Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูล ของโรงเรียน ป ี การศึกษา 2557 PowerPoint Presentation
Download Presentation
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูล ของโรงเรียน ป ี การศึกษา 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูล ของโรงเรียน ป ี การศึกษา 2557

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูล ของโรงเรียน ป ี การศึกษา 2557

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลของโรงเรียนปีการศึกษา 2557 สพป.ยโสธร เขต 1

 2. ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา • เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา อยางมีหลักการและเหตุผลของผู้บริหาร • เป็นเครื่องมือในการวางแผน การบริหารจัดการการศึกษา การจัดสรรงบประมาณและการติดตามประเมินผล • เป็นเครื่องมือในการกำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานให่มีประสิทธิภาพและประสิมธิผลตรงตามแผนหรือเป้าหมาย

 3. ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา • เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยงาน • เป็นเครื่อมือในการสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร บุคลากรในองค์กรและสาธารณชน • เป็นเครื่องมือสำหรับบุคคลทั่วไป เช่น นักวิจัย นักวิชาการหรือนักการศึกษาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการทำงานทางวิชาการ ช่วยในการตัดสินใจทีมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา

 4. ระบบฐานข้อมูลของสพฐ.

 5. ระบบฐานข้อมูลของ สพฐ. • Data Management Center (DMC) • B_OBEC ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง • M_OBEC ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ • EFA • ฐานข้อมูลครู-บุคลากรรายบุคคล • ฐานข้อมูลผู้จบการศึกษา Online EMIS

 6. จัดสรร งบประมาณ ฐานข้อมูลผู้จบ กศ. ตัวชี้วัด กพร. ตัวชี้วัด EFA DMC EMIS Data Warehouse น.ร.รายบุคคล EFA ครู-บุคลากร M_OBEC GIS B_OBEC School Mapping สิ่งก่อสร้าง

 7. B_OBEC ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ http://bobec.bopp-obec.info/

 8. M_OBEC ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ จำนวน 68 รายการ

 9. ข้อมูลแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA ) http://data.bopp-obec.info/emis/

 10. DMC • การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 1) 10 มิ.ย.2557 2) 10 พ.ย.2557 3) สิ้นปีการศึกษา • การตรวจสอบยืนยันข้อมูล

 11. การจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557 Term 1ผ่านระบบ Data Management Center 2557 เป็นการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา2557 เพื่อปรับปรุง ยอดนักเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการ จัดตั้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวประเภทต่าง ๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับโรงเรียนเป็น ผู้ดําเนินการจัดเก็บและใหปรับปรุง ข้อมูล ดังนี้ DMC 2557 Term 1

 12. DMC 2557 Term 1 • 1. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน • 2. ตรวจสอบนักเรียนในทะเบียนนักเรียนโดยการใส่ในช่องปีการศึกษาเป็น 2556 ถ้าพบรายชื่อนักเรียนแสดงว่ายังทําข้อมูลไม่เสร็จในรอบสิ้นปีหรือเลือกรอดําเนินการไว้ ให้ทําการเลื่อนชั้น ซ้ําชั้น จบ การศึกษาซ่ึงอย่ใู นเมนูโรงเรียนให้เรียบร้อย • 3. ถ้านักเรียนอยู่ในปี 2557 หมดทุกคน (ไม่มีค้างปี 2556) ให้ตรวจสอบว่านักเรียนคนไหนที่เราทํา เลื่อนชั้น ซ้ําชั้น จบ ผิดในรอบสิ้นปี โดยการแก้ไขดังนี้

 13. DMC 2557 Term 1 - เลื่อนชั้นผิด ให้ไปแก้ชั้นเรียนในทะเบียน ให้ถูกต้อง - ซ้ําชั้นผิด ให้ไปแก้ชั้นเรียนในทะเบียน ให้ถูกต้อง - ทําจบออกผิด แต่จริงๆแล้ว นักเรียนยัง เรียนอยู่ใหย้ายเข้ามาเองทีละคนไม่มีการ กู้ข้อมูลให้ย้อนหลัง

 14. DMC 2557 Term 1 4. แก้ไขห้องเรียน (สําหรับนักเรียนที่เลื่อนชั้นแล้วต้อง เปลี่ยนห้อง) ได้ในเมนูทะเบียนนักเรียน 5. ย้ายเข้า/เพ่ิมนักเรียนใหม่ หากนักเรียนคนใดไม่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ติด Gไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใด ให้ส่งหลักฐานเอกสารแสดงตัวตนแล้วแนบไฟล์ ที่เมนู โรงเรียน ส่งหลักฐานเอกสารแสดงตัวตน 6. ตรวจสอบความพิการ/ด้อยโอกาส/การพักนอน โดยเฉพาะความด้อยโอกาสยากจน ต้องระบุรายได้ของครอบครัวของนักเรียนรวมกันไม่เกิน 40,000 บาทต่อ ปี

 15. DMC 2557 Term 1 ขั้นตอนการดําเนินการ 1.เข้า http://www.obec.go.th/(สพฐ.) คลิกเว็ปไซต์ในสํานักในสังกดั สพฐ.เลือกกลุ่มสารสนเทศ หรือ http://www.bopp-obec.info/home/ (กลุ่มสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) หรือเข้าโดยตรงได้ที่http://portal.bopp-obec.info/obec57

 16. DMC 2557 Term 1 2. ลงทะเบียน สําหรับผู้ที่เข้าใช้งานเป็นครั้งแรก เท่านั้น ให้ลงทะเบียนการใช้งานระบบ (Username) โดยการเข้าเมนู “ลงทะเบียน” ส่วนผู้ที่มี User และ Password ที่ใช้ได้ในปี 2556 สามารถนํามาใช้ได้ในปีการศึกษา 2557 โดยดําเนินการใน ข้อ 3 หากไม่ทราบ ให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อ.บริสุทธิ์ / อ.ศาสตรา 085-2226933

 17. DMC 2557 Term 1 กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน กดที่ปุ่มลงทะเบียน เพื่อบันทึก และแจ้งให้เจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 ทําการอนุมัติ

 18. DMC 2557 Term 1 3. เม่ือได้รับการอนุมัติ User แล้ว ให้กลับไปท่ีหน้า http://portal.bopp.obec-info/obec57 แล้ว เลือก เข้าสู่ระบบ

 19. DMC 2557 Term 1 จะปรากฏหน้าจอการ login เข้าสู่ระบบ ใหพิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ลงในช่องที่แสดงและ กดปุ่ม “เข้าระบบ” เพื่อเข้าสู่ DMC2557

 20. DMC 2557 Term 1 หากปรากฏข้อความว่าชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้ลองทดสอบพิมพ์ชื่อผู้ใช้งานและ รหัสผ่านที่ถูกต้องอีกครั้งแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” หากยังปรากฏคําแจ้งเตือนอยู่ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขตสอบถามว่าชื่อผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนของท่านได้ เปิดการใช้งานแล้วหรือยัง

 21. DMC 2557 Term 1 4. เมื่อเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏดังภาพ ให้เลือกที่เมนูโรงเรียน

 22. DMC 2557 Term 1 จะปรากฏเมนูย่อยดังภาพ

 23. DMC 2557 Term 1 โดยแต่ละเมนูย่อย จะใช้ดําเนินการ ดังนี้ ใช้ปรับปรุงข้อมูลของ User

 24. DMC 2557 Term 1

 25. DMC 2557 Term 1 ใช้ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนซึ่งมีหลายแท็บย่อยให้ใส่ข้อมลู ให้ครบถ้วน

 26. DMC 2557 Term 1

 27. DMC 2557 Term 1 กรอกช่องปีการศึกษาใหเ้ป็น 2556 แล้วกดค้นหาเพื่อตรวจสอบดูว่ายังมีนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ท่ียังไม่ดําเนินการเลื่อนชั้นหรือ ไม่ หากมีให้ดำเนินการให้เรียบร้อย

 28. DMC 2557 Term 1 กรณีที่ไม่มีนักเรียนค้างในปี 2556 ใช้ค้นหานักเรียนปี 2557 ที่อยู่ในโรงเรียน โดยเลือกเงื่อนไขที่ ต้องการ และกด “ค้นหา” ซงึ่ จะมีรายชื่อนกั เรียนที่ได้ทาํ การระบุวา่ ซ้ําซั้นหรือเลื่อนชั้น ในสิ้น ปีการศึกษา 2556 แล้วเท่า นั้น หากโรงเรียนระบุว่าเป็นนักเรียนแขวนลอย (รอดําเนินการ) ในข้อมลู สิ้นปีการศึกษา 2556 ต้องทําข้อมูลการซ้ําช้ัน หรือ จบการศึกษา หรือเลื่อนชั้น ก่อน รายชื่อนักเรียนจึงจะมาปรากฏในทะเบียนนี้

 29. DMC 2557 Term 1 จะปรากฏข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามภาพ ประกอบด้วยส่วน ต่างๆ ดังนี้ -ส่วนข้อมูลเบี้องต้นประกอบด้วยข้อมูลปีการศึกษา รหัสโรงเรียน เลขประจําตวันักเรียน ชั้น หอ้ง เลขประจำตัวประชาชน ชนิดบัตร คำนําหน้าชื่อ เพศ ชื่อ นามสกลุ ชื่อ ภาษาอังกฤษ นามสกลุภาษาอังกฤษ วันเกิด จังหวัดที่เกิดอีเมล์ กลุ่มเลือด เชื่อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษาท่ีใช้เป็นหลักและภาษาอื่นๆ

 30. DMC 2557 Term 1

 31. DMC 2557 Term 1 ‐ ส่วนที่อยู่ ประกอบด้วย ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน มีรายละเอียดคือ รหัสประจําบ้าน บ้านเลขที่ หมู่ ถนน จังหวัด อําเภอ ตําบล รหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์

 32. DMC 2557 Term 1 - ส่วนรายละเอียดนักเรียน ประกอบด้วย การเป็นนักเรียนพักนอนประจํา ที่พักนอนประจํา ความ ด้อยโอกาส ความพิการ การขาดแคลนแบบเรียน ขาดแคลนอาหารกลางวัน ขาดแคลนเครื่องเขียน ขาดแคลน เครื่องแบบ วิธีการเดินทางมาโรงเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง และระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง ทางน้ํา ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง

 33. DMC 2557 Term 1 ‐ ส่วนสุขภาพ ประกอบด้วย น้ําหนัก และส่วนสูง

 34. DMC 2557 Term 1 -ส่วนครอบครัว ประกอบด้วย สถานภาพสมรสของบิดามารดา จํานวนพี่ชาย จํานวนน้องชาย จํานวนพี่สาว จํานวนน้องสาว เป็นบุตรคนที่ เลขประชาชนบิดา ชนิดบัตร ชื่อบิดา สกุลบิดา กลุ่มเลือดของ บิดา รายได้ต่อเดือน หมายเลขโทรศัพท์ของบิดา เลขประชาชนมารดา ชนิดบัตร ชื่อมารดา สกุลมารดา กลุ่ม เลือดของมารดา รายได้ต่อเดือน หมายเลขโทรศัพท์ของมารดา เลขประชาชนผู้ปกครอง ชนิดบัตร ชื่อ ผู้ปกครอง สกลุ ผู้ปกครอง กลุ่มเลือดของผู้ปกครอง รายได้ต่อเดือน หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง และ ความเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับนักเรียน

 35. DMC 2557 Term 1

 36. DMC 2557 Term 1 ใช้เพิ่มนักเรียนปี 2556 ที่ซ้ำชั้น ในกรณที่มีเด็กซ้ําช้ัน ให้กดท่ี +เพิ่ม นร. ซํ้าชั้น จะทําเมื่อโรงเรียนระบุนักเรียนเป็นนักเรียนแขวนลอย (รอดำเนินการ) เมื่อทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 เท่านั้นหากโรงเรียนได้ระบุสถานะนักเรียนเป็นอย่างอ่ืนแล้วไม่ต้องดำเนินการในส่วนนี้

 37. DMC 2557 Term 1 ใส่เงื่อนไขที่ต้องการ เช่น ระบุชื่อ นามกุล หรือชั้นแล้วกดที่ค้นหา

 38. DMC 2557 Term 1 เลือกนักเรียนคนที่ต้องการ หรือเลือกท้ังหมด แล้ว กดบันทึก

 39. DMC 2557 Term 1

 40. DMC 2557 Term 1 ใช้ระบุสถานะนักเรียนปี 2556 ที่เรียนนจบตามช่วงชั้นและศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิม ให้กดท่ี จะทาํเมื่อโรงเรียนระบุนักเรียนเป็นนักเรียนแขวนลอย (รอดาํเนินการ) เมื่อทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 เท่านั้น หากโรงเรียนได้ระบสุถานะนักเรียนเป็นอย่างอื่นแล้วไม่ต้องดำเนินการในส่วนนี้

 41. DMC 2557 Term 1 เลือกช่วงชั้นที่ต้องการ เช่น ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วกด ค้นหา

 42. DMC 2557 Term 1 เลือกนักเรียนคนที่ต้องการ หรือเลือกท้้งหมด และระบุวันที่จบ แล้ว กดบันทึก

 43. DMC 2557 Term 1

 44. DMC 2557 Term 1 ใช้ระบุสถานะนักเรียนปี 2556 ที่เรียนจบหรือเลื่อนชั้นและศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิมให้กดที่ จะทําเมื่อโรงเรียนระบุนักเรียนเป็นนักเรียนแขวนลอย (รอดําเนินการ) เมื่อทําข้อมลู สิ้นปีการศึกษา 2556 เท่านั้น หากโรงเรียนได้ระบุสถานะนักเรียนเป็นอย่างอื่น แล้วไม่ต้องดําเนนิการในส่วนนี้

 45. DMC 2557 Term 1 เลือกชั้นที่ต้องการ แล้วกดค้นหา

 46. DMC 2557 Term 1 เลือกนักเรียนคนที่ต้องการหรือเลือกทั้งหมด และระบุวันที่เลื่อนชั้นแล้วกดบันทึก

 47. DMC 2557 Term 1 ใช้ย้ายเข้าหรือเพิ่มนักเรียนปี 2557 ที่เรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เข้าสู่โรงเรียนของ User ให้กดที่

 48. DMC 2557 Term 1