczą studentów?

 10. 8. Czy dotychczasowy model kontrolowania i oceny studenta zawiera w sobie wszystkie niezbędne elementy dotyczące ewaluacji i przyczynia się do obiektywnej, rzetelnej i miarodajnej oceny jego postępów?

 11. 11. Czy Twoim zdaniem obecne konsultacje nauczyciela-opiekuna praktyk ze studentem – praktykantem wpływają w pozytywny sposób na jakość współpracy pomiędzy studentem a jego opiekunem w toku praktyk w szkołach?

 12. 12. Czy należy zwiększyć liczbę godzin konsultacji, hospitacji i kontaktów nauczyciela z praktykantem?

 13. 13. Czy przydatne byłyby dla Ciebie warsztaty wspomagania rozwoju zawodowego nauczyciela (np. takie jak: glottodydaktyka, warsztaty kinestetyczne, pedagogika zabawy, arteterapia, bajkoterapia, lub inne) ?

 14. 14. Czy przydałyby się Tobie w pracy warsztaty ze specjalistami z zakresu kształcenia umiejętności terapeutycznych oraz diagnozy dziecka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej?

 15. 15. Czy znane są Ci nowoczesne formy i metody pracy z uczniem w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, takie jak: glottodydaktyka, warsztaty kinestetyczne, pedagogika zabawy, arteterapia, bajkoterapia, lub inne?

 16. 16. Czy uczestniczył/abyś w warsztatach prezentujących nowoczesne metody i formy pracy z uczniem ?

 17. 17. Czy polecił/abyś takie warsztaty innym nauczycielom?

 18. 18. Czy dla mężczyzn jest miejsce w zawodzie nauczyciela przedszkolnego?

 19. 19. Czy dla mężczyzn jest miejsce w zawodzie nauczyciela klas 1-3 szkoły podstawowej?

 20. Ogólne zestawienie wyników w grupie nauczycieli (pytania proste) Mediana - wartość dzieląca zbiór wyników na połowę, tzn. 50% zaznaczanych wartości poniżej mediany i 50% powyżej Moda - wartość zaznaczana najczęściej

 21. Nauczycielepytania złożone

 22. 1. Określi, na ile każde z poniższych zadań opiekuna praktyk delegowanego z ramienia szkoły, wspomagają studenta. Test różnic: ch2 ANOVA Friedmana (5)=17,74, p=0,0033

 23. Pytanie 1.Tabela liczności

 24. 5. Określ, czy opiekunowie praktyk studenckich powinni być wspierani w swoich działaniach ze strony Uczelni przy pomocy poniższych form? ch2 ANOVA Friedmana (5)=24,87, p=0,0001

 25. Pytanie 5.Tabela liczności

 26. 7. Oceń przygotowanie studentów do praktyk pedagogicznych w sferze: ch2 ANOVA Friedmana (2)=10,99, p=0,0041

 27. Pytanie 7.Tabela liczności

 28. 9. Czy poniżej wymienione elementy należy zmienić w dotychczasowym modelu kontrolowania i oceny studenta? ch2 ANOVA Friedmana (4)=7,83, p=0,0979

 29. Pytanie 9.Tabela liczności

 30. 10. Czy poniżej wymienione elementy powinny być bardziej lub wyraźniej akcentowane w ocenie opisowej wystawianej studentowi po odbyciu praktyki? ch2 ANOVA Friedmana (5)=11,36, p=0,0447

 31. Pytanie 10.Tabela liczności

 32. Podsumowanie • Opinie uczestniczących w badaniu nauczycieli na temat dotychczasowych warunków praktyk zawodowych przygotowujących do nauczycielskiej pracy są wyraźnie zróżnicowane. Ogólnie nauczyciele ci dostrzegają konieczność modyfikacji aktualnego modelu praktyk, o ile ma on efektywnie przygotowywać do zawodu. • Większość uczestniczących w badaniu nauczycieli zainteresowana jest nowatorskimi rozwiązaniami wspomagającymi rozwój zawodowy nauczyciela i uważa doskonalenie umiejętności zawodowych za przydatne we własnej pracy. • Interesujące jest, że zdecydowana większość z nich dostrzega miejsce dla mężczyzn w zawodzie nauczyciela przedszkolnego i nauczyciela klas 1-3 szkoły podstawowej.

 33. Badani nauczyciele nie każde z zadań opiekuna praktyk delegowanego z ramienia szkoły traktują jako tak samo wspomagające studenta. Za działania najbardziej wspierające uznają zapoznanie studenta z najnowszymi metodami nauczania, planowania pracy dydaktycznej oraz motywowania uczniów do nauki i rozwoju (pytanie 1). • Nauczyciele różnie też odnoszą się do form wspierania swoich działań ze strony uczelni wysyłającej studentów. Uważają, że powinni otrzymywać przede wszystkim wsparcie w postaci doposażenia w materiały dydaktyczne, a następnie przez kontakt z uczelnianym koordynatorem praktyk oraz kursy i szkolenia zastosowania nowatorskich technik nauczania. Interesujące, że gratyfikację finansową nie uznali za najważniejszą (pytanie 5). • Ponadto różnie oceniają oni obszary przygotowań studentów do praktyk pedagogicznych. Uważają, że studenci najsłabiej przygotowani są w sferze wychowawczej (pytanie 7).

 34. Pytani o ewentualne zmiany w dotychczasowym modelu kontrolowania i oceny studenta w zasadzie podobnie odnoszą się do każdego z obszarów tego modelu (pytanie 9). • Różnicują jednak wagę elementów, które powinny być bardziej akcentowane w ocenie opisowej wystawianej studentowi po odbyciu praktyki. Uważają, że pod tym względem uwaga powinna być bardziej przywiązywana przede wszystkim do wiedzy teoretycznej i praktycznej studenta oraz do jego umiejętność nawiązywania kontaktu z uczniem (pytanie 10).

 35. Studencipytania proste

 36. 2. Czy Twoim zdaniem obowiązujący model praktyk zachęca studentów do podejmowania aktywności zawodowej w branży edukacyjnej w roli innej niż nauczyciela tradycyjnie pojętej szkoły?

 37. 4. Czy Twoim zdaniem obowiązujący program praktyk pedagogicznych przyczynia się do podniesienia jakości przygotowania zawodowego nauczycieli?

 38. 6. Czy Twoim zdaniem dotychczasowy program praktyk zawiera wystarczającą liczbę godzin konsultacji praktykanta z opiekunem praktyk?

 39. 7. Czy dotychczasowe kryteria oceny praktykanta są dla Ciebie jasne?

 40. 9. Jak oceniasz relacje z opiekunem praktyk w instytucji przyjmującej praktykantów?

 41. 10. Czy uczestniczył/abyś w warsztatach pomagających w nabywaniu kompetencji koniecznych do pracy w zawodzie nauczyciela?

 42. 11. Czy wykłady ze specjalistami z dziedziny nowoczesnej dydaktyki, pedagogiki i psychologii Twoim zdaniem poszerzą Twoją wiedzę i kompetencje pedagogiczne?

 43. 13. Czy Twoim zdaniem konsultowanie się praktykanta z pedagogiem oraz psychologiem pracującymi w szkole i przedszkolu wpłynie pozytywnie na pracę wychowawczą studentów?

 44. 14. Czy udział w warsztatach w zakresie aktywności muzyczno-ruchowej i treningu myślenia twórczego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej pomogłyby Tobie w nabywaniu kompetencji zawodowych nowoczesnego nauczyciela?

 45. 15. Czy sądzisz, że opracowanie dla studentów poradnika „ABC praktykanta” wspierałoby studenta w przygotowywaniu się do praktyk i pomogło w utrwaleniu wiedzy na tematy związane z oświatą?

 46. 16. Czy dla mężczyzn jest miejsce w zawodzie nauczyciela przedszkolnego?

 47. 17. Czy dla mężczyzn jest miejsce w zawodzie nauczyciela klas 1-3 szkoły podstawowej?

 48. Ogólne zestawienie wyników w grupie studentów (pytania proste) Mediana - wartość dzieląca zbiór wyników na połowę, tzn. 50% zaznaczanych wartości poniżej mediany i 50% powyżej Moda - wartość zaznaczana najczęściej

 49. Studencipytania złożone

 50. 1. Które z wymienionych kompetencji i umiejętności są według Ciebie charakterystyczne dla nowoczesnego nauczyciela? Test różnic: ch2 ANOVA Friedmana (6)=48,62, p=0,0000