html5-img
1 / 15

Agenda

Agenda . Aktuella redovisningsfrågor Presentation av RKR Sammanställd redovisning – utkast Remissvar senast 6/2 2009 Intäkter Remissvar senast 6/3 2009 Avskrivningstider Skrift från SKL Redovisningspanelen

mikasi
Télécharger la présentation

Agenda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Agenda Aktuella redovisningsfrågor • Presentation av RKR • Sammanställd redovisning – utkast • Remissvar senast 6/2 2009 • Intäkter • Remissvar senast 6/3 2009 • Avskrivningstider • Skrift från SKL • Redovisningspanelen • Vad kan fristående och kommunala skolor lära av varandra (Uppsats 2007/2008 författare; Martin Andersson, Amelie Karlsson och Olof Nordgren )

 2. RKR, (Rådet för Kommunal Redovisning) • Rådet för Kommunal Redovisning har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund i enlighet med lagen om kommunal redovisning.Rådet skall inom ramen för huvuduppgiften      göra uttolkningar av god redovisningssed      utarbeta rekommendationer      sprida innehållet i sina rekommendationer och uttolkningar      följa upp den egna verksamhetens genomslag på kommuners och landstings  externa redovisning      följa utvecklingsarbetet på redovisningsområdet i Sverige och internationellt. • Materiella anläggningstillgångar, 2006 (Rek 11.1) • Samlingskrift alla rekommendationer + informationdokument • Utkast • Idéskrifter t.ex systemdokumentation (2005) • Styrning, Styrelse (8), Referensgrupp (11), Kansli Torbjörn Tagesson (Omsättning 2 mkr, SKL + Finansdep) www.rkr.se

 3. Sammanställd redovisning Utkast • Nya begrepp • Konsolideringsenhet – konsolideringsföretag • Uppdragsföretag • Tydliga kriterier för redovisningsenhetens avgränsning • Särskilda upplysningar om konsolideringsföretagen • Noter – samma som kommunen • Konsolidering från underkoncern • Huvudsak helägda företag som ej gjort interna förvärv • Krav på förvärvsanalys/kalkyl • Räkenskapsinformation

 4. Redovisningsenhetens avgränsning • Konsolideringsföretag • Varaktigt och bestämmande eller betydande inflytande som ger möjlighet att påverka utformningen av konsolideringsföretagets verksamhet, mål och strategier etc • Tumregel – mer än 20 % röstinnehav, men …. • Uppdragsföretag • Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet och där inflytandet inte är betydande. • Friskolor?

 5. Sammanställd redovisning • Sammanställd redovisning behöver inte upprättas om: • Konsolideringsföretagens omsättning uppgår till mindre än 5% av generella statsbidrag och skatteintäkter (kommunens andel), och • Konsolideringsföretagens balansomslutning uppgår till mindre än 5 % av kommunens balansomslutning (kommunens andel)

 6. Skillnader i redovisningsprinciper • Om konsolideringsföretagens redovisnings-principer avviker från kommunens/landstingets ska dessa justeras innan konsolidering. • Undantag från ovanstående princip utgörs av pensionsredovisningen. Pensionsåtaganden för de kommunala företagen ska i den sammanställda redovisningen redovisas enligt de principer och regler som gäller för företagen. Pensionsåtaganden i kommuner och landsting ska i den sammanställda redovisningen redovisa enligt den s.k. blandmodellen.

 7. Räkenskapsschema • Samma räkenskapsscheman som kommunens/landstingets ska användas för konsolideringsenheten med tilläggsposter för sådant som inte täcks av den kommunala redovisningslagens räkenskapsscheman. • Exempel : • Skatt på årets resultat • (Andel i intresseföretags resultat) • (Minoritetens andel i årets resultat) • Uppskjutna skatter • (Kapitalandelar i intresseföretag) • (Minoritetsintressen)

 8. Särskilda upplysningar • Ola Eriksson • Nils-Hugo Johansson • NN • Ulrika Östh

 9. Intäkter En inkomst skall redovisas som intäkt först när samtliga av följande villkor är uppfyllda: • inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt • det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som kommunen får av transaktionen kommer att tillfalla kommunen • de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 10. Intäkter • Vad gäller inkomster från avgifter och/eller försäljningar skall dessutom villkoren för den ekonomiska uppgörelsen ha fullgjorts. • Uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod intäktsförs linjärt. Är en aktivitet dominerande ska intäkten redovisas när denna aktivitet utförts. • I den mån en avgift eller ett bidrag är hänförbart till en investering, skall inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. • Utdelningar skall redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker. • Den del av inkomsten som inte uppfyller kriterierna för intäkt, periodiseras och redovisas som skuld på balansräkningen.

 11. Konsekvenser exempel • Fullgjort förpliktelser • EU bidrag? • Hänförs till investeringsvara - periodiseras • Gatukostnadsersättningar • Anslutningsavgifter • Investeringsbidrag

 12. Avskrivningstider • SKL har uppdraget att se över nuvarande regler/förslag till avskrivningstider. • Nuvarande principer gäller, nyttjandeperiod, enskild prövning

 13. Redovisningspanelen KEF har via enkätverktyg satt igång en redovisningspanel, som ger sin syn på redovisningsfrågor.

 14. Vad kan fristående och kommunala skolor lära av varandra • Kort budgethorisont för kommunala • Skillnad i overhead kostnader • Marknadsföring • Full handlingsfrihet • Vision för den enskilda skolan • Resursförbrukning relativt lika • Lokaler och måltider skiljer

More Related