Download
islam n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Islam PowerPoint Presentation

Islam

285 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Islam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Islam

 2. Faktaruta • Islam har omkring 1000 milj De kallas muslimer. • De flesta araber är muslimer, men endast en femtedel av alla muslimer är araber. • Islam är besläktad med Judendom och kristendom • Islams heliga stad och pilgrimsmål är Mekka i Saudiarabien • Koranen är islams heliga skrift • Islams grundare Muhammed f 570, - d 632 e kr. Föddes i mekka. -

 3. I muslimskt land • Om förhållandet Islam – Judendom : • ” gud uppenbarade först för judarna och gav de Bibeln. • Men tyvärr förändrade de efter en tid det riktiga budskapet. • Därför uppenbarade sig gud för oss araber genom Muhammed” • -

 4. Muhammed - profeten • Redan vid 500 talet efter kr. var Mekka en viktig handelsstad. • Kamelkaravan kom från Egypten och även Kina. • Mekka var även en viktig pilgrimsmål. • Man samlades i tempelområdet och offrade till gudarna. • Kaban fanns även på den tiden! -

 5. Muhammed - profeten • Muhammed föddes 570 e kr. • Blev tidig föräldrarlös och växte upp hos sin farbror. • Blev kamelförare. • Gifte sig med den rika änkan Khadidja. • Blev förmögen ! • -

 6. Uppenbarelsen på berget • Muhammed var en allvarlig man med intresse för religiösa frågor • Brukade drar sig undan och bo ensam i en grotta vid berget Hira i öknen • Fick en kväll uppenbarelsen från ängeln Gabriel att han var Guds Sändebud. • Frun hjälpte honom tar det på allvar! • Uppenbarelserna fortsatt under hela hans livstid -

 7. De första anhängarna • Efter händelsen vid grottan började M berättar om sina uppenbarelser: • Det fanns bara en gud- • Alla människor måste underkasta sig honom och följa hans vilja. • När tiden ta slut, paradiset och helvete väntade. • -

 8. Ingen ny religion • Muhammeds budskap är bekant. Likt det judar och kristna berättat. • Men bara delvis riktiga • M kom med Guds sanna ord. • M ser sig själv som det största och sista av profeterna • -

 9. Flykten till Medina • M och sina anhängare gör köpmännen oroliga • De är rädda att förlora inkomsterna från pilgrimer • M hotades med döden och till slut flydde till Jatrib. Som fick namnet • Medina-Profetens stad • Utvandringen år 622 e kr. är början till Islams tidräkning • -

 10. Islam tar form • Medinas judar vägrade acceptera M som Guds profet. • Gud fördomar judarna i nya uppenbarelser. • Såsom judarna vände sig mot Jerusalem skulle Muslimer be i riktning mot Kaba i Mekka. • M blev Medinas andlig och världslig härskare. • Han skapade en väl organiserad samhälle som styrdes enl. Koranens regler. • -

 11. Mecka erövras • År 630 M anfaller och erövrar Mekka. • När M återvänder till Medina är han erkänd som härskare över hela Arabiska halvön. • Två år senare företog M en noga planerad pilgrimsfärd till Mekka. • De riter han då utförde blev bestämmande för hur miljoner pilgrimer sedan dess har utfört sin pilgrimsfärd. • -

 12. Islams utbredning • Mohammed dog år 632 • Blev begravd i Moskén i Medina • Hans uppenbarelser skrivs ner, sammanställs i Koranen. • Muhammeds efterträdare kallas Kalifer. • De var religiösa, militära och politiska ledare • Islams välde bredde ut sig snabbt. Norra Afrika och Spanien erövrad år 732. • Bokens folk respekteras och får behålla sitt tro. • -

 13. Islam 2 Fortsättningen

 14. Koranen –Guds ord • Enl. Islam kommer varje ord från Gud själv. • Ingenting i Koranen kan därför vara fel. • Ängel Gabriel läste. M lyssnade och återberättade • Texterna sammanställdes först några årtionden efter hans död. • -

 15. Koranen –Guds ord • Koranen är indelad i 114 kapital eller suror • Koranen är skrivit på Arabiska. • Bönerna läses på arabiska • Många citerar Koranen – TV, press, politiker • (Det gör vi med Bibeln också) • -

 16. Koranen –Guds ord • Koranen ger också en mängd regler och lagar som bestämmer hur vi ska leva och behandla varandra. • Vi ska vara: • Hjälpsam • Generös • Ärlig • Hederlig • -

 17. Koranen och Bibeln • Stora likheter: • Gemensam grund för för Islam, Judendom och Kristendomen i gamla testamentet. • Jesus var en profet • Född av en jungfru • Gjorde underverk • Men ej korsfäst och • Ej guds son • -

 18. En fråga om tro • För muslimer är Koranen den sista och slutliga uppenbarelsen från Gud • För oss är I, J och K syskonreligioner. • Religionerna har vuxit fram i mellanöstern. • Profeten som föredöme • Sunna = sed. • Profetens Sunna är alltid rätt • -

 19. Lära och liv • Islam = en enkel religion. • Muslimen möter sin Gud i bönen. • Fem plikter • Fem grundpelare som bär upp Islam: • -

 20. Islams fem grundpelare • 1 • Trosbekännelsen: • ”Det finns ingen Gud utom Gud. • Muhammed är hans profet” • -

 21. Islams fem grundpelare • 2 • Bönen: • Fem gånger om dagen. • Varje del utmärkas av kroppsrörelser som visa att den bedjande underkastar sig Gud. • Vänt mot Mekka. • -

 22. Islams fem grundpelare • 3 • Allmosan. • Man skänker 2,5% av sin förmögenhet till de behövande. • Kallas Zakat • -

 23. Islams fem grundpelare • 4 • Fastemånaden • Ramadan • Man varken äta eller dricka under tiden att solen är uppe. • Faller olika pga månmånaden • Stor fest vid slutet av Ramadan • -

 24. Islams fem grundpelare • 5 • Pilgrimsfärden • Hajj • Minst en gång i livet bör varje muslim som kan, besöka Mekka. • Under Hajj besöker man många olika platser och deltar i olika riter • -

 25. Moskén • Moskén är muslimernas gudstjänstlokal. • Har vanligen kupol och höga torn –Minareter. • Därifrån ropas bönestunder ut • Kvinnor har en egen avdelning • Man ska genomgå en symbolisk tvagning innan gudstjänsten • Och tar av sig skorna • -

 26. Gudstjänsten • Fredagens middagsbön är viktigaste. • Gudstjänsten leds av en imam. Han håller en kort predikan och sen ber man tillsammans. • Man kan ber överallt • Gärna på en bönematta och vänd mot Mekka, gärna fem gånger om dagen • -

 27. Har människan en fri vilja? • Ödet är viktig. • Har Gud bestämt allt? • ”Inshallah” –om Gud vill det • Människan alltid måste anstränga sig och gör sitt bästa • -

 28. Män och kvinnor • Pojkar omskärs • Kvinnlig omskärelse finns. Speciellt i Sudan och Egypten. • Seden fanns redan före Mohammeds tid och har inte stöd i Koranen. • -

 29. Män och kvinnor • Man protestera mot västerländska inflytandet • En muslimsk man kan gifta sig med en troende kvinna men inte med en ateist. • En muslimsk kvinna kan bara gifta sig med en muslimsk man • Muslimsk kvinnor ofta försvara sin kvinnoroll. • -

 30. Islam i Sverige • Idag finns omkring 60 000 muslimer i Sverige • De uppskattar friheten i Sverige • Men har svårt med anpassningen men Mat, bönetider, könsroller • Islam är en religion som växer i världen. • -

 31. Blandat Islam • Rättsregler =Sharia • Frågor om rätt och orätt som kan inte svaras av Koranen eller av sunna • De muslimsk lagar kan i detalj bestämma människors liv och • Ersätta världsliga lagar • -

 32. Sunni och Shia • Är två grupper som uppkom i tomrummet efter Muhammeds död. • Sunnimuslimer är i majoritet –90% • Shiamuslimers ledare är Ali, Muhammeds kusin. • 90 miljoner anhängare främst i Iran och Irak • -

 33. Islam och omvärlden • De flesta islamiska länder är u-länder? • Fundementalister är mest kritisk mot västerländsk inflytande. • Kan vara fanatisk i hatet mot oliktänkande • Modernister anse att massmedier och demokrati ska tillåtas. • Att Koranen och sunna ska tolkas • Sekulära muslimer finns i Sverige -

 34. Islam och politik • I början var muslimer mer civiliserad än européer • Men västvärldens utveckling kom ikapp och förbi. • Islamiska länder är viktig i världspolitik pga sina stora oljatillgångar • Många arabiska länder betraktar Israel som Islams främsta fiende • Religionen samlar motståndare mot Väst. -

 35. Slut !!!