1 / 8

Kohti yhtenäiskoulua3

Kohti yhtenäiskoulua3. Pedagogisen toimikunnan kolmannen kokouksen muistio 6.8.2014. Tilannekatsaus. Kesäkuun kokouksessa 5.6. käytiin läpi yhtenäiskoulun pohjapiirustukset, joissa otettiin kantaa mm. luokkatilojen sijoitteluun, pienryhmätiloihin sekä joustaviin tilaratkaisuihin

misae
Télécharger la présentation

Kohti yhtenäiskoulua3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kohti yhtenäiskoulua3 Pedagogisen toimikunnan kolmannen kokouksen muistio 6.8.2014

  2. Tilannekatsaus • Kesäkuun kokouksessa 5.6. käytiin läpi yhtenäiskoulun pohjapiirustukset, joissa otettiin kantaa mm. luokkatilojen sijoitteluun, pienryhmätiloihin sekä joustaviin tilaratkaisuihin • Palaveri arkkitehdin kanssa pidettiin 10.6. • Tutustuminen Vuoreksen kouluun 10.6. • Uudet L2 tason piirustukset valmiit • Arkkitehti Mikko Uotila on kutsuttu puhumaan yhtenäiskoulun suunnittelusta tiistaina 9.9. klo 18.00 (koko kunnan vanhempainilta)

  3. Syksyn aikataulu • Pedagoginen toimikunta kokoontuu torstaisin klo 14.30 • 14.8. (veson suunnittelu, hankehakemus, arkkitehdin vierailu) • 28.8. (veson materiaalien läpikäynti) • 18.8. • 9.10. • 30.10. (pohdintaryhmän vierailu) • 20.11. (pohdintaryhmän vierailu) • 11.12. (syksyn arviointi, kevään suunnittelu)

  4. Syksyn aikataulu • Veso 6.8. tiedotus ja uudet piirustukset • Veso 23.8. kohti yhtenäiskoulua, pohdintaryhmät käyntiin, tutustuminen toisiimme • Yhteiset YT-kokoukset Huhti (yläkoulu ja lukio) ja Kirkonkylä (2) • Yhteinen YT-kokous Asema, Huhti (yläkoulu ja lukio) ja Kirkonkylä • Oppilaiden yhteinen projektipäivä • Yhteiset pikkujoulut

  5. Uudet oppimisympäristöt hanke • Pedagoginen toimikunta työstää parhaillaan oph:n hakemusta • Hakemus pitää jättää viimeistään 25.8. • Lisää tietoa hakemuksesta http://www.oph.fi/download/157947_Hakutiedote_2014_OY_JA_TVT.pdf

  6. Valmistautuminen 23.8. vesoon • Eerikkilän vesossa aloitetaan yhtenäiskoulun toimintakulttuurin suunnittelu • Suunnittelu tapahtuu pohdintaryhmissä • Jokainen kuuluu yhteen pohdintaryhmään, ryhmä valitaan oman kiinnostuksen mukaan • Jokaisella ryhmällä on oma aiheensa, jota työstetään seuraavien kahden lukuvuoden aikana • Pohdintaryhmät ja pedagoginen toimikunta tekevät yhteistyötä (ryhmien vierailut toimikunnan kokouksissa) • Pohdintaryhmiä on saanut ja saa edelleen ehdottaa

  7. Esimerkkejä pohdintaryhmistä • Koulupäivän rakenne (yhteistyön ja yhteistoiminnallisuuden mahdollistajana) • Joustava esi- ja alkuopetus, joustavat opetusjärjestelyt myös muilla luokka-asteilla • Erityisopetuksen joustavat järjestelyt / kolmiportaisen tuen järjestelyt (tähän suunnitteluun Salmiston Tanja mukaan?) • Oppilaskuntatoiminta ja oppilaiden osallistaminen • Järjestyssäännöt, seuraamukset, puuttumiskulttuuri • Luokanopettajan ja luokanvalvojan tehtävät ja rooli • Ekologinen yhtenäiskoulu • Yhtenäiskoulu ja ympäröivä yhteiskunta • TVT yhtenäiskoulussa • Lukio

  8. Esimerkkejä pohdintaryhmistä • Arviointikäytännöt, osaamisen osoittaminen • Aineryhmät? Onko vanhakantainen tapa alkaa pohtia pedagogiikkaa? Toisaalta aineryhmillä on paljon yhteisiä asioita. • Yhtenäiskoulun ja Aseman koulun yhteistyön suunnittelu • Mediateekin eli ”yhteisen olohuoneen” käyttö ja tarkoitus • Piha-alue, ulkovälitunnit • Olisiko pohdintaryhmät luokkatason mukaan, esim. 1-4-lk. 5-7-lk, 8-9.lk ja lukio. • Tuodaanko pohdintaryhmille teemoja pohdittaviksi (esim. arviointi, työrauha, kouluviihtyvyys, yhteisöllisyys...) vai luodaanko pohdintaryhmät teemoittain, jolloin ryhmien kokoonpano ehkä vaihtelisi? • Otetaanko oppilaita mukaan kaikkiin pohdintaryhmiin vai vain osaan?

More Related