Download
framtidens patients kerhet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Framtidens patientsäkerhet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Framtidens patientsäkerhet

Framtidens patientsäkerhet

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Framtidens patientsäkerhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Framtidenspatientsäkerhet Nya utmaningar med nyavårdformerochfleraaktörer

 2. Fokus i äldresatsningen God palliativ vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg

 3. Nya områden • Psykisk hälsa • Rehabilitering • Inkontinens • Svårläkta sår • Standards för äldreomsorgen

 4. Personer över 65 år • 1 av 6 vårdtillfällen är undvikbart • 1% av gruppen står för 30% av vårddagarna • 10% av gruppen står för 91% av vårddagarna • Stor variation i undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom 1-30 dagar • 4 av 5 återinskrivningar är oplanerade • Många återinskrivs av samma orsak som de vårdades förra gången

 5. Personer över 65 år • Många hade kunnat stanna kvar hemma om de fått annan hjälp • 9 av 10 vårdtillfällen sista månaden oplanerade • Vård i livets slut är vanlig orsak till sjukhusvård • 12% av de som avlidit slutenvårdades på sjukhus minst 2 ggr sista 30 dagarna i livet

 6. Sammanhållen vård och omsorg • 12 500 pat uppringda efter sjukhusvistelse • Identifiera riskindivider • Inskrivningsklar patient • Beslutsstöd • Trygg hemgång • Äldresköterska, vårdcoach • Mobil hemsjukvårdsläkare • Säker utskrivningsprocess • Multi 7 • mm

 7. Närvård västra Skaraborg • Start 2001 • Syfte stärka samverkan primärvård, sjukhusvård och kommunal vård • Politisk samverkansgrupp • 3 koordinatorer • Närsjukvårdsteam • Palliativa teamet • Mobil hemsjukvårdsläkare

 8. Några resultat äldresatsningen

 9. Preventivt arbetssätt • Fallolyckor • Trycksår • Undernäring • Munhälsa • Urininkontinens • Kvalitetsregistret Senior Alert

 10. 810191 riskbedömningar i Senior alert t om 140228

 11. Senior Alert • 59% av boende i säbo, korttids och demensboende har en riskbedömning 30 januari 2014 som inte är äldre än ett år.

 12. God vård vid demenssjukdom • Ca 150 000 personer i Sverige • Årligen insjuknar 24 000 personer • Går ej att bota • Tidig diagnos innebär rätt omvårdnad och rätt medicinska insatser • Kan klara sig i eget boende längre • Bättre välbefinnande

 13. Antal anslutna vårdcentraler per månad från 82 okt 2011 till 863 feb 2014! www.svedem.se

 14. Andel anslutna vårdcentraler per län från 2011 www.svedem.se

 15. BPSD • Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens • Drabbar 90% av alla med demenssjukdom • Aggressivitet, oro, apati, hallucinationer, sömnstörning • Stort lidande för personen det drabbar men också för anhöriga o vårdpersonal • BPSD-registret

 16. BPSD-registret • 14 125 personer registrerade • 30 485 registreringar gjord • 269 kommuner har någon ansluten enhet

 17. Utmaningar • Mångaaktörer • Mångaolikavårdformer • Kommunikation, dokumentation • Hursäkrakompetensen? • Uppföljningavkvalitet

 18. Följ äldresamordnarens arbete Blogg www.de-mest-sjuka-aldre.se Twitter @mestsjukaaldre Hemsida www.regeringen.se/demestsjukaaldre