Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lean PowerPoint Presentation

Lean

310 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lean

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lean www.scacontainerboard.com

 2. Kort introduktion till Lean 1700-talet - Ej värdeskapande tid Cost of inventory Benjamin Franklin LEAN TIMELINE ~1903-1922 - Massproduktion Standardisering Henry Ford 1936 - “Kaizen”, kontinuerlig förbättring Toyota Production System (TPS) Flow & pull Inbyggd kvalitet i processer TOYOTA Taiichi Ohno MIT Womack, J. et al. 1990 - “Lean production” (“The Machine That Changed the World”) SCA Packaging Lean Programme www.scacontainerboard.com

 3. Cash ut Cash in TIDSLINJE (RESURSANVÄNDNING) Kort introduktion till Lean Löst sammankopplade principer (best practices) Lean-verktyg och tillvägagångssätt Kundvärden NY, KORTARE TIDSLINJE REDUCERAT SLÖSERI www.scacontainerboard.com

 4. Vad är Lean? • Lean är i grunden en produktionsfilosofisom bygger på att skapa värde ur ett kundperspektiv. • Alla aktiviteter man utför delas in i huruvida de är värdeskapandeför kunden eller inte. • Saker som inte bidrar till att skapa ett värde för kunden är slöseri och ska elimineras systematiskt. Lean är en tankeprocess, inte ett verktyg www.scacontainerboard.com

 5. Överproduktion Inte utnyttja medarbetarnas kreativitet Väntan Onödiga rörelser Transport Överarbete Omarbeta Lager Vad är Lean? De åtta slöserierna www.scacontainerboard.com

 6. Eliminering av slöseri ökar den värdeskapande andelen av arbetet Minskat slöseri skapar mer värde Totala arbetstiden Tillför värde för kunden, ex rätt kvalitet enligt spec Ej nödvändigt arbete, exv överarbete, väntetider, omarbete, vissa transporter etc Värde-skapande arbete Syfte Syftet är att ta bort slöseriet och minska det icke nödvändiga arbetet Slöseri Skapar inget direkt värde för kunden men är nödvändigt för att upprätthålla produktionenpå bästa sätt Nödvändigt, icke värdeskapande arbete “Muda“ är det japanska ordet för slöseri www.scacontainerboard.com

 7. Grundläggande struktur Grundorsaks-analyser Ständig förbättring Ordning och reda (5S) Standardiserat arbete (SOP) Prestation utifrån mål-Nyckeltal-Resultatuppföljning Ledarskap(drive) www.scacontainerboard.com

 8. Lean i Obbola www.scacontainerboard.com

 9. Varför LEAN? • Initiativ från affärsgruppen SCA Packaging, Bryssel Ett sätt att nå Packagings lönsamhetsmål } För Obbolas del ”ett kontinuerligt arbete för att nå vårt mål: angivna ton/dygn” genom att implementera arbetssättet Ständig förbättring www.scacontainerboard.com

 10. Därför arbetar vi med Lean www.scacontainerboard.com

 11. Därför arbetar vi med Lean www.scacontainerboard.com

 12. Hur? • Arbeta med processer inom • Lednings- och organisationsstruktur • Beteende och inställning • Teknik och processer • Representant från företagsledningen ansvarig för de olika processerna • Lokalt Lean Champion-stöd / process • Arbeta med ”vågor” innehållande aktiviteter, varje våg ca 15 veckor LEAN är en filosofi www.scacontainerboard.com

 13. Beteende och inställning Lednings- och organisationsstruktur Teknik och processer Företagskultur Ledarskap Grundläggande principer Medarbetarskap RESULTATUPPFÖLJNINGSOP5SGrundOrsaksAnalys Förbättringsaktiviteter www.scacontainerboard.com

 14. Samband mellan principer, metoder och resultat Reflektera ständigt! Hur gick det? Följer vi upp? Resultat Hur göra? Gör vi rätt? Metoder Tänker vi rätt? Hur tänka? Principer Förbättra ständigt! www.scacontainerboard.com

 15. Kunden i fokus Lean innebär ordning och reda Leaninnebär att ständigt förbättrasoch att alla följer det ”bästa sättet” Lean innebär att beslut fattas med eftertanke och i samförstånd Lean innebär att beslut fattas och uppgifter utförs så nära berörd verksamhet som möjligt Strukturerat sunt bondförnuft! www.scacontainerboard.com

 16. Så vill vi att företaget ska upplevas – hit vill vi nå! Start • Intervjuer • Utbildning företagsledningen • Kartläggning av flödet i processen, identifierade flaskhalsar. Nuläge • Övergripande nyckeltal • Framtagande av framtida Önskat Läge för Obbola www.scacontainerboard.com

 17. Vad har hänt sedan 2007 ? • Team • Många sätter likhetstecken mellan Lean och Team • Beslut på rätt nivå • Förbättrad kommunikation • Farhågor att nya murar byggs • Produktionscykel – 7 dygn • Har förbättrat leveransservicen avsevärt • Ökade omställningsförluster • Ledarutbildning • Gemensam plattform – Chef i Obbola www.scacontainerboard.com

 18. Vad har hänt sedan 2007 ? (forts) • Organisation UH • Minskat antal nivåer • Returfiberavdelningen • Pilot för Team, resultattavla, 5S mm • Planering och genomförande av UH-stopp • Tydlig och synlig planering och uppföljning • Planering och beredning • Pilotförsök pågår www.scacontainerboard.com

 19. Vad har hänt sedan 2007 ? (forts) • Supplier of Choice • Förbättrad kommunikation med säljkontor och kunder • Produktutvecklingsprojekt (Kappa 52, KLI) • Hur bemöter vi våra kunder • Beteende och inställning • Personligt säkerhetstänkande • Utvecklingssamtal • Enkäter • Ordning och reda • Tekniska Förbättringsaktiviteter • Ökad kommunikation mellan olika discipliner • Snabbare beslutsprocess • Kappa variationer www.scacontainerboard.com

 20. Några basverktyg för Lean ”Vi ska inte köpa en hammare och leta spikar att slå i. Om vi har spikar som behöver slås i, då köper vi en hammare.” Taichi OhnoGrundaren av LeanToyota www.scacontainerboard.com

 21. Minimera variationerDet får bara finnas ett sätt att utföra en uppgift! Standardiserade Operativa Processer (SOP) www.scacontainerboard.com

 22. Om vi inte vet vad som är normen, standarden - Hur vet vi då hur vi ska agera? www.scacontainerboard.com

 23. SOP = Beskriver det bästa av just nu kända och överenskomna sättet att utföra ett arbetsmoment, förvara material, etc. Gäller till dess en bättre lösning hittats, Ständig förbättring. www.scacontainerboard.com

 24. GrundOrsaksAnalys (GOA) Olika problem kräver olika lösningar www.scacontainerboard.com

 25. Problemlösning med GOA • Vi ska; • beskriva problemet: vad, var, när, hur ofta på ett enkelt och tydligt sätt • hitta bästa lösningen på problemet, gå till bottenmed problemet, grundorsaken, INTE gå direktpå en tänkbar lösning • söka en lösning för varje grundorsak • eliminera / minimera inverkan av grundorsakerna • skapa en förbättringsplan med tid och ansvarig för varje steg • dokumentera/ mäta / följa upp resultatet • Vi ska implementera som “best practise”, dela med oss av problemlösningen www.scacontainerboard.com

 26. 5S – mer än bara städning Sortera Systematisera Städa Standardisera Se till Städutrustning måste finnas. Rengör hela arbetsplatsen och all utrustning på ett systematiskt och regelbundet sätt. Måla och fräscha upp områden om det behövs. Välj det område du vill gå igenom. Vad ska utföras inom området / vilka dokument/verktyg / utrustning behövs för genomföra uppgiften. Plocka bort det som inte behövs / används. Var sak på sin plats – en plats för varje sak. Placera föremål i närheten till av var det används. Vid behov – komplettera utrustningen. Märk upp verktygstavlor, golvytor etc - använd tape och etiketter. Skapa regler för att upprätthålla ordningen. Planera in 5S i vardagen, följ rutiner och förbättra rutinerna för maskiner, lokaler och utrustning. Se till att vi gör det som vi kommit överens om, ständig förbättring. Vilket ansvar har just DU? Är vi alla engagerade? www.scacontainerboard.com

 27. www.scacontainerboard.com

 28. Vi måste göra en effektiv uppföljning genom att; • visualisera / synliggöra • titta på målet / nuläget / avvikelsen • planera åtgärder • lära oss av det inträffade • Mål och nyckeltal skall finnas på alla nivåer. Resultatuppföljning • Performance management” är mer än bara uppföljning • Implementera som ”best practise” dela med oss av lärdomarna www.scacontainerboard.com

 29. www.scacontainerboard.com

 30. Nuläge • 9:e vågen pågår • 2 LEAN-medarbetare, varav en permanent • Fokus på resultatuppföljning, grundorsaksanalys, ledarutveckling, 5S och Tekniska Förbättrings-aktiviteter • Arbetet sker i linjen • Information genom månadsbrev och månatligt möte,LEAN-sida på intranät, personaltidningen www.scacontainerboard.com

 31. Viktigt • ALLA måste engageras, från företagsledningen och vidare ut i organisationen • Kommunikationen ska vara anpassad till organisationen • Ständigt pådrivande! • Extra resurser, både personella samt ekonomiska • Synliggöra arbetet • Klargöra att ansvaret ligger i linjen – Lokala LEAN-medarbetare är enbart stöd www.scacontainerboard.com

 32. Misstag vi kan lära oss av • Beslut om förändringar fattades på ”fel ställe” i organisationen. Medarbetarna kände sig ej delaktiga • Involverade inte linjechefen i tid • Inte tillräcklig styrning vid start av nya team (som är en av grundstenarna i vårt arbete) • Ej lyckats marknadsföra rollen som Lokal LEAN-medarbetare - medfört svårigheter att rekrytera nya www.scacontainerboard.com

 33. ”Varje dag lite bättre” När vi alla samtidigt tar ett litet steg mot ett gemensamt mål, så kommer den sammanlagda effekten att bli ett jättekliv! Lean – en resa utan slut! www.scacontainerboard.com