1 / 24

Nová právní úprava v EU od 1.5.2010 Aplikace v Rakousku

Nová právní úprava v EU od 1.5.2010 Aplikace v Rakousku. Mag. Bettina Urschler Dr. Friedrich Streicher 12.7.2010. Obsah. Možnost hledání zaměstnání ve dvou členských státech ( ČS ) / Podpora v nezaměstnanosti Vývoz / dovoz dávek Další poskytování dávek státem, který je dosud vyplácel

mrinal
Télécharger la présentation

Nová právní úprava v EU od 1.5.2010 Aplikace v Rakousku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nová právní úprava v EU od 1.5.2010Aplikace v Rakousku Mag. Bettina Urschler Dr. Friedrich Streicher 12.7.2010

 2. Obsah • Možnost hledání zaměstnání ve dvou členských státech (ČS) / Podpora v nezaměstnanosti • Vývoz/dovoz dávek • Další poskytování dávek státem, který je dosud vyplácel • Prodloužení období pro hledání zaměstnání • Nová právní úprava pro přeshraniční pracovníky • Postup při zúčtování • Formuláře

 3. Možnosti hledání zaměstnání v zahraničí • Podpora v nezaměstnanosti v Rakousku, hledání zaměstnání v Rakousku pro zahraničí -> EURES • Dávky v nezaměstnanosti v Rakousku – hledání zaměstnání v zahraničí- export dávek ve smyslu EGVO 883/2004- benevolence u pobytu v zahraničí (národní právní úprava) • Hledání zaměstnání u přeshraničních pracovníků – přestěhování ze státu zaměstnání do státu bydliště • skuteční přeshraniční pracovníci („pendleři“) • „nepraví“ přeshraniční pracovníci (čl. 65 odst. 2 nařízení č. 883/2004) • Přestěhování/návrat po zaměstnání v zahraničí do Rakouska a hledání zaměstnání v Rakousku (jiné osoby než pendleři) • minimální délka zaměstnání („pravidlo 1 dne“) • zbytkový nárok

 4. Skuteční přeshraniční pracovníci • bydlí v jednom členském státě a pracují v jiném členském státě • pravidelné přejíždění mezi členským státem bydliště a členským státem zaměstnání • při plné nezaměstnanosti je příslušný (pouze) členský stát bydliště

 5. „Nepraví“ přeshraniční pracovníci • bydlí v jednom ČS a pracují v jiném ČS • nepřejíždějí pravidelně z členského státu bydliště do členského státu zaměstnání a naopak • příslušný je stát zaměstnání podle obecných pravidel • členský stát bydliště je příslušný pro dávky při plné nezaměstnanosti pouze při návratu do členského státu bydliště • pokud se pracovník nevrátí do členského státu bydliště, musí se dát k dispozici státu zaměstnání • „nepravý“ přeshraniční pracovník tak má právo volby, kterému právnímu systému se podřídí • toto právo volby však pozbude, jakmile se vrátí do členského státu bydliště (Rs Aubin, 227/81)

 6. Přeshraniční pracovník hledá zaměstnání ve dvou členských státech • Možnost současného hledání zaměstnání v dřívějším ČS zaměstnání, když pracovník pobírá dávky v ČS bydliště • Pracovník hledající zaměstnání v ČS zaměstnání se musí přihlásit u poskytovatele dávek v ČS bydliště • Přednost má právní úprava státu, který poskytuje dávky • Bez dopadu na pobírání dávek v členském státě bydliště

 7. Vývoz/Dovoz dávek • Nároky na vývoz/dovoz dávek, začátek k1.5.2010 • Výhradně na území EU • Metodika zúčtování nároků na transfer dávek:► pro státy EHP a Švýcarsko platí postup podle dosavadních ustanovení (formulář E 303)►pro nárok na transfer dávek z/do států EU pouze pro „výběhové“ případy (= nárok na transfer vznikl před 1.5.2010).

 8. Vývoz dávek – standardní postup • ověření minimální doby záznamu • vyplnění a předání PD U2● lhůta pro hlášení a povolená délka hledání zaměstnání● údaj pro poskytovatele dávek, jestli je nutno podat měsíční hlášení o situaci nezaměstnaného • pobírání dávek se zastaví ke dni následujícím po dni vycestování, a to na dobu do obdržení formuláře SED U009 • při dodržení lhůty je vydán příkaz k dalšímu vyplácení dávek bez přetržky • vyplácení dávek bankovním převodem do zahraničí je přípustné • při dodržení lhůty pro opětovné přihlášení je vydán příkaz k dalšímu vyplácení

 9. Dovoz dávek • příjemce dávek předloží PD U2 • převzetí dat z PD U2 pro provedení záznamu – zaslat SED U009 • ověřit, jestli je nutno zasílat měsíční hlášení o situaci nezaměstnaného, tj. formulář (SED) U013 • příjemce dávek je nutno prokazatelně poučit o jeho povinnostech a o záznamu

 10. Formuláře pro vývoz/dovoz dávek • příjemce předloží RGS formulář PD U2 • převzetí dat z PD U2 pro účely provedení záznamu • ověřit, jestli je nutno zasílat měsíční hlášení o situaci nezaměstnaného, tj. formulář (SED) U013 • příjemce dávek je nutno prokazatelně poučit o jeho povinnostech a o záznamu

 11. Systém zúčtování • pouze na území EU • přeshraniční pracovníci • výpočet dávek na základě výše příjmu v zahraničí • cíl: vyrovnání mezi ČS, který vybírá příspěvky, a ČS, který vyplácí dávky

 12. Systém zúčtování • Podmínky pro zúčtování jsou splněny, pokud je příjemce přeshraniční pracovník • v průběhu jednoho roku před GM činila započitatelná doba pro nárok na budoucí dávky v posledním státě zaměstnání 28 týdnů(alternativně: 52 týdnů během posledních dvou let) • od 1.5.2010 začíná nárok na výplatu dávek a k výpočtu se použije výše příjmu v zahraničí • přihlášení pohledávky v posledním státě zaměstnání:vždy do 6 kalendářních měsíců od skončení kalendářního pololetí, do něhož spadá poslední den pobírání dávek v rozhodném období pro vyplácení náhrad

 13. Systém zúčtování • výše: celková částka dávek, které byly poskytnuty v prvních třech měsících prodloužení na 5 měsíců, (pokud) v předchozích 24 měsících trvalo zaměstnání podléhající povinnému pojištění pro případ nezaměstnanosti 12 měsíců • částka náhrady nesmí být vyšší než částka, která by musela být vyplacena podle právních předpisů příslušného členského státu v případě nezaměstnanosti • odpočet vývozu dávek z posledního státu zaměstnání • stanovení paušálu pro maximální částku u Německa, Belgie, Slovenska, Česka a Finska

 14. Elektronická výměna dat • cílový stav – předávání dat mezi plátci dávekv reálném čase prostřednictvím elektronického zpracování dat • EESSI – „Electronic Exchange of Social Security Information“vedle toho: používání „přenosných dokumentů“ (portable documents) – papírové tiskopisy pro komunikaci se zákazníky • přechodné období EESSI – do 1.5.2012používání „papírových SED“ místo EESSI

 15. EESSI

 16. Master Directory • umožňuje nalezení poskytovatele sociálního pojištění v jiném členském státě • seznam všech poskytovatelů jednotlivých druhů sociálního pojištění • veřejný přístup • přístup pro administrátory • přístup pro poskytovatele

 17. Formuláře • 3 „přenosnédokumenty/formuláře“ - U1, U2, U3 (PD – portable document) určené k předání/zaslánízákazníkům • 31 papírových SED – U001-U031 (third batch U001-U029)(„structured electronic documents“ – strukturované elektronické dokumenty) pro výměnu informací mezi poskytovateli dávekv členských státech • přechodná fáze – dva roky od května 2010 • staré formuláře „E“ (se zachováním dosavadního technického generování) • portable documents • „papírové SED“ • přijatelný je „jakýkoli dokument“, který je způsobilý z hlediska prokázání nároků

 18. Formuláře • Další používání formulářů E 301 a E 302: • pro potvrzení doby pojištění auvedení údajů o příjmech • použití jednotné webové aplikace pro celé Rakousko, garantem je Hlavní sdružení rakouských poskytovatelů sociálního pojištění (HVB) • odsouhlasení („checkmark“)s odkazem na aplikovatelný předpis • údaje o příjmech pouze tehdy, pokud budou výslovně vyžadovány v požadavku • uváděná výše příjmu = hrubý příjem

 19. Podrobněji o formulářích • Formulář E 301 (pouze v přechodném období) • 3 „přenosnédokumenty/formuláře“ - U1, U2, U3 (PD – portable document) určené k předání/zaslánízákazníkům • 31 papírových SED – U001-U031 (third batch U001-U029)(„structured electronic documents“ – strukturované elektronické dokumenty) pro výměnu informací mezi poskytovateli dávekv členských státech= základ pro výměnu dat EESSI

 20. portable documents • Formuláře, které jsou určeny POUZEk předání nebo zaslání zákazníkům • U1 – potvrzení doby pojištění/výše příjmu,určené pro zákazníka(v současnosti se nepoužívá) • POZOR – k přímé komunikaci s jinými poskytovateli pojištění používejte souběžně formulář E 301 nebo SED!!

 21. portable documents • Formuláře, které jsou určeny POUZEk předání nebo zaslání zákazníkům • U2 – potvrzení o vývozu dávek, určené pro zákazníka • U3 – sdělenízákazníkovio ohlášení negativních skutečnostíz hlediska poskytování dávek (hlášených jinému poskytovateli dávek) • U2 a U3 se používají v německé verzi (nesprávná informace z hlediska článku 55(4) ) • k přímé komunikaci s dalšími poskytovateli se souběžně používají SED

 22. SED • tyto formuláře lze používat výhradně ke komunikaci mezi poskytovateli(nikoli ke komunikaci se zákazníky) • základ pro pozdější výměnu dat prostřednictvím EESSI mezi členskými státy, proto zvoleno následující řešení:k jednomu procesu existuje vždy jeden formulář pro dotaz/-y a jeden pro odpověď/odpovědi • papírové SED se budou používat v přechodné fázi nejdéle do května 2012 • t.č. se používají v anglické verzi (základ: first batch)

 23. SED • 4 skupiny • potvrzení doby pojištění, výše příjmu resp. rodinní příslušníci(U001 – U006, U018 resp. U017) • vývoz dávek(U007 – U016, U031 resp. U028 ) • výměna ohledně hledání zaměstnání ve 2 ČS(U019 - U022 resp. U018 – U019) • systém zúčtování u přeshraničních pracovníků (U023 – U030, third batch U020 – U029)

 24. Přehled formulářů • SED:U007 – dotaz na vývoz dávek při nepředložení PDU008 – potvrzení vývozu dávek, pokud nebyl předložen PDU009 – ohlášení data registrace a nové adresy při vývozu dávekU010 –informace o skutečnostech majících negativní vliv na poskytování dávekU011 –informace o dopadech skutečností majících negativní vliv na poskytování dávekU012 –dotaz k podávání měsíčních hlášení o situaci nezaměstnanéhoU013 –měsíční potvrzení o situaci nezaměstnanéhoU014 – potvrzení o návratu do členského státu poskytujícího dávkyU015 –potvrzení o prodloužení doby vývozu dávekU016 –potvrzení o skončení nároku na dávky v průběhu doby vývozu dávekPD:U2 – potvrzení o exportu dávekU3 – hlášení o skutečnostech mající negativní vliv na poskytování dávek

More Related