slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WAWASAN 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
WAWASAN 2020

play fullscreen
1 / 14

WAWASAN 2020

858 Views Download Presentation
Download Presentation

WAWASAN 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WAWASAN 2020

 2. WAWASAN 2020 Diperkenalkan pada 28 Februari 1991 • menjadi negara maju dan industri • 9 cabaran asasi

 3. WAWASAN 2020 Berkait rapat dengan: • Rangka Rancangan Jangka Panjang II (RRJP) • Dasar Pembangunan Nasional (DPN) • Rancangan Malaysia ke-6 dan ke-7

 4. WAWASAN 2020 9 cabaran utama WW2020

 5. CABARAN 1 Membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu.

 6. CABARAN 2 Melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan mempunyai keyakinan diri.

 7. CABARAN 3 Membangunkan masyarakat demokratis yang matang.

 8. CABARAN 4 Membentuk masyarakat yang kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai keagamaannya.

 9. CABARAN 5 Mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran.

 10. CABARAN 6 Membentuk masyarakat yang bersifat sains serta progresif.

 11. CABARAN 7 Mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang.

 12. CABARAN 8 Menjamin pembentukan sebuah masyarakat yang adil ekonominya.

 13. CABARAN 9 Mewujudkan masyarakat yang makmur.

 14. KAEDAH PIKTOGRAFIK