Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samen Wonen Jong en Oud PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samen Wonen Jong en Oud

Samen Wonen Jong en Oud

149 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Samen Wonen Jong en Oud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samen WonenJong en Oud

 2. Ron Bertels Regionaal Zorgberaad Midden-Holland - afstemmings- en samenwerkingsverband - project- en adviesbureau innovaties wonen welzijn zorg

 3. WMO/ Civil Society Mantelzorg en vrijwilligerswerk

 4. Toekomstanalyse Mantelzorg/ Vrijwilligerswerk TRENDS • Demografie • Krimp, • Dalende beroepsbevolking • Economie • Krappe arbeidsmarkt • Economische groei

 5. CONSTATERING • Objectieve factoren: demografie en economie grote aanzuigende werking richting betaalde arbeid

 6. Politiek TRENDS • Financiering vergrijzing • Participatiemaatschappij • Civil society • Marktwerking/ keuze-vrijheid.

 7. CONSTATERING Politiek: • Financiering vergrijzing/ Participatiemaatschappij: • Beleid anticipeert fors op demografie en economie: regeren is vooruitzien! • Civil society: • lastig uitvoerbaar vanwege objectieve factoren. • strijdig met politieke inzet op participatiemaatschappij • Markwerking: • nieuw tijdsbeslag: keuze-vrijheid

 8. Gaat het wel goed? mogelijke gevolgen • Groot tekort vrijwilligers en mantelzorgers! • Civil society realistisch? • Gevaar: • Vrijwilligers’industrie’ • Bureaucratisering • Morele verplichting

 9. Civil society realistisch? Andere gevolgen • Verantwoordelijkheid • Gemeente: wethouder WMO • Vangnetfunctie WMO onder druk • Hogere uitgaven zorg en welzijn/ bijstand • Gedupeerden • Niet kapitaalkrachtigen • Burgers met beperkt sociaal netwerk/ in sociaal isolement • Oudere alleenstaande vrouwen • Mantelzorgontvangers • Echt de klos • Vrouwen, dochters

 10. HOE VERDER; ALTERNATIEVEN • De soep wordt nooit zo heet gegeten: groep vervroegde uittreders rond 2005, maar op termijn problemen • ‘Natuurlijke’ slimme oplossingen bedenken • In de buurt, kleinschalig • Kansen voor de toekomst: vrijwilligerswerk dat uitgaat van wederzijds belang en of tegenprestatie

 11. Een nieuw model van inter-generationeel wonen en informele zorg- en dienstverlening Samen Wonen Jong & Oud

 12. waarom? • voorkeur senioren: meergeneratie wonen • verbinden Jong en Oud; advies WRR: Verzor-gingsstaat herwogen • uitgangspunt: zelfhelp en zelfvoorzienend • nieuwe sociale weefsels gecreëerd, gebaseerd op wederzijds belang en gemeenschapszin • zingeving en verhoging kwaliteit van leven van senioren • voorkomen of uitstel van zorgafhankelijkheid/ intramuraal verblijf

 13. senioren senioren Algemene ruimte jongeren jongeren

 14. Woningverdeling • 60- 65% voor senioren • 35- 40% voor ‘jongeren’ • Jonge gezinnen, eenoudergezinnen, alleenstaanden en studenten • Verhouding streng bewaakt via het woningtoewijzingsysteem • Huur en koop

 15. Leeftijdsopbouw

 16. SOCIALE ENTITEIT Samenhang en saamhorigheid: zelfhulpgemeenschap Informele zorg- en dienstverlening: mantelzorgcollectief onbetaald betaald bijv. PgB Gemeenschappelijke ruimtevoor activiteiten Geen sociale dwang tot participatie: circa 75% doet mee Buurtfunctie: bewoners en ouderen uit wijk Coördinatie: moderator 0,6 fte

 17. Mantel (respijt)zorg verlenen (samen) boodschappen doen Bijhouden tuin Klusjes in huis Vervoer bieden Administratie en of paperassen-werk Voorlezen, praatje maken/ gezelligheid Mee eten Knopen aannaaien, kleren repareren enz. Wassen en strijken poetsen Binnenlaten van leveranciers, onder-houdsmensen enz Oppassen Hond uitlaten Planten water geven tijdens vakantie gordijnencontrole informele zorg- en dienstverlening

 18. Ochtendgymnastiek Huisvrouwenontbijt Kinder speelgroepje Naaigroep Vrijwilligersopvang dementerenden Zanggroep Gezamenlijke middagmaaltijd Café en ontmoetingsruimte Samen koken Leesclub Aquarelgroep buurtclubs Gemeenschappelijke ruimte: Aktiviteiten (vraaggestuurd)

 19. ERVARINGEN • Bewoonster: … door de hulp van buren heeft zij haar man nog lang thuis kunnen verzorgen. Zij helpt nu ook anderen. Deze zingeving is belangrijk voor haar, je hoort er nog bij. • In afgelopen 10 jaar zijn nauwelijks ouderen naar verpleeghuis gegaan.

 20. KRITISCHE SUCCESFACTOREN • Vasthouden aan verhouding jong en oud: woningtoewijzing • Financiering moderator • Aanwezigheid van algemene ruimtes en het ‘uitnutten’ ervan • Creëren van sociale eenheid en het ‘wij’-gevoel: het samenlevingsopbouw-aspect.

 21. KANSRIJK CONCEPT invulling woonzorgzonering en WMO • Relatie met WMO prestatievelden 1, 4, 5/6, 3 • mantelzorgreservoir • Relatie met werk en bijstand-trajecten • inzetten als vrijwilligers en bij organiseren van aktiviteiten • Relatie met volkshuisvesting • Woningtoewijzing • Opplussen als middel • Buurtfunctie: ‘uitnutten’ algemene ruimte. • Gebruik door buurtbewoners in ruil voor vrijwilligerswerk • Relatie andere zorgsectoren; • mensen met handicap (fokus en VG) en GGZ

 22. Zo bijzonder? • Heel herkenbare aanpak: diverse elementen ervan zie je ook in Nederland • Nieuw: • ‘het organiseren” van het verbinden van jong en oud • Inspelen op wederzijds belang en saamhorigheid • Creëren van ‘natuurlijke’ duurzame mantelzorgomgeving

 23. perspectief • een toekomstgerichte manier van wonen en samenleven, in een vergrijzende samenleving, • waarin een tekort wordt voorzien van • professionele zorgverleners en • vrijwilligers en mantelzorgers. • waar men kiest voor zelfhelp en saamhorigheid • en waarmee wordt bijgedragen aan de kwaliteit van leven en van samenleven van oud en jong.