1 / 33

CSC Skolan för datavetenskap och kommunikation

CSC Skolan för datavetenskap och kommunikation. CSC i korthet – Fakta och siffror om CSC. CSC-forskning och -utbildning. CSC är en av Sveriges mest avancerade och framgångsrika forsknings - och utbildningsinstitutioner inom informationsteknik .

cybil
Télécharger la présentation

CSC Skolan för datavetenskap och kommunikation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CSCSkolanfördatavetenskapochkommunikation

 2. CSC ikorthet – Faktaochsiffrorom CSC

 3. CSC-forskning och -utbildning • CSC är en avSverigesmestavanceradeochframgångsrikaforsknings- ochutbildningsinstitutionerinominformationsteknik. • CSC arbetar med utbildningochforskning vid KungligaTekniskaHögskolan (KTH) vid Stockholmsuniverstitetinom: • Datalogi, • Medieteknik, • Människa-datorinteraktion, • Språkteknikochmusikakustik, • High Performance Computing and Visualization.

 4. CSC – grundläggandesiffror Omkring380 människorarbetaridennadynamiskamiljö. Omkring 100 examineradestudenter. 1500 icke-examineradestudenterärinskrivnaivårautbildningsprogram. Omkring6000 studenterdeltarivåraomkring 300 kurservarjeår, alltifrångrundläggandenivå till forskningsnivå.

 5. CSC – indikatorerför2012 Studentersnöjdhetsgrad – 3.5 (på en skalafrån 1 (mycketdåligt) till 5 (mycket bra)) Antalförstaårssökande till civilingenjörsprogram – 658 Antalförstaårssökande till masterprogram – 186 Intäkteravbidragiforskning/forskarutbildning – SEK 135 miljoner Antalkvalitetsgranskadeartiklar – 109 Antaldisputeradelärare – 84% (totalt), 69% (kvinnor), 89% (män)

 6. CSC – indikatorerför2012 Antalkvinnligaläraresomärdisputerade– 69% Antalmanligaläraresomärdisputerade – 89% Antalutländskalärare – 23% (totalt), 25% (kvinnor), 23% (män) Antalindustridoktorander – 11 Antalinresandestudentersompåbörjatutbytesstudenter – 111 (totalt), 21 (kvinnor), 90 (män) Antalutresandestudentersompåbörjatutbytesstudenter – 52 (totalt), 14 (kvinnor), 38 (män)

 7. Avdelningarinom CSC TCS – Teoretisk datalogi CB - Beräkningsbiologi CVAP – Datorseende och robotik MID – Medieteknik och interaktionsdesign TMH – Tal, musik och hörsel PDC - Parallelldatorcentrum HPCViz - High Performance Computing and Visualization

 8. Avdelningarinom CSC

 9. Avdelningar inom CSC mer ingående information

 10. CB - Beräkningsbiologi Avdelningen för beräkningsbiologi forskar inom områden som rör systembiologi, beräkningsbaserad neurovetenskap, neural informationsbehandling, beräkningsbaserad biomekanik, biologisk fysik, teoretisk biologi, genom-utveckling och genreglering. Avdelningen har varit inblandad i planeringen av EU:s flaggskeppsprojekt The Human Brain Project.

 11. CVAP – Datorseendeochrobotik Avdelningen för datorseende och robotik forskar inom datorseende och robotik, utvecklar metoder för att analysera bilder på samma sätt som människor uppfattar och förstår sin omgivning. Forskningen kan användas för att utveckla syn som används för människa-maskin interaktion.

 12. TCS – Teoretiskdatalogi Gruppenfördatalogiharsomuppgiftattföravidarekunskapernainomteoretiskdatalogisamtattutvecklaochspridany, intressantochanvändbarteoriinomdatalogi. TCS ägnar sig åtgrundernaföreffektivaochriktigaalgoritmer, ochsysslar med lätthanterligheten hos datorproblem. Applikationeravdettaomfattarberäkningsbiologi, kryptografi, naturligaspråkverktygochkomplexatekniska system. Forskninghar bland annatgenomförtspå system förelektroniskröstning.

 13. MID – Medieteknikochinteraktionsdesign MID-gruppen vid CSC är en interdisciplinär forskaregrupp som består av de två tidigare avdelningarna MDI (Människa-datorinteraktion) samt Medieteknik och grafisk produktion. Gruppen har sitt ursprung i data- och beteendevetenskap, samt grafisk teknik och medieteknik, och har idag en faultet som representerar bl.a. antropologi och psykologi, datalogi och medieteknik, interaktionsdesign, film- och litteraturvetenskap, samt medie- och kommunikationsvetenskap.

 14. TMH – Tal, musik, hörsel Musikakustikgruppen Forskningen vid avdelningen för musikakustik är inriktad på tre huvudområden: instrumentakustik, framför allt stränginstrument; vetenskapen kring musikaliskt utförande; och den mänskliga röstens akustik, i sång och för medicinska applikationer. Även om arbetet mellan huvudområdena pågår parallellt under perioder, så flyter det ofta ihop och interagerar. Ett experimentellt arbetssätt har länge varit karakteristiskt för forskningen.

 15. TMH – Tal, musik, hörsel TMH hörteknikgruppen Hörteknikgruppens forskning syftar till att förbättra hörselskadades förmåga att uppfatta tal och andra ljud och att förstå vad som sägs. Utmaningen ligger I att försöka tillämpa grundläggande kunskaper om mänsklig hörsel och uppfattningsförmåga på "intelligenta” elektroniska hjälpmedel för ändrade omständigheter I vardagslivet.

 16. PDC – Parallelldatorcentrum PDC sköter högpresterande datorer, så kallade superdatorer på nationell nivå. PDC erbjuder lättillgängliga dataresurser som framför allt bistår svenska akademiska utbildnings- och forskningsbehov. PDC deltar även i större internationella projekt för att utveckla högpreseterande datalogi för framtiden och för att fortsätta vara en ledande nationell resurs inom parallelldatorverksamhet.

 17. HPCViz – High Performance Computing and Visualization Gruppen High Performance Computing and Visualization (HPCViz) ägnar sig åt att utveckla nya principer för förbättrad användning av högpresterande datorsystem, inklusive modellering och simulering, liksom även analys och syntes av (vanligtvis) visuell data.

 18. Forskningscentrum vid KTH CSC CESC - Centre for Sustainable Communications CAS – Centrum för Autonoma System COT – Centrum för Opera och Teknik Green Leap

 19. Forskningscentrum vid KTH CSC

 20. Andraaktivasamarbeten med andraforskningscentrum vid KTH CSC CSC är en partner till SBI, Stockholm Brain Institute, rörande beräkningsplattformen, och sköter svenska neuroinformationsnodeninom INCF. SBI - Stockholm Brain Institute INCF - International Neuroinformatics Coordinating Facility SBC – Stockholm Bioinformatic Center

 21. Andraaktivasamarbeten med andraforskningscentrum vid KTH CSC

 22. Utbildning vid CSC Vad CSC kan erbjuda ifråga om program

 23. Utbildningsprogram CSC erbjuder två femåriga program på svenska, som leder till civilingenjörsexamen: Datateknik Medieteknik.

 24. Antagningssiffrorför 2012 Datateknik: 452förstahandsansökningarpå160 studentplatser(lägstaantagningspoäng: 19,4 där22,5 ärhögstabetyg*) Medieteknik: 131 förstahandsansökningarpå 60 studentplatser(lägstaantagningspoäng : 19,7 där22,5 ärhögstabetyg*) * 22,5 ärhögsta (medel)betyg, men dettatalkanökas med extrakurser

 25. Forskningsområden vid CSC

 26. Datalogi Omfattar: CVAP – Datorseende och robotik CAS – Centrum för Autonoma System CB – Beräkningsbiologi TCS – Teoretisk datalogi HPCViz – High Performance Computing and Visualization Bedriver forskning inom datalogi på bred front.

 27. Medieteknikochinteraktionsdesign Har sitt ursprung i datalogi och beteendevetenskap, liksom även grafisk teknik och medieteknik. Frakulteten representerar exempelvis antropologi och psykologi, datalogi och medieteknik, interaktionsdesign, film- och literaturvetenskap, liksom även medie- och kommunikationsvetenskap.

 28. Tal- ochmusikkommunikation Omfattar ämnen från teoretisk utveckling av talproduktionsmodeller, visa fonetiska analyser till praktiska tillämpningar av talteknik. Inkluderar Centrum för talteknik (CTT). Forskningen är inriktad på tre huvudområden: • instrumentakustik, i synnerhet stränginstrument, • musikalist utförande, • den mänskliga röstens akustik, i sång och för medicinsk användning.

 29. Forskning vid CSC Exempel på forskning som bedrivs vid CSC

 30. KVA – KungligaVetenskapsakademin Att väljas in som medlem i Kungliga Vetenskapsakademin innebär ett ovanligt erkännande av framgångsrika prestationer. Medlemmar från CSC i matematik Johan Håstad Medlemmar från CSC i ingenjörsvetenskaper Jan-Olof Eklundh Danica Kragic-Jensfelt

 31. Johan Håstad– högciteradforskaresomdrarupphela KTH:s ranking De forskningsartiklarsom en forskarepublicerarkanpåverkaettlärosätes ranking påvärldensstorarankinglistor, exempelvis Shanghai Jiao Tongs ämnesrankingar. Johan Håstadär en såkalladhögciteradforskare, vilketberorpåatthan under mångaårpubliceratartiklariinflytelserikatidskriftersomgettmångaciteringar. Håstadharfåttihopettavsevärtantalpoångåt KTH på den inflytelserikaShanghailistan.

 32. Small visionaryprojects – ett nytt sätt att initiera forskning Danica Kragic (till vänster) är ansvarig för forskningen på CSC-skolan och small visionaryprojects är ett led i hennes målsättning att öka samarbetet mellan olika avdelningar på CSC-skolan. Small visionaryprojectsmöjliggör ämnesövergripande forskning. Forskare från olika avdelningar på CSC-skolan får samarbeta för att dra nytta av varandras kompetenser. Ett krav är att forskare från minst två olika avdelningar samarbetar. Small visionaryprojectsger forskare möjlighet att starta projekt utan alltför betungande förberedelser och utan alltför mycket administration. På så sätt kan dessa projekt fungera som en inkubator eller en förstudie för olika idéer som man kan jobba vidare med i större skala senare.

 33. DanicaKragicär en av 22 medlemmariSverigesungaakademi Sverigeharfått en nyvetenskapligakademi – Sverigesungaakademi. “Äntligenharungaforskaresitteget forum: vi arbetaröverfleraämnesområden med vetenskaplikvälsomstrukturfrågor. Vi lovarävenatt ta en aktiv del isamhällsdebatter”, säger professor Helene AnderssonSvahn, den förstaordförandeniSverigesungaakademi. Sverigesungaakademigrundades den 27 maj 2011. BakominitiativetstårKungligaVetenskapsakademin (KVA) somämnargörasvenskforskningmerdynamiskgenomattrekryterautvaldaungaforskaresomärvetenskapligtframgångsrika.

More Related