1 / 10

Sinais de obriga

Sinais de obriga. Significado das cores. A cor azul denota obrigación. Aplícase sobre parte de artefactos, cuxo acondicionamento imprique a obriga de proceder con precaución. A aplicación que se lle da a estes sinais é a de utilizar equipos de protección persoal

noam
Télécharger la présentation

Sinais de obriga

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sinais de obriga

  2. Significado das cores • A cor azul denota obrigación. • Aplícase sobre parte de artefactos, cuxo acondicionamento imprique a obriga de proceder con precaución. • A aplicación que se lle da a estes sinais é a de utilizar equipos de protección persoal • O seu formato é un círculo de cor azul sen contorno. • A cor do símbolo é branca e a de contraste azul.

  3. Obriga de utilizar casco

  4. Uso obrigatorio de protectores auditivos

  5. Uso obrigatorio de equipo autónomo

  6. Obrigatorio utilizar pasamáns

  7. Obriga xeral

  8. Uso obrigatorio de calzado de seguridade

  9. Uso obrigatorio do arnés de seguridade

  10. FIN Traballo realizado por: Andrea Dacal Leticia Nogueira

More Related