1 / 28

Skolan förebygger

Skolan förebygger. År 2010. Organisation. Nationella och Regionala nätverk. Strategisk ledningsgrupp för ANTD frågor. 16 samordnare/ kontaktperson 4 nätverk. Landstingets arbetsgrupp för drogprevention. Projektet Ansvarsfull Alkoholservering. Styrgrupp Småkommun satsning.

mira
Télécharger la présentation

Skolan förebygger

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Skolan förebygger År 2010

 2. Organisation Nationella och Regionala nätverk Strategisk ledningsgrupp för ANTD frågor 16 samordnare/ kontaktperson 4 nätverk Landstingets arbetsgrupp för drogprevention Projektet Ansvarsfull Alkoholservering Styrgrupp Småkommun satsning Länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor Länssamordnare Nätverket Se mig Styrgrupp skolan förebygger Alkohol Trafik Politisk referensgrupp Referensgrupp frivilligorganisationer

 3. Bakgrund • Skolverket granskar ANT- undervisningen 1999 • Uppdrag FHI ta fram förslag hur skolan kan arbeta för att främja ungdomars hälsa och förebygga alkohol- och narkotikamissbruk och andra riskbeteenden

 4. Ett regeringsuppdrag 2005-2007 • Byggde på ett tidigare regeringsuppdrag med syfte att beskriva vad skolan kan göra för att främja ungdomars hälsa och förebygga alkohol- och narkotikamissbruk och andra riskbeteenden • Resulterade i rapporten ”Förebyggandets konst” • Statens folkhälsoinstitut i samarbete med: • Skolverket • Myndigheten för skolutveckling • Alkoholkommittén • Mobilisering mot narkotika • Sveriges kommuner och landsting

 5. Mål för arbetet: • alla kommuner skall nås av information om värdet av en alkohol- och narkotikapolicy i skolan, • samtliga skolledare nås av kunskap om värdet av en ny inriktning på alkohol- och narkotikapolicy i skolan, • kommuner tar ansvar för att stimulera skolor att skapa policies för att främja elevers hälsa och förebygga alkoholskador, drogmissbruk samt andra riskbeteenden, • olika former av fortbildning om förebyggande arbete görs tillgänglig för lärare och annan skolpersonal, • framställa och sprida kunskapsunderlag och annat material som är nödvändiga i informations- och utbildningsprocessen. enligt Regeringens Promemoria nr 4, 2004-09-16

 6. Viktiga utgångspunkter • Utgångspunkt i risk- och skyddsfaktorer –förebygger man ett problem förebygger man samtidigt många andra problem • Att eleverna trivs och fungerar väl i skolan är däremot ett grundläggande skydd mot att utveckla problem och missbruk • Förebyggande arbete går hand i hand med skolans lärande kärnuppdrag

 7. Viktiga utgångspunkter, forts • Det drogförebyggande arbetet bör därför i första hand handla om att skapa ett gott skolklimat och en god lärandemiljö som motverkar att elever faller ifrån och hamnar i bekymmer • Skolan är endast en pusselbit • Att arbeta med kunskapsbaserade metoderökar chansen att lyckas

 8. Skolan förebygger - insatser • Två pilotlän, Skåne och Värmland • Informationsskriften ”Att göra det möjliga” • Hemsida, www.fhi.se/skolanforebygger • Distansutbildning (5 p), ÖPP, Motiverande samtal, föreläsare/inspiratörer, Verktygslådan • Adressregister och informationsutskick • Samverkan med lokala aktörer, samverkanskonferenser • Uppdraget slutrapporterades i mars 2008

 9. Skolan förebygger i Värmland Pilotlän - Värmland och Skåne • Karlstad • Sunne • Arvika

 10. Skolan förebygger i Sunne • Skolledningen • Bildningsnämnden • Skolan förebygger, projektgrupp • Rektorer från förskola till gymnasiet • Fritidschef • IFO chef • Samordnare för drog och alkoholfrågor

 11. Val av metoder • Nuläget i kommunen • Samordning med de andra tre kommunerna • Metoddag • Val av metoder

 12. Klassrummet klimat Skolans sätt att möta eleverna – det viktiga lärarledarskapet Precis som att kunna läsa, skriva eller räkna är det grundläggande att fungera bra tillsammans med andra människor. Det är viktigt att känna igen sina egna och andra individers känslor och att kunna tolka och hantera dem. Reglerna mot mobbning måste vara glasklara och väl förankrade.

 13. Klassrummets miljö • SET • SkolKOMET

 14. Elevhälsa • Elevhälsans personal har en särskild närhet till eleverna, men också sakkunskap när det gäller barns och tonåringars sociala utveckling och hälsa, har dessa personer en viktig roll i arbetet att skapa en trygg arbetsmiljö i skolan.

 15. Elevhälsa • MI • Hälsosamtal

 16. Samverkan med föräldrar Föräldrarna är en betydelsefull, men ofta underskattad resurs när det gäller att skapa en positiv och trygg lärandemiljö i skolan.

 17. Samverkan med föräldrar • ÖPP • COPE • Familjecentral • Vägledande samspel • Föräldrautbildning MHV, BHV • Barnhälsoteam • FöräldraKOMET • Marte Meo

 18. Meningsfull fritid Motverka segregerade fritidsmiljöer där ungdomar med riskbeteende samlas.Att umgås med ”antisociala” vänner på fritiden är en riskfaktor • .

 19. Kursområden • Metodik, kommunikation och bärande relationeri öppen verksamhet 5 poäng • Gruppsykologi och sociologi 5 poäng • Ungdomar med särskilda behov 5 poäng • Hälsopedagogik och friluftsmetodik 5 poäng

 20. Metoder i skolan förebygger • MI - utbildare inom länet • Skolkomet • SET - utbildare inom länet • ÖPP - utbildare inom länet

 21. Framgångsfaktorer • Bättre skolklimat • Minskat alkoholbruk bland klass 9 elever • Nattvandringar • Gemensamma satsningar

 22. Framtiden • Gemensamma satsningar • Handledning • Nätverksträffar • Fortbildning • Styrgrupp för satsningen

 23. Inte bara en pusselbit . . . utan flera • Insatser på olika nivåer i kommunen • Samspel mellan olika slags insatser som understödjer och förstärker varandra

 24. ”Skolan förebygger 2” • Förnyat uppdrag under 2009-2010 att; ”…intensifiera arbetet med att sprida metoder som i grund- och gymnasieskolan kan förebygga och reducera elevers bruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak”. (regeringsbeslut S2008/4700/FH)

 25. Värmlands län MÅL Vidareutveckla och stötta det som har startats i länet inom ramen för Skolan förebygger uppdrag

 26. Kartläggning av Värmland • Frågeställningar till samtliga kommuner • Kommunbesök till samtliga skolledningar • Sammanställning • Utbildningar • Samordning

 27. Forskningen visar på att.. • lärarnas sätt att möta eleverna  • skolans sätt att möta föräldrarna  • att stärka elevernas sociala och emotionella kompetens  • att reducera förekomst av mobbning  • att utveckla arbetet med elevhälsan.

More Related