html5-img
1 / 15

HRUDNÍ DRENÁŽ

HRUDNÍ DRENÁŽ. ORTOPEDICKÁ KLINIKA JIP, Fn BRNO MEITNEROVÁ HELENA. DEFINICE VÝKONU. Výkon provádí výhradně lékař Punkce a drenáž hrudníku je prováděna za účelem odsátí vzduchu, tekutiny, krve, hnisu z dutiny hrudní, po operačních výkonech v dutině hrudní, při kolapsu a stlačení plíce.

mikasi
Télécharger la présentation

HRUDNÍ DRENÁŽ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. HRUDNÍ DRENÁŽ ORTOPEDICKÁ KLINIKA JIP, Fn BRNO MEITNEROVÁ HELENA

 2. DEFINICE VÝKONU • Výkon provádí výhradně lékař • Punkce a drenáž hrudníku je prováděna za účelem odsátí vzduchu, tekutiny, krve, hnisu z dutiny hrudní, po operačních výkonech v dutině hrudní, při kolapsu a stlačení plíce .

 3. POMŮCKY • Sterilně prostřený stolek • sterilní rukavice, plášť, ústenka, event. operační čepice • dezinfekce • lokální anestetikum • set k pleurální punkci ( Pleuracan, Pleurofix) nebo hrudní drén s troakarem, velikost určí lékař • inj. stříkačky, jehly, ster. tampony, krytí • peany, chirurgická pinzeta, nůžky, skalpel, čepelka, jehelec, jehla, šicí materiál • operační roušky • sběrný systém ( pro aktivní nebo pasivní drenáž)

 4. hadice k připojení na sání, spojka na vývěvu • náplast , nůžky • emitní misky • dle potřeby Janettova stříkačka • zkumavky pro případný odběr materiálu • dostatek peánu na zacvaknutí drénu

 5. POVINNOSTI A PŘÍPRAVA PACIENTA PŘED VÝKONEM • sestra připraví všechny pomůcky • dle věku a stavu vědomí poučíme pacienta o výkonu a jeho spolupráci • zajistíme polohu pacienta dle požadavku lékaře a dle místa zavedení drénu - pneumotorax -vleže na zádech, horní končetiny podél těla - fluidotorax - vleže s lehce rotovaným trupem, horní končetina za hlavou vleže na zdravém boku, horní končetina za hlavou vsedě jako při pleurální punkci • připravíme dokumentaci a RTG snímky • provedeme dezinfekci rukou a navlékneme rukavice

 6. MÍSTO ZAVEDENÍ DRÉNU • Pneumotorax: 2.-3. mezižebří v medioklavikulární čáře • Fluidotorax: 5.-6. mezižebří v střední axilární čáře (spojnice dolního úhlu lopatky a prsní bradavky) • BTS guidelines: „bezpečný trojúhelník“ (zadní hranice m. pectoralis major, přední hranice m. latissimus dorsi a horizontální linie ve výši prsní bradavky)

 7. POVINNOSTI SESTRY PŘI VÝKONU • dodržujeme aseptický přístup • asistujeme lékaři při výkonu • sledujeme pacienta během výkonu • sledujeme FF,SPO2 • udržujeme pacienta ve správné poloze • psychicky podporujeme pacienta dle stavu vědomí a věku

 8. po zavedení HD napojíme na správný drenážní systém • provedeme fixaci drénu • pustíme drén a kontrolujeme funkci • pacienta seznámíme s pohybovým režimem • sledujeme celkový stav nemocného, dýchání, SPO2 , barvu a množství sekretu, stav krytí v místě vpichu, průchodnost drénu

 9. a funkci odsávacího systému • bolest • okolí drénu • provádíme převaz d. p. , jinak 1 x za 24 hod. • zajistíme fyzioterapii • provedeme úklid pomůcek – jednorázové roztřídíme dle typu do odpadu, nástroje vydezinfikujeme a připravíme ke sterilizaci

 10. vyměníme ložní prádlo pacienta • vydezinfikujeme pracovní plochy • provedeme osobní očistu a dezinfekci rukou

 11. KOMPLIKACE • 1/ časné - do 24 hodin od zavedení HD • 2/ pozdní po 24 hod. od zavedení HD - krvácení, pneumotorax, hemotorax poranění plíce, bránice, jater, sleziny, jícnu, srdce, velkých cév zavedení drénu do hrudní stěny, dislokace drénu, okluze drénu koagulem nebo fibrinem, infekční komplikace, reexpanzní edém plic • pacient nespolupracuje, ztížené dýchání, poruchy srdečního rytmu, rozpojení HD

 12. DĚKUJI ZA POZORNOST

More Related