Download
kubus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kubus PowerPoint Presentation

Kubus

197 Views Download Presentation
Download Presentation

Kubus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kubus Disusunoleh : NurMaidahNaimah (A410080035)

  2. Titiksudut, RusukdanSisiKubus G H Titiksudut E F Rusuk Sisi (bidangsisi) C D A B F Dari gambardisamping, kubusmempunyai : • 6 bidang sisi yaitu ABCD, EFGH, ABFE, BCGF, DCGH, ADHE. • 12 rusuk yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH. • 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, H.

  3. Diagonal Sisi, Diagonal Ruang dan Bidang Diagonal H G E C D A B F C • Ciri-ciriKubus : • Mempunyai 4 diagonal ruangdan 12 diagonal bidang a. 4 diagonal ruang = garis AG, BH, CE, DF b. 12 diagonal bidang = garis AC,BD,EG,FH,AH,DE,BG,CF,AF,BE,CH,DG

  4. G H E F D C A B Volume (V) = s x s x s = S3 Luas (L) = 6 x s x s = 6 S2 Keliling = 12 x s Panjang diagonal bidang =S2 + S2 = Panjang diagonal ruang

  5. Jaring-jaringkubus

  6. Penampangkubus Diketahuikubus ABCDEFGH . Lukislahpenampangkubustersebutdenganbidang BPQ, jika P ditengah-tengah AE dan Q terletakpada CG sehingga CQ = ¼ CG Penyelesaian :

  7. S T U G H V E R F Q P D C A B

  8. IrisanKubus • Kubus ABCDEFGH , titik P padapertengahan AE. Q padapertengahan AB, dan R padapertengahan CG. Lukislahirisanbidang yang melalui PQR danmemotongkubustersebut . Apakahbentukirisannyadanhitungluasirisantersebutjikapanjangrusuk 8 cm!

  9. H S G T E R F D 600 C P U A B Q

  10. P 4 cm cm A Q 4 cm Bentukirisannyayaitusegienamberaturan , dengan AP=AQ=4 cm