Download
bilder av skolan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bilder av skolan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bilder av skolan

Bilder av skolan

242 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bilder av skolan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bilder av skolan Resultat från OECD/PISA KG Karlsson Maria Edholm Magnus Oscarsson Marcus Sundgren PISA nationellt centrum Mittuniversitetet Härnösand OECD/PISA

 2. OECD/PISA

 3. OECD/PISA

 4. Syftet med PISA-studier • I PISA mäts läsförståelse, matematiskt och naturvetenskapligt kunnande • Datainsamling 2000, 2003, 2006, 2009 … • Fånga det samlade kunnandet hos 15-åringar, omvärldskunskap. • I vilken grad bidrar respektive lands utbildningssystem till att eleverna är rustade att möta framtiden? • Utgår ej från läro- och kursplaner OECD/PISA

 5. Varför deltar Sverige i PISA? • Mervärde utöver den kunskap vi får från vår nationella uppföljning och utvärdering • Ett generellt mått på svenska elevers prestationer i ett internationellt perspektiv • Trendresultat i relation till andra länder • Mått på effektiviteten i länders utbildningssystem • Underlag för politiska beslut OECD/PISA

 6. Internationella studier och Sveriges resultat OECD/PISA

 7. PISA 2006 • Omkring 400 000 elever deltog. Dessa representerade omkring 23 miljoner femtonåringar i de 57 ländernas skolor. I Sverige deltog 4 621 elever i 198 skolor. Majoriteten av eleverna var femtonåringar och gick i grundskolans år nio. Ett fåtal gick i skolår åtta och i gymnasiet. Nationellt centrum för OECD/PISA i Sverige ligger vid Mittuniversitet i Härnösand. På uppdrag av skolverket sköts det praktiska genomförandet av undersökningen och där ligger ansvaret för naturvetenskap och läsning. KG Karlsson är nationell projektledare och ansvarar tillsammans med Magnus Oscarsson för naturvetenskap. Karin Taube ansvarar för läsning. Maria Edholm ansvarar för all administration. Stockholms Universitet ansvarar för Matematiken i PISA.Astrid Petersson och Ingmar Ingemansson OECD/PISA

 8. PISA provet • Eleverna gör ett två timmars prov, med uppgifter från de olika områdena • Elevenkät med bakgrundsdata • Skolenkät till rektorerna OECD/PISA

 9. De kompetenser och kunskaper som krävs för att fungera i ett modernt samhälle är många och skiftande.. Dessa kompetenser och kunskaper sammanfattas i PISA med begreppet literacy. Scientific Literacy Naturvetenskap Den utsträckning i vilken en person • Har naturvetenskaplig kunskap och använder den kunskapen för att identifiera frågor, skaffa ny kunskap, förklara natur-vetenskapliga fenomen. • Visar förståelse för naturvetenskapens roll som mänsklig kunskap och undersökningsmetod • Engagerar sig i företeelser med naturvetenskaplig anknytning och i naturvetenskapens idéer som en reflekterande medborgare. OECD/PISA

 10. Kompetenser i naturvetenskap Förklara företeelser naturvetenskapligt (53 uppgifter) • Kunna tillämpa naturvetenskaplig kunskap i en given situation. • Kunna beskriva eller förklara företeelser med hjälp av naturvetenskap och förutsäga förändringar. • Kunna identifiera korrekta beskrivningar, förklaringar och förutsägelser. Identifiera naturvetenskapliga frågeställningar (24 uppgifter) • Kunna känna igen frågor som går att undersöka med naturvetenskapliga metoder. • Kunna identifiera nyckelord för att söka efter naturvetenskaplig information. • Ha kunskap om de viktigaste kännetecknen på en naturvetenskaplig undersökning. Använda naturvetenskapliga fakta och argument (31 uppgifter) • Kunna tolka naturvetenskapliga argument samt dra och kommunicera slutsatser. • Kunna identifiera antaganden, fakta och resonemanget bakom slutsatser. • Kunna reflektera över de samhälleliga konsekvenserna av naturvetenskapliga och tekniska framsteg. OECD/PISA

 11. Innehåll i naturvetenskap OECD/PISA

 12. Sammanhang OECD/PISA

 13. OECD/PISA

 14. Resultat på de olika kompetensskalorna OECD/PISA

 15. Resultat på de olika innehållsskalorna OECD/PISA

 16. Huvudresultat Naturvetenskap • På OECD-snitt totalt • Svenska elever starka på kunskaper inom naturvetenskap • Svenska elever svagare på kunskaper om naturvetenskap • Vissa könsskillnader inom underområden • Ingen signifikant ändring, men liten relativ försämring OECD/PISA

 17. OECD/PISA

 18. Huvudresultat matematik • På genomsnittlig OECD-nivå • Liten försämring hos de duktigaste eleverna • Ingen signifikant ändring, men liten relativ försämring OECD/PISA

 19. OECD/PISA

 20. Svenska elevers resultat i läsning 2000-2006 OECD/PISA

 21. Huvudresultat läsning • Svenska elever fortfarande mycket goda läsare • Sverige klart över OECD-genomsnittet • Viss försämring hos de allra svagaste läsarna • Stora könsskillnader – dubbelt så hög andel pojkar bland de svagaste läsarna OECD/PISA

 22. Likvärdighet – 6 indikatorer • Total variation i elevresultat: Sverige ungefär på OECD-genomsnittet • Effekt på resultat av elevens egen socioekonomiska bakgrund: Sverige ungefär på OECD-genomsnittet OECD/PISA

 23. Likvärdighet – 6 indikatorer • Variation i resultat mellan skolor: Mindre skillnader mellan skolor i Sverige jämfört med OECD • Skillnader i skolors socioekonomiska sammansättning: Mindre skillnader i Sverige jämfört med OECD • Effekt på resultat av skolans socioekonomiska sammansättning: Mindre effekt i Sverige jämfört med OECD OECD/PISA

 24. Likvärdighet – 6 indikatorer • Skillnader mellan infödda och elever med utländsk bakgrund: Infödda-svenskfödda elever med utländsk bakgrund: 48 poäng (OECD: 55p) Infödda-utlandsfödda elever med utländsk bakgrund: 78 poäng (OECD: 58p) Svårt att jämföra länder pga att sammansättning och invandringspolitik varierar mellan länder OECD/PISA

 25. Likvärdighet i ett internationellt perspektiv • Sverige har ett av de mest likvärdiga skolsystemen • Finland inte bara det land med bästa resultaten utan har även det mest likvärdiga skolsystemet OECD/PISA

 26. Förändringar i likvärdighet sedan 2000 och 2003 • För fem av sex indikatorer syns inga förändringar över tid • För en indikator, variation i resultat mellan skolor syns en fortsatt och tilltagande uppåtgående trend för Sverige OECD/PISA

 27. OECD/PISA

 28. Vad kännetecknar länder som lyckas bra i PISA och andra internationella studier? • Sammanhållet (icke-differentierat) skolsystem • Elever med högt läsengagemang och engagemang för skolan generellt • Höga förväntningar, lust till lärande, fasta regler, gott klassrumsklimat, goda relationer mellan lärare och elever • Fokus på elevprestation i kombination med hög grad av självstyre på skolnivån OECD/PISA

 29. En exempeluppgift OECD/PISA

 30. Exempeluppgift OECD/PISA

 31. OECD/PISA

 32. OECD/PISA

 33. OECD/PISA

 34. OECD/PISA

 35. PISA 2006 • Naturvetenskap i fokus • …intresse… • …engagemang OECD/PISA

 36. Intresse och engagemang för naturvetenskap • Intresse för naturvetenskap • Visar nyfikenhet inför naturvetenskap och naturvetenskapliga frågeställningar och upptäckter. • Visar vilja att lära sig mer inom naturvetenskap, med användning av olika resurser och metoder. • Visar vilja att söka information och har ett stabilt intresse för naturvetenskap, inklusive att överväga en yrkeskarriär med anknytning till naturvetenskap. • Stöd för naturvetenskapliga undersökningar • Inser vikten av att beakta olika naturvetenskapliga perspektiv och argument. • Stöder användningen av fakta och rationella förklaringar. • Uttrycker behovet av logik och noggrannhet för att dra slutsatser. • Ansvar för naturresurser och miljö • Visar personligt ansvar för hållbar utveckling. • Visar insikt om miljökonsekvenser av eget handlande. • Visar vilja att agera för att bevara naturresurser. OECD/PISA

 37. Miljö.Andel elever som ser följande miljöfrågor som allvarliga problem för sig själva eller andra i sitt land. Svenska elever visar tillsammans med finska minst oro för miljön. OECD/PISA

 38. Optimism om miljön.Andel elever som tror att problemen nedan kommer att minska under de kommande 20 åren OECD/PISA

 39. Naturvetenskapensvärde i stort.Andel elever som håller med eller absolut håller med om följande påståenden OECD/PISA

 40. Naturvetenskapens värde för den enskilda personen. Andel elever som håller med eller absolut håller med om följande påståenden OECD/PISA

 41. Framtida ambitioner.Andel elever som håller med eller absolut håller med om följande påståenden OECD/PISA

 42. Fritidsaktiviteter.Andel elever som gör följande mycket ofta eller regelbundet OECD/PISA

 43. Självtillit. Andel elever på respektive fråga som uppger att de skulle klara den lätt eller med lite ansträngning. OECD/PISA

 44. Elevers intresse • Tittar vi sambandet mellan intresse och prestation ser vi en motsägelsefull bild tona fram OECD/PISA

 45. Intresse och resultat OECD/PISA

 46. Huvudresultat intresseNaturvetenskap • Lågt intresse totalt • Starka samband iSverige mellan intresse och resultat • Hur ökar vi intresset??? OECD/PISA

 47. Tack PISA nationellt centrum Härnösand OECD/PISA