Download
prof dr reuf kapi prof dr sead omerhod i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROF. DR REUF KAPIĆ PROF. DR SEAD OMERHODŽIĆ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROF. DR REUF KAPIĆ PROF. DR SEAD OMERHODŽIĆ

PROF. DR REUF KAPIĆ PROF. DR SEAD OMERHODŽIĆ

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PROF. DR REUF KAPIĆ PROF. DR SEAD OMERHODŽIĆ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROF. DR REUF KAPIĆPROF. DR SEAD OMERHODŽIĆ KLJUČNI FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI UZROCI NEUSPJEHA PREDUZEĆA

 2. UVOD • U Evropskoj uniji je od 2009-2011. prosječno godišnje 200.000 preduzeća otišlo u stečaj. • Oko 50% novih preduzeća ne preživi u prvih pet godina poslovanja. • U SAD se svake godine osnuje između 150.000 i 190.000 novih preduzeća, dok oko 50.000 do 100.000 ide u bankrot.

 3. UVOD • U BiH je taj proces izražen s obzirom da je zemlja ne tako davno izašla iz ratnih uslova, zbog loše privatizacije i tranzicije, zbog zastarjele opreme, tehnologije i znanja i drugih makro i mikro ekonomskih faktora. • Ima dosta studija koje istražuju uzroke neuspjeha preduzeća i najčešće se koncentrišu oko problema profitabilnosti, zaduženosti, tokova novca, veličine preduzeća, industrijskog sektora i ekonomskih ciklusa.

 4. OSNOVNI TEORIJSKI ASPEKTI • Neuspjeh nastaje kada preduzeće ne ostvaruje ciljeve i njegove funkcije ne rade adekvatno duže vrijeme u skladu s očekivanjima. • Neuspjeh ne vodi obavezno stečajnom postupku, jer se neprilike i kriza mogu na vrijeme prepoznati, te preduzeti mjere finansijske konsolidacije i restrukturiranja. • Stečajni postupak proizilazi iz nesolventnosti preduzeća, jer su obaveze veće od imovine preduzeća i ne mogu se izmiriti ni kad-tad, tj. i kad bi se sva imovina prodala.

 5. NASTAVAK • Neuspjeh preduzeća i stečajni postupak je predmet istraživanja finansijskog menadžmenta i upravljačkog računovodstva preko 50 godina. • Predviđanje uspješnosti, odnosno neuspješnosti može se vršiti pomoću više razvijenih modela. • Modeli koji koriste računovodstvene podatke su prikaz prošlih transakcija i događaja i ne mogu biti jedina osnova za predviđanje budućnosti poslovanja i statusa preduzeća. • Treba uzimati u obzir i nefinansijske varijable

 6. Uzroci neuspjeha preduzeća • Osnovna četiri uzroka su 1) menadžment nema znanja, iskustva i poznavanje grane, 2) prevelike investicije nisu odgovarale stvarnom raz- voju posla i promjenama okoline, 3) zbunjujući i pretjeran rast preduzeća zbog nereal- nih vizija menadžmenta bez pravog uvida u finan- sije, 4) menadžment nema veze sa okolinom i ne osjeća promjene u okolini.

 7. Nastavak • Kod novoosnovanih preduzeća najčešći uzroci su: problemi u grani, manjak kupaca, nedovoljno znanje i kompetencije menadžmenta i vlasnika, nedostatak autoriteta, nedostatak strategije napredovanja i finansijskog planiranja, neodgovarajući kapitalni troškovi, greške u izvođenju osnovnih operacija iz djelatnosti preduzeća, nepovjerenje banaka i drugih institucija. • U preduzećima sa ambicioznim planovima rasta i razvoja, neuspjeh je povezan često sa rastom cijena sirovina i materijala, nedostatka kupaca, nepovjerenja okoline, slabe procjene, prevelikog preuzimanja rizika, prevelikog optimizma, manjka stručnjaka, precjenjene prognoze prodaje i pretjerivanja u kapitalnim izdacima.

 8. Nastavak • U preduzećima koja sporo i postepeno idu u neuspjeh, jer ih vodi loš menadžment, uzroci neprilika mogu biti promjena zakona i propisa, ekonomske promjene u okolnim zemljama, konkurencija koja ima strateške prednosti, nedostatak motivacija i inercija, neprilagođenost promjenama okoline, kapitalni rashodi i operativna neefikasnost. • Ovim uzrocima treba dodati i lošu politiku preduzeća, velike troškove, nedostatak kontrole i slabu finansijsku disciplinu, izbjegavanje plaćanja obaveza, male plate, gubljenje kupaca, previše zaposlenih, te slabo računovodstvo.

 9. KLJUČNI UZROCI NEUSPJEHA • 1. UPRAVLJANJE FINANSIJAMA Upravljanje finansijama je širok pojam i može se odnositi na razne finansijske aspekte poslovanja preduzeća, a u materijalu je dat veoma pojednostavljen primjer nabavke i prodaje robe. Primjer Obrazac ponašanja iz primjera je tipičan za mnoga preduzeća bez obzira na veličinu i finansijski položaj. Uglavnom, dolazi do zaduživanja kod više povjerilaca, izbjegavaju se redovno plaćati obaveze, a kad još loše krene sa prodajom robe, onda se roba nudi u kompenzaciju za namirenje dugova uz, po pravilu, veću cijenu. Ovo sve prati priča o nelikvidnosti.

 10. Nastavak • Zanimljiva je inertnost u rješavanju nastalih neprilika, problema i uopšte krize. Menadžment slabo procjenjuje rizike u poslovanju, ne analizira racio brojeve i druge modele za rano identifikovanje i upozoravanje na krizu. • Primjer: stečaj za dug od 800.000 KM, a imovina (knjigovodstvena vrijednost) 20.000.000 KM. • Neuspjeh i njegovi simptomi se moraju ranije uočiti, jer je stečajni postupak izuzetno skup proces koji traje. Izuzimamo one koji namjerno planiraju stečaj kako bi se rješili dugova i drugih obaveza.

 11. Nastavak • TROŠKOVI I ANALIZA KAPACITETA • Preduzeća treba da odrede nivo denominacije, normalan obim proizvodnje sukladan potražnji. • Normalni fiksni troškovi, stopa opštih fiksnih troš-kova (planirani fiksni opšti troškovi kroz planirani obim jedinica proizvodnje). • Ako su fiksni troškovi 12.000 KM, a nivo denominacije 800 komada, opšti (indirektni) fiksni troškovi po jedinici su 15 KM. • Ovo treba da bude osnova za kalkulaciju cijene koštanja. Međutim, jedinične troškove treba oprezno koristiti radi promjene stepena iskorištenosti kapaciteta.

 12. Nastavak • Preduzeća trebaju stalno upoređivati cijenu koštanja i prodajnu cijenu sa tržišnom, jer se dešava da neke proizvode ne treba proizvoditi jer stvaraju gubitak, a to vodi neuspjehu preduzeća. • Primjer javnog preduzeća i problema ukupnih fiksnih troškova. • Primjer neusklađenosti obima proizvodnje i veličine kapaciteta. • Pri određivanju kapaciteta i usklađenosti sa potraž-njom i obimom proizvodnje i prodaje može se koristiti formula za izračunavanje tačke pokriča troškova.

 13. Nastavak • Formula za izračunavanje tačke pokriča troškova: • Q= Gdje je: TFC- ukupni fiksni troškovi; P-cijena; AVC- prosječni varijabilni troškovi Izračunata količina pomoću ove formule ne daje precizne podatke, ali je pokazaatelj gdje se preduzeće nalazi. Ako je izračunata količina 1.000 komada, a preduzeće proizvodi 600 komada jedinica, onda je preduzeće u zoni gubitka.

 14. Zaključak • Računovođe zajedno sa menadžmentom moraju više koristiti modele za rano upozoravanje i identifikovanje simptoma krize i neuspjeha, jer svaki sistem teži ka entropiji, pa je pravovremeno preduzimanje akcija u rješavanju krize put ka uspjehu. Za postizanje tog cilja računovodstvo i računovođe daju potrebne podatke i pravi podaci u pravo vrijeme su, uz adekvatne akcije menadžmenta, osnova preživljavanja i uspješnog poslovanja. • Hvala na pažnji