1 / 13

Rapportering i KOSTRA for 2001

Rapportering i KOSTRA for 2001. Informasjonsmøte for regional statsforvalting 6.11.01. Innledning. KOSTRA går fullskala... Hovedfokus for de øvrige innlegg: nye områder områder med større omlegginger og problemer med datakvaliteten Fokus for dette innlegget.

nituna
Télécharger la présentation

Rapportering i KOSTRA for 2001

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rapportering i KOSTRA for 2001 Informasjonsmøte for regional statsforvalting 6.11.01

 2. Innledning • KOSTRA går fullskala... • Hovedfokus for de øvrige innlegg: • nye områder • områder med større omlegginger og problemer med datakvaliteten • Fokus for dette innlegget

 3. De ulike aktørene og oppgavene • Regional statsforvaltning • Kommunene • SSB • KRD

 4. Informasjonsbrevet 1.11 • Brevet med vedlegg • skal gi fullstendig informasjon om rapportering for 2001 • alle bør ha mottatt brevet? • Dessverre gjorde vi noen små feil... • Mindre feil i det trykte veiledningen • Ny oppdatert versjon finnes på veven • ELS installasjonspakke klar ila uke 45

 5. Innrapporteringen • All rapportering skal skje elektronisk (nesten) • Sensitive data skal krypteres • To frister: • 15.1 Barnhager, barnevern og sosialhjelp • 15.2 resterende områder og regnskap

 6. Innrapporteringen forts. • Kommunene skal: • benytte kontrollprogrammene • følge med at all rapportering er ok (status innrapportering) • Bergen og Oslo skal også rapportere for bydelene • 22 kommuner skal delta i ny pilot (XML)

 7. Nytt for 2001 • Pilotprosjektet med XML • sikrere • billigere • enklere • Informasjon • SSB står for opplæring • Skjemamaler sendes ut på CD (www.ssb.no/kostra) • Alle som deltar vil få egen informasjon ila november • Omfang • 22 kommuner og alle familievernkontorer deltar • Påvirker også fylkesmennene

 8. Nytt for 2001 forts. • Familievern (fylkeskommunene) • skjema 55 og 56 skal rapporteres fra Fylkesmannen • skjemaene skal fylles ut elektronisk vha. XML • ingen ny rapportering, tidligere på papir • skjemaene sendes til fylkeskommunen, ikke SSB

 9. Barnehagerapporteringen • Barnehagene må rapportere • elektronisk til KOSTRA • på papir til FM • Fylkesmennene kan glede seg over... • Aggregeringsverktøy for skjema 16

 10. Pleie og omsorg og sosialhjelp • Pleie og omsorg – skjema 5 • institusjonsopplysninger er fylt ut på forhånd • viktig at opplysningene kontrolleres • Sosialhjelp – skjema 7 • forsøk med å legge veiledning på de enkelte celler i skjemaet • fint med tilbakemeldinger på hvordan det fungerer • videreføres på andre felt hvis...

 11. Resultatet - nøkkeltallene • Dataene publiseres på www.ssb.no/kostra • Publisering 15.3 og 15.6 • Mulig KRD avholder eget seminar bl a om innholdet i publiseringen • nærmere presentasjon da

 12. Avslutning • KRD vil sende brev i desember ang rapporteringen • Kontaktpersoner for de enkelte skjemaene • Lykke til med veiledningen!

More Related